Gå til hovedindholdet

Forebyggelse af vold

Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Men alle på arbejdspladsen kan spille en rolle i arbejdet med at forebygge vold. På denne side kan du læse om, hvad arbejdsgiveren skal og kan gøre og hvad arbejdsmiljøorganisationen skal gøre. Du kan også læse om hvad medarbejdere kan gøre for at forebygge vold.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Du skal vurdere risikoen

Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold, skal du som arbejdsgiver sørge for at reducere forekomsten og alvorligheden af episoderne mest muligt. Du skal desuden løbende vurdere:

 • Den risiko som klienter eller borgere udgør
 • Hvor og hvornår der er risiko for voldsepisoder
 • Hvilke typer af vold der er tale om
 • Hvor alvorlige episoderne kan være
 • Om der er grupper af medarbejdere, som er særligt udsatte
 • Om der er risiko for, at ansatte bliver udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Jo mere præcis risikovurderingen er, jo bedre rustet er virksomheden til at vurdere, hvordan man skal gribe ind.

Det er vigtigt, at risikovurderingen tager udgangspunkt i de konkrete forhold på arbejdspladsen og at der i vurderingen tages højde for samtlige faktorer, der har betydning for risikoen for vold.

Eksempelvis kan følgende faktorer øge risikoen for den fysiske vold i arbejdet med borgere, patienter og kunder:

 • Arbejde i skiftehold
 • Arbejde i aftenvagt
 • Arbejde i nattevagt
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet
 • Højt tidspres i arbejdet

Også yngre medarbejdere eller medarbejdere med kortere anciennitet kan være i øget risiko for at blive udsat for fysisk vold

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på disse faktorer, når du vurderer risikoen for vold på arbejdspladsen og tilrettelægger det forebyggende arbejde.

Planlæg arbejdet hensigtsmæssigt

Som arbejdsgiver skal du sørge for at planlægge dine medarbejderes arbejde, så der er mindst mulig risiko for, at de bliver udsat for vold, og så alvorligheden bliver reduceret.

Planlæg arbejdet hensigtsmæssigt for dine medarbejdere

Oplæring og instruktion er afgørende

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine medarbejdere får den fornødne oplæring og instruktion, hvis de er i risiko for at blive udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Og hvis det i jobbet er svært helt at undgå vold eller trusler, så skal du oplære og instruere dine medarbejdere i at begrænse alvoren af episoderne og håndtere dem bedst muligt. Du skal også føre tilsyn med, om medarbejderne udfører arbejdet i overensstemmelse med instruktionen. Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, skal du som arbejdsgiver desuden sikre, at der er fastsat retningslinjer for og vejledt i, hvordan dine medarbejdere på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med vold uden for arbejdstiden.

Oplæring og instruktion er afgørende

Indretning kan reducere risikoen for vold

Når der er risiko for vold på en arbejdsplads, skal du som arbejdsgiver sørge for, at lokalerne bliver indrettet, så risikoen bliver reduceret mest muligt.

For at reducere risikoen for voldelige episoder kan det være hensigtsmæssigt at:

 • Indrette arbejdsstedet efter kendte reaktionsmønstre fra klienter og borgere
 • Holde personlige samtaler med klienter og borgere i lokaler, hvor samtalerne kan foregå diskret.
 • Sikre, at der ikke er løse genstande som potteplanter og porcelæn i lokalet, som kan bruges som kasteskyts.
 • Overveje, om du kan reducere voldsrisikoen ved at etablere eneværelser og indrette lokalerne med respekt for borgernes tilstand, fx på sygehuse, i botilbud eller døgninstitutioner. 

Flugtveje

Du skal som arbejdsgiver sikre, at der er et tilstrækkeligt antal flugtveje, hvor det er nødvendigt. Det skal være nemt for medarbejderne at komme væk, hvis der er risiko for vold. Overvej også, om der er den optimale afskærmning mellem medarbejderne og klienter eller borgere, fx i form af skranke eller splintfrit glas.

Vidner til vold

En medarbejder, der har været vidne til vold mod en kollega, kan være så følelsesmæssigt påvirket af det, at vedkommende ikke på en sikker måde kan varetage kontakten med klienter eller borgere. I den situation har du pligt til som arbejdsgiver at tage højde for sådanne vidners eventuelle reaktioner ved at planlægge deres arbejde hensigtsmæssigt. Det kan fx være ved at lade kollegaer overtage medarbejderens kontakt til klienter eller borgere.

Krav om retningslinjer for offentlige arbejdspladser

Offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner skal have retningslinjer for arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere vold. Det er en aftale mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på det offentlige område, der implementerer en tilsvarende aftale på EU-niveau.

Selvom arbejdspladsen allerede har retningslinjer, er kravet en god anledning for dig som arbejdsgiver og for dine medarbejdere til at drøfte, hvordan I opfatter og håndterer disse problemer og til at vurdere, om der er behov for at revidere eksisterende procedurer. Læs aftalerne her:

Trivsel, sundhed, stress, vold/mobning/chikane og sygefravær mv. - Forhandlingssfællesskabet

Det skal du gøre som medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen.

Den skal:

 • deltage i forebyggelsen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, herunder voldsrisiko
 • deltage i undersøgelser af voldsepisoder og tilløb til voldsepisoder
 • rådgive virksomheden om løsninger i relation til voldsrisikoen
 • kontrollere, om de valgte løsninger er effektive
 • én gang årligt udarbejde en oversigt over ulykker i virksomheden, herunder voldsepisoder
 • desuden opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion. Det er således vigtigt, at der i arbejdsmiljøorganisationen er den nødvendige viden om voldsrisiko og om at forebygge vold.

Hvor der ikke er nogen arbejdsmiljøorganisation, varetages ovennævnte opgaver af arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Alarmer og overvågning

Hvis der er særlig risiko for vold, kan det også være nødvendigt at have tekniske hjælpemidler som alarm- og overvågningssystemer. Det er vigtigt for at forebygge en optrapning af en voldsepisode, at medarbejderne kan aktivere udstyret enkelt og diskret.

I nogle typer af job kan det være nødvendigt at gøre brug af tekniske hjælpemidler som fx overfaldsalarmer, overvågningskameraer og kaldeanlæg. Sådanne hjælpemidler kan skabe større tryghed og sikkerhed for personalet.

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at anvende tekniske hjælpemidler i virksomheden, bør du sammen med dine medarbejdere drøfte og udarbejde:

 • Forventninger til hjælpemidlerne
 • Procedure for, hvordan nye medarbejdere skal introduceres til hjælpemidlerne
 • Retningslinjer for brugen af hjælpemidlerne
 • Procedure for vedligeholdelse og test.

Samtidig bør I sammen overveje, hvordan man kan undgå, at alarmer og overvågning kommer til at præge samværet og kommunikationen med borgeren eller klienten.

Alarmer og overvågning - Socialt Udviklingscenter - pdf

Tag fælles ansvar

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Men alle på arbejdspladsen spiller en rolle i arbejdet med at forebygge vold. Det vil sige, at arbejdet skal foregå på 4 niveauer. Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation, også kaldet IGLO-modellen.

Tag fælles ansvar - IGLO-modellen og arbejdsmiljøorganisationens særlige rolle

Det kan du gøre som medarbejder

Hvis du er ansat i en virksomhed, hvor der forekommer voldelige episoder, er det vigtigt, at du og dine kollegaer får registreret episoderne, så I får mulighed for at lære af dem og dermed måske kan forebygge, at lignende episoder sker igen.

Du kan også som medarbejder være med til at forebygge, at du bliver udsat for vold ved at følge den oplæring og instruktion, som din arbejdsgiver har givet dig.

Læs mere om forebyggelse af vold

Forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Vold - AT-vejledning D.4.3

Undgå vold på arbejdspladsen - 10 gode råd til, hvordan I kan forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen - pdf

Vold: Værktøjer - værktøjer om vold og trusler

Inspiration: Forebyggelse af vold

Vold som udtryksform - Socialt Udviklingscenter (SUS)

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv

Sidst revideret: 12. december 2019

Henter PDF