Gå til hovedindholdet

Oplæring og instruktion er afgørende

Som arbejdsgiver er der særlige forhold, du skal være opmærksom på i forhold til at forebygge vold og trusler mod dine medarbejdere.

Hvis der er områder, hvor der er en særlig fare, skal du som arbejdsgiver sikre, at det kun er medarbejdere, der har fået den nødvendige instruktion, der har adgang til disse områder. Det kan fx være ved politiaktioner i uroprægede områder eller ved arbejde på psykiatriske afdelinger og i fængsler, hvis der er en særlig voldsrisiko. Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, skal du desuden sikre, at der er fastsat retningslinjer for og vejledt i, hvordan dine medarbejdere på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med vold uden for arbejdstiden.

Nyansatte medarbejdere

Nyansatte har et særligt behov for oplæring og instruktion. Også medarbejdere, der har begrænset erfaring, har brug for ekstra oplæring og instruktion. Det gælder fx unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter.

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Kontakt med klienter og kunder

Når medarbejderne har kontakt med klienter og borgere, er det af stor betydning, at de har de nødvendige kompetencer.

Det kan fx være nødvendigt:

  • At medarbejderne bliver oplært i at forstå og håndtere klienternes og borgernes adfærd.
  • At medarbejderne bliver oplært i samtaleteknik, forebyggelse af konflikter og konfliktnedtrappende kommunikation.
  • At medarbejderne ved, hvordan de hurtigt og sikkert tilkalder hjælp fra kolleger, vagt eller politi. De skal også vide, hvem der er ansvarlige for førstehjælp.
  • At medarbejderne bliver trænet i at se advarselssignaler fra potentielt udadreagerende eller voldsomme klienter eller borgere. 

Alenearbejde

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at medarbejderne er instrueret i, hvornår det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med klienter og borgere, samt hvilke forholdsregler medarbejderen skal tage, når han skal varetage kontakten på egen hånd.

Tilsyn med arbejdets udførelse

Du skal som arbejdsgiver sørge for at føre effektivt tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet i overensstemmelse med instruktionen. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, og at du afsætter tilstrækkelige ressourcer til det forebyggende arbejde.

Du skal også sørge for, at der bliver ført tilsyn med, at voldsepisoder bliver håndteret i overensstemmelse med instruktionen. For at undgå varige fysiske og psykiske reaktioner er det vigtigt, at du og dine medarbejdere ved, hvem der skal gøre hvad efter en voldsepisode.

Læs afsnit 3 i AT-vejledningen om oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet:

Oplæring, instruktion og tilsyn - AT-vejledning 1.7.1

Henter PDF