Gå til hovedindholdet

Tilsyn i landbruget, herunder på ejendomme med husdyrbesætninger

At-intern instruks IN-17-15. Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner. Ansvarlig enhed: AFC, KUI. Ikrafttræden: April 2006 og februar 2007. Senest revideret: 1. oktober 2018.

1. Indledning

Denne instruks er en sammenskrivning og ajourføring af IN-17-4 Tilsyn i landbruget (7/2007) og IN-18-9 Foranstaltninger ved tilsyn på ejendomme med husdyrbesætninger (3/2006). Instruksen er opdateret med baggrund i gennemførelsen af en risikovurdering (biologisk APV) af arbejdet i forbindelse med tilsyn i landbruget. Den er rettet til de tilsynsførende.

Formålet med instruksen er primært at orientere om, hvordan tilsynsførende skal undgå at bringe smitsomme husdyrsygdomme med ud af stalden og videre til omgivelserne.

Generelt gælder, at tilsyn i staldområder kun udføres, i det omfang det ud fra en tilsyns-faglig vurdering er absolut nødvendigt.

Inden du betræder stald- eller besætningsområdet, skal ejeren orienteres om besøget og have mulighed for at komme med bemærkninger om eventuelle særlige forhold og forholdsregler på stedet.

Der vil i visse besætninger (fx SPF –besætninger, SPF=Specific patogen free) eller i forbindelse med visse alvorlige smitsomme husdyrsygdomme (fx fugleinfluenza) være situationer, hvor adgangen og forholdsreglerne ved adgang bestemmes af Fødevarestyrelsen for at sikre mod spredning af husdyrsygdomme til omgivelserne.

MRSA er klassificeret i risikogruppe 2, og kan indebære en infektionsrisiko, hvilket hovedsagligt er relevant for personer, som i forvejen er svækkede.

MRSA kan findes i høje koncentrationer i støv, hvorfor der er særlig risiko for udsættelse ved støvende processer.

I forhold til MRSA i svinestalde er der særlige forholdsregler for at undgå at bringe smitten med ud af stalden. AT lægger sig op ad NFA og Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at undgå at bringe smitte med sig ud af stalden. Instruksen indeholder derfor et særligt afsnit omkring tilsyn på gårde med svinebesætninger, se afsnit 2.2.

2. Forebyggelse af spredning af smitsomme husdyrsygdomme

2.1 Generelt

Instruksen er udarbejdet på baggrund af de retningslinjer Fødevarestyrelsen har for offentlige myndigheders færden i husdyrbesætninger med hensyn til forebyggelse af spredning af smitsomme husdyrsygdomme samt deres forholdsregler efter færdsel på ejendomme med mistanke om eller udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Instruksen har endvidere til hensigt at imødegå risikoen for spredning i de tilfælde, hvor bakterien kan overføres til mennesker.

Hvis du under tilsynsbesøget skal føre tilsyn i stalde og lignende områder med besætninger, skal du iagttage følgende foranstaltninger:

Du skal iføre dig gummistøvler eller andet fodtøj, som kan rengøres. Herudover skal du iføre dig engangsstøvleovertræk (skridhæmmende) og engangsovertrækstøj. Hvis du låner støvler på gården, anbefales det, at du tager støvleovertrækket ud over dine egne strømper og bukser, og derefter stikker foden ned i lånestøvlerne.

 • Når du går ud af stalden, skal du tage overtræksdragt og overtræksstøvleovertræk af. Engangsdragten og skoovertræk lægges i lukket pose og efterlades på ejendommen.
 • Hvis der er hul i støvleovertrækket, tages fodtøj/støvler af og lægges i en ren plastic affaldssæk, som bindes sammen foroven. Sækken kan fx tages med til tilsynscentret, hvor fodtøjet først renses med sæbe, vand og herefter desinficeres med desinfektionsmiddel. Skoene kan også rengøres og desinficeres på stedet. Anvend sikkerhedsbriller og åndedrætsværn, hvis du selv blander pulverbaseret desinfektionsmiddel.
 • Når stalden forlades, skal der vaskes hænder, tørres hænder i engangshåndklæde og bruges hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol (eller ethanolsprit 70-85 % tilsat glycerol) i så stor mængde, at huden er fugtig i mindst 30 sek.

Tilsynsførende, der selv har en besætning, skal iagttage samme forholdsregler i forhold til denne som ved besøg i andre besætninger, dvs. skift af fodtøj og overtrækstøj, håndvask mv.

Ved besøget bør du undgå at berøre dyrene og i det hele taget berøre mindst muligt i stalden.

Både dyr, husdyrgødning og jord kan bære smitte. Du skal derfor omhyggeligt vaske fodtøj og hænder, inden du forlader landbruget.

2.2 Særligt ved tilsyn på gårde med svinebesætninger

Foruden de ovenfor nævnte tiltag omkring hygiejne, skal du for at undgå spredning:

 • iføre dig engangsdragt med hætte og engangshandsker, inden du går ind i stalden.
 • benytte åndedrætsværn (P3 filtermaske) i forbindelse med ophold i stalden
 • lade være med at tage ting med ind og ud af staldområdet, som fx mobiltelefon, papir til notater, kuglepenne, målebånd o.a. ting ind i staldområdet, medmindre du kan beskytte dem mod støv
 • undgå berøring af ansigtet – specielt næsen – mens du er i staldområdet. Undgå at færdes i fodergange, du bør så vidt muligt heller ikke betræde den.

Har du rifter og åbne sår, tildækkes de med plaster.

Ved færdsel udendørs benyttes støvler, som rengøres og desinficeres, fx ved dyp.

Engangsdragt og engangsovertræksfutter efterlades i affaldsbeholder i forrummet til staldområdet på ejendommen
Du skal altid foretage grundig håndvask udenfor besætningsområdet efter besøget i stalden, også selvom du anvender engangshandsker.

Du skal ikke bade efter staldbesøg, hvis du har taget hætten på engangsdragten op, så den dækker håret.

Hvis du i forbindelse med et besøg skal færdes på marker, hvor der går dyr, eller hvor der er spredt husdyrgødning, skal reglerne for almindelig hygiejne ligeledes overholdes.

Informer landmanden om det vejledningsmateriale, der findes hos BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord og informer om, at der findes en rådgivningstjeneste for husdyr-MRSA (se links længere nede).

Fødevarestyrelsen stiller krav om, at gårde, som er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale, skal have et forrum til stalden. I forrummet skal forefindes:

 • Håndvask med koldt og varmt vand
 • Håndsæbe
 • Hånddesinfektionsmiddel
 • Engangshåndklæder
 • Tøj eller overtrækstøj (evt. engangstøj) til anvendelse i besætningen
 • Gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres (evt. engangsstøvle-overtræk) til anvendelse i besætningen
 • Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og evt. udstyr.

Manglende forrum eller mangel på de påkrævede faciliteter skal indberettes til Fødevarestyrelsen, medmindre landmanden oplyser, at gården ikke er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale (SRA).

Det sker efter, at du først har kontaktet din tilsynschef. Til indberetningen anvendes AMP- emne nr. 305 og skabelonen ”Indberetning til anden myndighed” udfyldes. Så vidt muligt skal der oplyses et CHR-nummer eller CVR-nummer i indberetningen, så Fødevarestyrelsen lettere kan identificere den pågældende enhed på gården. Samtidigt udfyldes og afsendes skabelonen ”Orientering om indberetning” til landbruget. Se også retningslinjerne i kvalitetsprocedure G-302 om indberetninger til andre myndigheder.

2.3 Særlige forholdsregler for SPF-besætninger

Der stilles særlige krav til besøgende for at undgå smitteoverførsel til dyr i besætningen for SPF-besætninger. I staldene er der indrettet særlige forrum for adgang, som er mærket med ”Ingen adgang uden ejerens tilladelse”.

Ved disse besætninger er der et særligt skilt på døren til forrummet. På skiltet er angivet besætningens status med årstal.

Du må ikke have besøgt andre svinestalde i mindst 24 timer forud for besøget. Du må ikke aflægge besøg i stalde med dyr, hvis du har været på besøg i stalde i udlandet inden for de sidste 48 timer.

Adgang skal ske gennem forrummet. I forrummet skal der være besøgstøj (kedeldragt eller tilsvarende) og fodtøj, som du skal bruge. Mellem skiftet fra udebeklædning til staldbeklædning  skal hænderne vaskes i desinficerende sæbe. Besætningsejeren kan kræve, at besøget noteres på en særlig besøgsliste, der er fremlagt i forrummet.

2.4 Skærpede forholdsregler i tilfælde af udbrud af alvorlige smitsomme husdyrssygdomme

I tilfælde af udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark eller relevante nabolande skal der iagttages skærpet hygiejne inden for et afspærret område, der bestemmes af Fødevarestyrelsen.

Kun absolut nødvendige besøg udføres i besætninger beliggende i beskyttelse- og overvågningszoner oprettet omkring smittede besætninger.

Skærpet hygiejne betyder, at der skal anvendes gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, samt engangsstøvleovertræk og -kittel, der efterlades på ejendommen. Fodtøj vaskes og dyppes i desinfektionsopløsning. Håndvask foretages efter besøget. Hjul og hjulkasser oversprøjtes med desinfektionsmiddel, når ejendommen forlades.

Skærpet hygiejne bør ligeledes efterleves ved besøg i egen modtagelig besætning efter besøg i besætninger inden for zoner.

2.5 Forbud mod besøg

Ejendomme med mistanke om eller udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme vil blive sat under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen. Det vil gælde, indtil diagnosen afkræftes, eller dyrene er aflivede, og rengøringen og desinfektionen er godkendt af fødevareregionen. Ejendommen vil være skiltet med ”Offentligt tilsyn pga. smitsom husdyrsygdom”. Fødevareregionens beredskabschef kan oplyse dig, hvornår besøg kan foretages.

2.6 Udsættelse af besøg

Du skal, hvis besætningsejeren beder om udsættelse af besøget, kræve oplyst, hvilken dyrlæge der behandler besætningen. Dyrlægen kan fortælle dig, hvornår besøg kan foretages.

2.7 Særlige forholdsregler ved undersøgelse af ulykker på ejendomme med husdyr

Alvorlige ulykker på ejendomme med husdyr skal som udgangspunkt undersøges som alle andre ulykker, men altså under iagttagelse af tiltag i denne instruks.

Efter aftale med Fødevarestyrelsen skal der kun træffes specielle forholdsregler, hvis ulykken er sket på en ejendom under offentligt tilsyn (dvs. hvor besætningen er smittet med en smittefarlig husdyrsygdom). I dette tilfælde skal du kontakte beredskabschefen i fødevareregionen, inden ejendommen forlades, for at aftale eventuel vask og desinfektion.

Efter undersøgelse af en ulykke på en ejendom under offentligt tilsyn, må du ikke besøge ejendomme med modtagelige husdyr i 48 timer. Det gælder også egne dyr.

Generelt vejledningsmateriale om landbrug

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-infektionsrisiko/mrsa.aspx

www.barjordtilbord.dk

Støj i landbruget - en eksempelsamling

Rapport om støj og hørenedsættelse i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget

Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer

Andre udgivelser - Landbrug. En lang række gode rapporter og pjecer

Fødevarestyrelsens ændringsbkg. til bkg. om sundhedsrådgivningaftaler for svinebesætninger

Faktaark om MRSA 398
Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA

Henter PDF