Gå til hovedindholdet

Bilag 3 - Om at afgive påbud

Bilag 3 til IN-15-1 om tilsyn med bygherreforhold og fællesforanstaltninger ved bygge- og anlægsarbejde i byggeperioden

Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. De kvalitetssikrede skabeloner er af IT-mæssige årsager midlertidigt taget ud af drift i foråret 2021. Se paradigmer i projektrum.

Instruksens område for reaktioner vedrører overordnet AMP nr. 121 til bygherrer, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, og AMP nr. 122 til underentreprenører bygge og anlæg, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, jf. relevante materielle bestemmelser, samt eventuelt AMP 112 om AMO bl.a. rettet mod virksomhedernes pligter om deltagelse i bygherrens
sikkerhedsmøder og opstartsmøder.

 • AMP 121 bygherrer – her skal der vælges mellem følgende:
  • Kvalitetssikrede skabeloner til strakspåbud om at udarbejde en PSS og til kompetencepåbud på store byggepladser.
  • Kvalitetssikrede skabeloner til strakspåbud om at udbedre mangler i PSS og til kompetencepåbud på store byggepladser.
  • Generelle skabeloner ved øvrige konstaterede overtrædelser af bekendtgørelse om bygherrens pligter – normalt uden kompetencepåbud.
 • AMP 122 underentreprenører BA, jf. § 6, stk.1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger – generelle skabeloner til arbejdsgivere.
 • AMP 112 om AMO vedr. bl.a. deltagelse i bygherrens sikkerhedsmøder – generelle skabeloner til arbejdsgivere.
 • AMP 010 til AMP 110 - reaktioner til arbejdsgivere vedrørende ansvaret for egne ansatte, jf. Arbejdstilsynets øvrige retningslinjer for dette.

Bilag 2 er opbygget efter ovennævnte inddeling og under hensyn til nummereringen af afsnittene i instruksen.

kompetencepåbud til bygherren vedrørende manglende eller mangelfuld PSS

Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner for kompetencepåbud til bygherrer, du skal anvende, når du afgiver strakspåbud om manglende eller mangelfuld PSS på en stor byggeplads.

Det er en forudsætning for den kvalitetssikrede skabelon til kompetencepåbud om mangler i PSS, at du har afgivet strakspåbud om de samme mangler i PSS. Det er ligeledes en forudsætning, at du i strakspåbuddet har beskrevet, hvilke materielle arbejdsmiljøproblemer du har konstateret på byggepladsen i relation til fællesområder og fællesforanstaltninger. Du skal samtidigt sørge for at begrunde, at der kan være en sammenhæng med de konstaterede mangler i PSS. Det er sammenhængen mellem de konstaterede arbejdsmiljøproblemer og manglerne i PSS, der danner grundlag for kompetencepåbuddet, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører væsentlige mangler ved PSS, jf. regler om kompetencepåbud.

Kompetencepåbud til bygherrer, kan afgives ved strakspåbud til bygherrer om manglende eller mangelfuld PSS, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Kompetencepåbud i forlængelse af strakspåbud om manglende eller mangelfuld PSS er ikke omfattet af § 4 i bekendtgørelse om kompetencepåbud.

Afgrænsning af bilag 3

Bilag 2 forholder sig ikke til påbudssituationer i forhold til bygherrens pligter ved projektering før byggestart eller til alle bestemmelser i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Særligt skal det fremhæves, at bilaget ikke forholder sig til påbud, jf. § 17 om koordinatorens koordinering i bekendtgørelsen eller til punkterne i § 11.

Skal du alligevel afgive påbud, jf. § 17 om koordinering, skal du vælge AMP 121 om bygherre og her vælge relevant generel skabelon til andre pligtsubjekter end arbejdsgiver. Vedrørende § 11 gælder det, at det i mange tilfælde kan være relevant at inddrage punkter fra bestemmelsen i vejledningsafsnittet i påbud om PSS. 

Store byggepladser

1. Dit tilsyn vedrørende plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Ved tilsyn på store byggepladser hvor der på samme tid er arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med byggepladsens fællesområder og fællesforanstaltninger, og hvor PSS ikke er udarbejdet eller er mangelfuld, vil manglerne i mange tilfælde have en sammenhæng, så det under alle omstændigheder vil være relevant at afgive strakspåbud omkring PSS.

I den forbindelse skal du sikre dig tilstrækkeligt med egne observationer og bygherrens/koordinatorens bekræftelse af de forhold, du lader indgå i din afgørelse samt notere, hvad de har oplyst med relevans for dit påbud. Det indarbejder du i den relevante kvalitetssikrede skabelons afsnit om ”Sagens oplysninger”, som danner grundlag for din begrundelse i afsnit om ”begrundelse for påbud”.

Når du udarbejder dit påbud, kan du støtte dig til denne instruks sammen med hjælpeteksten i påbudsskabelonen.

I afsnittet ”sagens oplysninger” vil følgende forhold i de fleste tilfælde skulle indgå:

 • Oplysninger fra koordinatoren om hvor mange arbejdsgivere der samtidigt (på tilsynstidspunktet) udfører arbejde på byggepladsen og med hvor mange ansatte. Du kan supplere dette med egne konstateringer med angivelse af de konkrete arbejdsgivere, du har talt med og det antal ansatte, du har fået oplyst fra virksomhederne.
 • Hvilke fysiske (materielle) mangler og problemer du har konstateret på byggepladsen i områder, hvor personer fra flere arbejdsgivere arbejder eller færdes samtidig. Konstatering ved oplysninger fra arbejdsgiverne kan også medtages.
 • Oplysning om at der er afgivet påbud til en eller flere arbejdsgivere omkring de problemer, der danner grundlag for vurdering af manglerne i PSS, hvis der er afgivet sådanne påbud.
 • Seneste dato for ajourføring af PSS og bekræftelse hos koordinatoren af at det er den aktuelt gældende PSS.
 • Koordinatorens navn og bekræftelse af at vedkommende er udpeget af bygherren. Er du i tvivl om, hvorvidt koordinatoren er udpeget af bygherren, må du kontakte bygherren og få det afklaret. Koordinatorens navn mv. skal fremgå af PSS.
 • En bekræftelse på at det er et fællesområde eller en fællesforanstaltning, hvor der skal arbejde eller færdes personer fra flere virksomheder samtidig, eller der skal anvendes af eller fungere som sikkerhedsforanstaltning for flere arbejdsgivere samtidig. Angiv navnene på mindst to arbejdsgivere, der arbejder eller færdes i det konkrete fællesområde, eller som skal anvende
  fællesforanstaltningen samtidigt.
 • Angiv, hvilke mangler der er i PSS i relation til de konstaterede arbejdsmiljøproblemer.

I din begrundelse vil du i de fleste tilfælde som minimum skulle vurdere følgende:

 • Hvilke konstateringer der gør, at bygherren fx har pligt til at udarbejde eller udbedre mangler i PSS - herunder at der er to eller flere arbejdsgivere, der samtidigt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen.
 • Sammenhængen mellem de konstaterede arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen eller ved arbejdsgivernes udførelse af arbejdet og de konstaterede mangler i PSS.

Herunder om der fx er afgivet påbud til arbejdsgivere på byggepladsen vedrørende arbejdsmiljøproblemer, der kan hænge sammen med ovennævnte.

1.1 Dit påbud når der ikke er udarbejdet PSS

Konstaterer du på en stor byggeplads i byggeperioden, at der ikke er udarbejdet en PSS for byggepladsen, skal du normalt afgive strakspåbud og kompetencepåbud til bygherren om at udarbejde en PSS.

Vælg den kvalitetssikrede skabelon om strakspåbud til bygherrer i AMP 121 om at udarbejde en PSS og den kvalitetssikrede skabelon til kompetencepåbud.

Følg anvisningerne i skabelonerne.

Situation: Bygherren eller koordinatoren bekræfter/oplyser, at der ikke er udarbejdet en PSS.
Påbuddet: Bygherren skal udarbejde en PSS.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om at udarbejde en PSS.
Det udløser kompetencepåbud.
Hjemmel: § 18, stk.1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og efter relevans til konkrete afsnit i vejledningerne.

1.2.a – 1.2.e. Dit påbud når der er udarbejdet PSS, men den er mangelfuld

Ved mangler i PSS på store byggepladser hvor du samtidigt har konstateret materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen i forhold til fællesområder og fællessikkerhedsforanstaltninger, som kan have sammenhæng med de konstaterede mangler i PSS,
skal du vælge de kvalitetssikrede skabeloner for strakspåbud om mangelfuld PSS og kompetencepåbud.

1.2.a Dit påbud om angivelser i PSS vedrørende organisationsplan

Situation: Der er væsentlige mangler i PSS om, hvilke virksomheder der udfører selvstændige entrepriser på byggepladsen.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre mangler i PSS.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du de relevante punkter, du skal give påbud omkring, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter i relation til angivelserne i organisationsplanen i PSS om virksomhederne på byggepladsen. Se også punkt 1.2.d om tidsplan. Påbud om manglende oplysninger i PSS, om hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen, vil i de fleste tilfælde mindst være en kombination af påbud om organisationsplan og tidsplan.
Det udløser som udgangspunkt kompetencepåbud. 
Hjemmel: § 18, stk.1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledning 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter – og særligt afsnit 6 om koordinering under byggeprocessen samt At-vejledning 25.6 afsnit 2 om indhold i plan for sikkerhed og sundhed – organisationsplan og tidsplan.

1.2.b Dit påbud om angivelse i PSS af fælles færdsels- og arbejdsområder

Situation: Der er væsentlige mangler i PSS i forhold til angivelsen af fælles færdsels- og arbejdsområder.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du de relevante punkter, du vil give påbud omkring, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, om fælles færdsels- og arbejdsområder. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke mangler der skal udbedres.
Det udløser som udgangspunkt kompetencepåbud.
Hjemmel: § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet ”Angivelse af fællesområder og fællesforanstaltning”.

1.2.c Dit påbud om angivelse i PSS af fællesforanstaltningernes omfang, placering mv.

Situation: Der er væsentlige mangler i PSS i forhold til angivelsen af fællesforanstaltningernes omfang, placering mv.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du ”fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder”, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, samt eventuelle øvrige relevante punkter. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke foranstaltninger der ikke er tilstrækkeligt beskrevet. Det kan fx være rækværker, orden og ryddelighed eller vinterforanstaltninger.
Det udløser som udgangspunkt kompetencepåbud.
Hjemmel: § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet ”Angivelse af fællesområder og fællesforanstaltninger”.

1.2.d Dit påbud om tidsplan og særligt farligt arbejde

Situation: I PSS er der mangler i forhold til tidsplanen, hvad angår:
 • Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, eller
 • Angivelser af i hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du punktet om ”tidsplanen” jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke forhold i tidsplanen der ikke er tilstrækkeligt beskrevet, fx om det vedrører mangler i angivelserne for enkelte virksomheders arbejde på byggepladsen eller fx mangler i angivelser om perioder med særligt farligt arbejde. Ved særligt farligt arbejde skal du også begrunde, at arbejdet er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om
bygherrens pligter.
Det udløser som udgangspunkt kompetencepåbud.
Hjemmel: § 18, stk.1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet ”Tidsplan”.

1.2.e Dit påbud om angivelse i PSS af arbejdsgivernes ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger

Situation: Ansvarsfordelingen i fællesområder og for fælles sikkerhedsforanstaltninger er aftalt mellem bygherren og virksomhederne eller mellem virksomhederne, men denne ansvarsfordeling fremgår ikke af PSS eller er mangelfuldt beskrevet. Det kan også gælde ansvaret for orden og ryddelighed, fjernelse af affald, snerydning og grusning samt ansvaret for eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger.
Påbuddet:

Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at det skal fremgå af PSS, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de konkrete foranstaltninger, som, du har konstateret, er mangelfulde på byggepladsen.

I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du de relevante punkter fra bilag 3 og fra § 13, stk. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke konkrete foranstaltninger der mangler ansvarsangivelse for i PSS.
Det udløser som udgangspunkt kompetencepåbud.

Hjemmel: § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, jf. § 13, stk.3, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk.1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet ”Angivelse af fællesområder og fællesforanstaltninger”.

1.3 Dit påbud når PSS er udarbejdet men ikke er tilgængelig på byggepladsen

Er PSS udarbejdet men ikke tilgængelig for arbejdsgiverne og de ansatte på byggepladsen i hele arbejdstiden, skal du som udgangspunkt afgive strakspåbud til bygherren men uden kompetencepåbud.

Situation: Bygherren eller koordinatoren bekræfter/oplyser, at PSS er udarbejdet, men at den ikke er tilgængelig for arbejdsgiverne og/eller de ansatte på byggepladsen, fx hvis planen er låst inde, når koordinatoren ikke er på byggepladsen.
Påbuddet: Bygherren skal sikre, at planen er tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen i hele byggeperioden.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”. I AMP-titel skriver du påbudsteksten.
Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen.
Hjemmel: § 18, stk. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk.1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, og herunder afsnit 13 om PSS.

2. Dit tilsyn vedrørende bygherrens koordinering – store byggepladser

Ved tilsyn på store byggepladser hvor der er arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med byggepladsens fællesområder og fællesforanstaltninger, kan problemerne også have en sammenhæng med manglende eller utilstrækkelig koordinering i forhold til sikkerhed og sundhed på byggepladsen eller utilstrækkelig opfølgning fra bygherrens koordinator.

I den forbindelse skal du sikre dig tilstrækkeligt med egne observationer og bygherrens/koordinatorens bekræftelse af de forhold, du lader indgå i din afgørelse samt notere, hvad de har oplyst med relevans for dit påbud. Det indarbejder du i den relevante påbudsskabelons afsnit om ”Sagens oplysninger”, som danner grundlag for din begrundelse i skabelonens afsnit ”begrundelse for påbud”.

Når du udarbejder dit påbud, kan du støtte dig til denne instruks sammen med hjælpeteksten i den valgte påbudsskabelon.

Påbudssituationerne, der er gennemgået i punkterne fra 2.1 til 2.5, udløser ikke kompetencepåbud.

2.1 Dit påbud når bygherren ikke har truffet aftale med arbejdsgiverne om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger

Situation: Bygherren har ikke truffet aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.
Påbuddet: Bygherren skal træffe aftaler med arbejdsgiverne om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver påbudsteksten og præciserer efterfølgende i påbudsteksten, hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger der skal laves aftaler om.
Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen.
Hjemmel: § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 5 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen.

2.2 Dit påbud når bygherren ikke har udpeget en koordinator

Hvis bygherren ved tilsyn i byggefasen oplyser, at der ikke er udpeget en koordinator, kan du afgive et påbud om udpegning af koordinator for byggefasen alene på baggrund af oplysningerne fra bygherren, det vil sige, uden at der er konstateret et materielt problem.

Hvis bygherren samtidigt bekræfter, at bygherren ikke har udpeget en koordinator for projekteringen af byggeprojektet, kan der alt efter omstændighederne også afgives påbud om dette eller AUP (som i det nye afgørelseskoncept hedder ’overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen’).

I vejledningsafsnittet angives det, at koordinatorer for store byggepladser skal være i besiddelse af både de lovpligtige kvalifikationer og gennemgået den lovpligtige koordinatoruddannelse.

Situation: Der er ikke udpeget en koordinator
 1. for byggefasen
 2. for projektering og byggefasen – når der også projekteres i byggefasen
 3. for projektering, der er færdig
Påbuddet: Bygherren skal udpege en koordinator for
 1. byggefasen
 2. for projektering og byggefasen
 3. for projektering
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121. Ved situation 1 og 2 vælger du ”Generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Herunder om udpegningen alene vedrører byggefasen, eller den også skal vedrøre projektering i byggefasen. Ved situation 3 vælger du ”Generel AUPskabelon - øvrige pligtsubjekter” og angiver i afgørelsen, at bygherren har overtrådt reglen om at udpege en koordinator for projekteringen men ikke skal foretage sig yderligere, da projekteringen er færdig.
Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen.
Hjemmel: § 4, stk. 1, (suppleret i relevant omfang af henholdsvis stk. 2 og/eller stk. 3) i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk.1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 1 om udpegning af koordinator og afsnit 2 koordinatorens kvalifikationer.

2.3 Dit påbud til bygherren når der ikke bliver afholdt opstartsmøder eller sikkerhedsmøder

Hvis koordinatoren oplyser, at der ikke afholdes opstartsmøder eller sikkerhedsmøder, kan du afgive et påbud om afholdelse af møderne alene på baggrund af oplysningerne fra koordinatoren, det vil sige, uden at der er konstateret et materielt problem.

Situation: Der bliver ikke indkaldt til og afholdt opstartsmøder eller sikkerhedsmøder efter de gældende regler.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at han skal sørge for, at koordinatoren indkalder til:
 • Opstartsmøder for virksomhederne og deres AMO eller
 • Sikkerhedsmøder for alle virksomheder og deres AMO på byggepladsen mindst hver 14. dag.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen – se nedenstående om dette.
Hjemmel: Opstartsmøder: § 15 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk.1, og § 77, stk. 1.
Sikkerhedsmøder: § 16, stk. 1, og stk. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 7 om opstartsmøder og/eller afsnit 8 om sikkerhedsmøder.

I din beskrivelse i påbuddet om indkaldelse til opstartsmøder eller koordinerende sikkerhedsmøder skal bl.a. indgå:

 • Hvem der har oplyst hvad, bl.a. hvem der har oplyst, at møderne ikke afholdes.
 • Hvor mange virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen med hvor mange ansatte.

I din begrundelse for påbuddet om indkaldelse til opstartsmøder eller koordinerende sikkerhedsmøder skal du på baggrund af din beskrivelse vurdere følgende:

 • At den manglende afholdelse af møderne er en overtrædelse af bygherrebekendtgørelsen, da der samtidigt udføres arbejde af to eller flere arbejdsgivere på byggepladsen, der beskæftiger mere end 10 personer samtidigt, og at der, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, skal afholdes henholdsvis opstartsmøder og/eller sikkerhedsmøder for alle arbejdsgivere og virksomhedernes AMO på byggepladsen.

2.4 Dit påbud til bygherren ved manglende indkaldelse af enkelte virksomheder til opstartsmøder eller sikkerhedsmøder

Situation: Koordinatoren indkalder ikke alle relevante virksomheder til opstartsmøde eller sikkerhedsmøder.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at han skal sørge for, at koordinatoren indkalder de konkrete arbejdsgivere til møderne.
I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen – se nedenstående om dette.
Hjemmel: Opstartsmøder: § 15, stk. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Koordinerende sikkerhedsmøder: § 16, stk. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 7 om opstartsmøder og/eller afsnit 8 om sikkerhedsmøder.

I din beskrivelse om manglende indkaldelse til møderne skal bl.a. indgå:

 • De oplysninger du har indhentet ved tilsynsbesøget, se pkt. 2.4 i instruksen. Det skal bl.a. fremgå, hvilke arbejdsgivere og deres AMO der ikke indkaldes til møderne.

I din begrundelse om manglende indkaldelse til møderne skal du på baggrund af din beskrivelse bl.a. vurdere følgende:

 • At den manglende indkaldelse af en eller flere konkrete arbejdsgivere og deres AMO til opstartsmøde er en overtrædelse af bygherrebekendtgørelsens § 15, stk. 3, og/eller
 • At den manglende indkaldelse af en eller flere konkrete arbejdsgivere og deres AMO til koordinerende sikkerhedsmøde er en overtrædelse af bygherrebekendtgørelsens § 16, stk. 2, og
 • Da der samtidigt udføres arbejde af to eller flere arbejdsgivere på byggepladsen, der beskæftiger mere end 10 personer samtidigt.

Arbejdsgiveres udeblivelse fra opstartsmøde eller sikkerhedsmøder

Situation: Arbejdsgivere (virksomheder), som er involveret i arbejdsmiljøproblemer i fællesområder eller med fællesforanstaltninger, er udeblevet fra opstartsmøde
og/eller udebliver fra bygherrens sikkerhedsmøder, selvom de er indkaldt til møderne.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til arbejdsgiveren om at deltage i henholdsvis bygherrens opstartsmøde eller i bygherrens sikkerhedsmøder.
I skabelonguiden i ATIS skal du vælge ”AMP 112 AMO” og generel strakspåbudsskabelon – arbejdsgivere, hvor du i AMP-titel skriver den relevante
påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen.
I begrundelsen vil det være relevant eventuelt at indarbejde problemstillinger fra AML § 20a, stk. 1, i relation til arbejdsgiverens pligt til at medvirke til sikring af bygherrens koordineringspligt mv.
Hjemmel: § 32 stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt AML § 20, stk. 1, samt eventuelt § 20a, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til AT-vejledning F.3.4 om samarbejde på skiftende arbejdssteder – bygge og anlæg samt At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 7 om opstartsmøder og afsnit 8 om sikkerhedsmøder. 

2.5 Dit påbud vedrørende bygherrens kontrolforpligtigelse – herunder ved hjælp af sikkerhedsrunderinger

Hvis bygherren eller koordinatoren oplyser, at der ikke gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag i byggeperioden, kan du afgive et påbud til bygherren om at gennemføre sikkerhedsrunderinger alene på baggrund af oplysningerne.

Konstaterer du væsentlige materielle arbejdsmiljøproblemer, der vedrører fællesområder og fællesforanstaltninger, selvom der gennemføres sikkerhedsrunderinger på niveau med minimumskravet, vil det være relevant at undersøge, om koordinatoren i øvrigt er på byggepladsen og gennemfører en passende kontrol på byggepladsen.

Sikkerhedsrundering på byggepladsen

Situation: Du konstaterer, at koordinatoren ikke gennemfører sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag på byggepladsen.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at sørge for, at der gennemføres sikkerhedsrunderinger på byggepladsen mindst én gang hver 14. dag.
I skabelonguiden i ATIS skal du vælge ”AMP 121 Bygherre” og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver den
relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen.
Hjemmel: § 19, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 9 om sikkerhedsrunderinger og/eller afsnit 10 om
koordinatorens tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen samt afsnit 11 om tilsyn og opfølgning i forhold til fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger.

Koordinators tilstedeværelse og kontrol på byggepladsen

Situation: Du konstaterer væsentlige materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, der vedrører fællesområder og fællesforanstaltning, hvor ansvaret er klart defineret i PSS, og hvor der gennemføres sikkerhedsrunderinger hver 14. dag.
Ud fra en samlet vurdering viser det sig imidlertid, at koordinatoren ikke overholder § 19, stk. 1. Efter denne bestemmelse skal koordinatoren ved personlig tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen gennemføre en passende kontrol af det, der er aftalt med arbejdsgiverne om fællesområderne, samt at det, der er besluttet på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at han skal sørge for, at koordinator bl.a. ved personlig tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen gennemfører en passende kontrol af, at det, der er aftalt vedrørende fællesområderne med arbejdsgiverne, og det, der er besluttet på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt.
I skabelonguiden i ATIS skal du vælge ”AMP 121 Bygherre” og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver den
relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen – se nedenstående om dette.
Hjemmel: § 19, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 9 om sikkerhedsrunderinger og/eller afsnit 10 om
koordinatorens tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen samt afsnit 11 om tilsyn og opfølgning i forhold til fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger.

I din beskrivelse om manglende kontrol skal følgende elementer som minimum indgå:

 • Oplysninger om antal arbejdsgivere og beskæftigede på byggepladsen.
 • Beskrivelse af hvilke materielle problemer du har konstateret, og som vedrører de enkelte arbejdsgiveres ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger.
 • Hvor meget koordinatoren er til stede på byggepladsen.
 • Hvordan og hvor tit koordinatoren fører kontrol med, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar i fællesområder og med fællesforanstaltninger.

Din begrundelse om manglende kontrol skal indeholde følgende:

 • At der på byggepladsen er to eller flere arbejdsgivere, der beskæftiger mere end 10 personer samtidig, så bygherren er omfattet af § 19, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter.
 • En vurdering af at koordinatorens tilstedeværelse og/eller kontrol ikke har et passende niveau. Ved vurderingen kan du fx lægge vægt på størrelsen af byggepladsen (jo flere ansatte/arbejdsgivere jo mere koordinering/tilsyn), byggepladsens kompleksitet/farlighed (jo mere kompleks jo mere koordinering/tilsyn), på de konstaterede materielle problemer i
  fællesområderne herunder disses alvorlighed, og hvor længe problemet har været til stede samt på eventuelle oplysninger fra arbejdsgivere på pladsen om mangelfuld efterlevelse af arbejdsgivernes ansvar for fællesforanstaltning eventuelt underbygget af referater fra sikkerhedsmøder.

3. Dit påbud når virksomheder ikke lever op til deres ansvar for fællesområder og fællesforanstaltninger

Situation: Du har vurderet, at de konstaterede arbejdsmiljøproblemer udgør eller kan udgøre en risiko for de beskæftigede på byggepladsen og klarlagt, hvilken
virksomhed der har ansvaret for pågældende fællesområde/fællesforanstaltning.
Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til den virksomhed, der har ansvaret for fællesforanstaltningen. Du skal beskrive, hvad det er, virksomheden skal sørge for af
foranstaltninger, i hvilket fællesområde ansvaret gælder, og om det vedrører både iværksættelse og vedligeholdelse eller kun den ene del.
Når der er mangler ved foranstaltningen, og hvis ansvaret for foranstaltningen ifølge aftalen med bygherren eller andre arbejdsgivere på byggepladsen også omfatter vedligeholdelsen af foranstaltningen, så skal påbuddet også beskrive, at arbejdsgiveren skal føre effektivt tilsyn med vedligeholdelsen af foranstaltningen.
I skabelonguiden i ATIS skal du vælge ”AMP 122” og ”strakspåbud – åben skabelon til arbejdsgivere”, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen – se nedenstående om dette
Hjemmel: § 6, stk.1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, jf. relevant materiel bestemmelse, fx § 46 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde om adgangs- og transportveje eller § 17, stk. 1, bilag 1, pkt. 6.20, om rækværker på stillads samt § 77,  stk. 1, i arbejdsmiljøloven.
Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 – Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter – afsnit 5 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen og afsnit10 om koordinatorens tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen.

I din beskrivelse om manglende efterlevelse af ansvar skal som minimum indgå:

 • Dine egne konstateringer og de oplysninger du har indhentet i overensstemmelse med det angivne i pkt. 3 i instruksen.
 • Hvem du har talt med, deres titler og funktioner, og hvilken arbejdsgiver de er ansat hos, samt hvem der har oplyst hvad. Det skal bl.a. klart fremgå, at der er talt med bygherren eller dennes koordinator, hvem bygherren er, og hvem du har talt med fra arbejdsgiveren (arbejdsleder, ejer e.l.), som du skal stile påbuddet til.
 • Grundig beskrivelse af manglerne i fællesområdet eller ved den konkrete fællesforanstaltning (kan også være helt manglende). Hvem der kunne blive berørt af de konstaterede problemer, herunder om der i denne forbindelse er afgivet påbud til nogle af arbejdsgiverne på byggepladsen.
 • Hvad der fremgår af PSS om den konkrete fællesforanstaltning, og hvad der er oplyst fra koordinatoren og fra arbejdsgiveren, der har ansvaret for fællesforanstaltningen. Det skal herunder specifikt fremgå, at arbejdsgiveren, som du stiler påbuddet til, er ansvarlig for fællesforanstaltningen. Dette skal være bekræftet af arbejdsgiverens ansvarlige repræsentant, og det skal fremgå, i hvilken periode og udstrækning arbejdsgiveren er ansvarlig. Henviser du til, hvad der står i PSS, skal du angive dato for sidste revision af PSS, og koordinatoren skal bekræfte, at det er den gældende PSS.

Selvom der ikke er udarbejdet en PSS, eller selvom angivelserne i PSS omkring ansvarsfordelingen ikke er korrekte, kan der dog stadig være grundlag for at afgive påbud efter § 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde til den arbejdsgiver, der vedstår at være ansvarlig for fællesforanstaltningen ved en aftale med bygherren eller en anden arbejdsgiver på byggepladsen. Det skal bekræftes af koordinatoren, at arbejdsgiveren har dette ansvar. Samtidig skal bygherren have et påbud om at ajourføre PSS.

I din begrundelse om manglende efterlevelse af ansvar skal du på baggrund af din beskrivelse vurdere:

 • Hvordan de konstaterede problemer i fællesområder og ved fællesforanstaltninger udgør eller kan udgøre en risiko for de beskæftigede på byggepladsen.
 • At arbejdsgiveren, der modtager påbuddet, er ansvarlig for den mangelfulde eller manglende fællesforanstaltning på det tidspunkt, hvor du afgiver påbuddet. Desuden skal du vurdere rækkevidden af ansvaret både fysisk/geografisk og tidsmæssigt. Det skal bl.a. fremgå, om ansvaret gælder både iværksættelse og vedligeholdelse af foranstaltningen.
 • At påbuddet vedrører en fælles foranstaltning i et fællesområde, hvor flere arbejdsgivere arbejder eller skal arbejde samtidig eller efter hinanden. Det gælder også områder, hvor der kun sker færdsel.

Når ansatte hos den arbejdsgiver, der er ansvarlig for en fællesforanstaltning, er konkret udsat for de konstaterede arbejdsmiljøproblemer i relation til fællesforanstaltningen:

Situation: En arbejdsgivers egne ansatte er konkret udsat for en sikkerheds- eller  sundhedsmæssig risiko på grund af de mangler, der er konstateret ved
fællesforanstaltningen, som arbejdsgiveren samtidigt er ansvarlig for efter aftale med bygherren eller andre virksomheder på byggepladsen, jf. PSS.
Påbuddet: Du skal afgive to påbud til arbejdsgiveren.
Det ene påbud skal du afgive i forhold til det konstaterede materielle arbejdsmiljøproblem og ud fra det almindelige arbejdsgiveransvar.
I skabelonguiden i ATIS skal du vælge relevant ”AMP nr. mellem 010 - 100” og relevant skabelon, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst.
Det andet påbud skal du afgive i forhold til den aftale, der er indgået med bygherren eller andre virksomheder på byggepladsen om fællesforanstaltningen.
I skabelonguiden i ATIS skal du vælge ”AMP 122” og ”strakspåbud – generel skabelon til arbejdsgivere”, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen – se foregående afsnit om dette
Hjemmel: Påbuddet om det konstaterede materielle arbejdsmiljøproblem ud fra det almindelige arbejdsgiveransvar har hjemmel i de relevante bestemmelser i
arbejdsmiljølovgivningen.
Det andet påbud, i forhold til den aftale der er indgået med bygherren, har hjemmel i § 6, stk.1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde og skal kombineres med relevante materielle bestemmelser.

Små og mellemstore byggepladser

4.1 Dit påbud til bygherren om PSS på små og mellemstore byggepladser ved særligt farligt arbejde

Situation: Når der er farligt arbejde på små og mellemstore byggepladser 
Påbuddet:

Du skal give strakspåbud til bygherren om, at han skal udarbejde en PSS med omdrejningspunkt i det særligt farlige arbejde.

I skabelonguiden i ATIS skal du vælge ”AMP 121 Bygherre” og ”generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter”, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen samt begrunde, at arbejdet er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Påbuddet kan udløse kompetencepåbud. 

Hjemmel: § 18, stk.1, nr. 1, jf. § 10, nr. 2, sidste punktum, jf. det konkrete punkt (1 – 10) i bilag 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML § 37, stk. 1, og § 77, stk. 1.
Vejledning: Efter relevans henvises til At-vejledning 25.4 om bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter eller til At-vejledning 25.5 om bygherrens ansvar ved små byggeprojekter samt til afsnit 4 i At-vejledning 25.6 om plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde på små og mellemstore byggepladser.

4.2 Dit påbud når arbejdsgivere ikke lever op til deres ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger

Situation: Når arbejdsgiver ikke lever op til sit ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger, der medfører materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen  
Påbuddet: Du skal give strakspåbud til arbejdsgiver om, at han skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, iværksættes og vedligeholdes samt føre et effektivt tilsyn hermed. Når du skal skrive dit påbud, så se afsnit 3 ovenfor. 
Hjemmel: § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde kombineret med relevante materielle bestemmelser samt AML § 77, stk. 1. 
Vejledning: Efter relevans henvises til afsnit 5 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen i At-vejledning 25.4 for mellemstore byggeprojekter eller til afsnit 4 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen i At-vejledning 25.5 for små byggeprojekter. 

Sidst revideret: 6. august 2019

Henter PDF