Gå til hovedindholdet

Administration og dispensationer af regler inden for bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning

At-intern instruks IN-18-12. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor. Ikrafttræden: 20. maj 2008. Senest revideret: 20. maj 2008.

1. Emne og baggrund

Instruksen behandler to forhold:

  • Administration af § 62 indenfor bilag 1's område og
  • Dispensation og fortolkning af regler indenfor faste arbejdssteders indretning

1.1 Administration af § 62 inden for bilag 1's område

Denne At-interne instruks fastsætter retningslinjer for centrenes administration af § 62 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006.

Denne del af instruksen omhandler kun behandling af sager vedrørende arbejdssteder, hvor arbejdsprocessen ikke har en afgørende betydning for bygningens udformning jf. § 61, stk. 1 - bilag 1 i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

1.2 Dispensation og fortolkning af regler inden for faste arbejdssteders indretning

Med At-intern instruks nr. 12/2004 blev en del dispensationer som tidligere havde været behandlet i Kontor for Videngrundlag udlagt til centrene. Denne del af denne At-interne instruks knytter sig til instruks 12/2004, og beskriver de særlige forhold der skal tages i betragtning, når der søges om dispensation fra regler i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, dog ikke indenfor ventilation og recirkulering.

1.3 Ikke forhåndstilkendegivelse

Instruksen behandler IKKE forholdene ved forhåndstilkendegivelser, som er beskrevet i AT cirkulæreskrivelse 1/98.

2. Instruks

2.1 Administration af § 62 indenfor bilag 1's område

2.1.1 Generelt

Ordlyden af bekendtgørelsens § 61 stk. 1 og 62 er følgende:
”Til arbejdssteder inden for de erhvervskategorier, hvor arbejdsprocessen ikke har en afgørende betydning for bygningens udformning eller dens indretning, stilles ikke bygningsmæssige krav udover de minimumskrav, der følger af § 60, forudsat byggeriet er gennemført efter byggetilladelse udstedt efter den 1. maj 1986”.
Og "Konstateres der efter indretningen af et arbejdssted forhold, der væsentligt afviger fra, eller som der ikke er truffet bestemmelser om i bygningsreglementet, kan Arbejdstilsynet uanset foranstående bestemmelser, og såfremt forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige uforsvarlige, påbyde foranstaltninger til imødegåelse heraf".

Det er således alene kommunalbestyrelsen, der kan stille krav til bygninger indenfor bilag 1 i bekendtgørelsen, før bygningerne er taget i brug. Arbejdstilsynet fører først tilsyn, efter at arbejdssteder er taget i brug.

I det omfang der i bygningsreglementet er fastsat regler inden for arbejdsmiljølovens område og disse er fulgt - anses arbejdsmiljøloven for overholdt.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen er kommunerne bl.a. forpligtede til at påse, at arbejdsmiljølovgivningen er overholdt. Til brug for kommunernes byggesagsbehandling har Arbejdstilsynet og Kommunernes Landsforening tidligere udsendt relevant materiale, ligesom bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning er medtaget som bilag til bygningsreglement 08.

2.1.2 Før arbejdsstedet er taget i brug

Når et center modtager en anmodning vedrørende behandlingen af en byggesag, henvises til kommunen som rette myndighed.

Centrene er forpligtet til i fornødent omfang at yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om arbejdsmiljøspørgsmål.

I forbindelse med kommunernes forpligtelse til at påse, at arbejdsmiljølovgivningen er overholdt ved byggesagsbehandlingen, har kommunerne mulighed for at foretage høring af Arbejdstilsynets centre, når det påtænkes at meddele dispensation fra bestemmelser i bygningsreglementet.

Når et center, som et led i byggesagsbehandlingen, modtager en høring fra en kommunalbestyrelse, skal der ydes behørig vejledning. Vejledningen skal indeholde relevante oplysninger om de arbejdsmiljøkrav, der stilles til faste arbejdssteders indretning i arbejdsmiljølovgivningen og i den praksis, som fremgår af At-informationssystemet.

Centret skal i sin udtalelse gøre opmærksom på, at der er tale om en vejledning, der er givet på det foreliggende grundlag, og at der kan stilles yderligere krav, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Det skal således præciseres, at Arbejdstilsynets vurdering af arbejdssteder er afhængig af den konkrete brug af lokalerne.

Dispensationsansøgninger
Centrene kan ikke meddele dispensation fra arbejdsmiljølovgivningen, før arbejdssteder er taget i brug. Der skal i stedet gives vejledning om relevante regler og praksis, herunder navnlig om eventuel dispensationspraksis.

Dispensationer fra indretningskrav i forbindelse med byggesager foretages af kommunalbestyrelserne. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.2.

2.1.3 Efter arbejdssteder er taget i brug

Klager og henvendelser
Når et center modtager en klage eller en henvendelse fra en arbejdstager, en bygherre eller andre skal nedenstående retningslinier følges.

A) Omhandler klagen kun selve byggesagsbehandlingen - altså en klage over kommunalbestyrelsens afgørelse - henvises til  kommunalbestyrelsen som rette myndighed. Klage over en kommunal afgørelse sendes til statsforvaltningen.

En verserende klagesag over byggesagsbehandlingen afskærer ikke centret fra at behandle en henvendelse vedrørende arbejdsmiljøforhold, når arbejdssteder er taget i brug.

B) Henvendelser vedrørende arbejdsmiljøforhold behandles i overensstemmelse med de almindelige retningslinier i arbejdsmiljølovens § 81.

Dispensationsansøgninger
Dispensationsansøgninger, der forelægges centrene behandles efter afsnit 2.2.2 om dispensationer.

2.1.4 Tilsynsbesøg

Tilsynsbesøg kan først foretages, når en bygning er taget i brug.

Der kan afgives påbud, når forholdene væsentligt afviger fra bestemmelser i gældende bygningsreglement, og såfremt forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige uforsvarlige.

Der kan endvidere gives påbud, når forholdene ikke er omtalt i bygningsreglementet, og såfremt forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige uforsvarlige.

Vejledning og kontrol skal ske i overensstemmelse med At - intern instruks nr. 6/2006 om konstatering af overtrædelser.

2.2 Dispensation og fortolkning af regler indenfor faste arbejdssteders indretning

2.2.1 Regelgrundlag

Dispensationer tager udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006.

Det gælder generelt, at langt de fleste bestemmelser i bekendtgørelsen om faste arbejdssteder har karakter af brede rammebestemmelser/funktionskrav, som ikke kan danne basis for en dispensation.

Den gamle arbejderbeskyttelseslovgivning på området indeholdt en del meget konkrete krav (loftshøjde, vinduesstørrelse, rumfang etc.) som det kunne være nødvendigt at dispensere fra. Disse krav er nu angivet i de At-meddelelser og At-vejledninger der knytter sig til bekendtgørelsen.

Hovedaktøren på området er Erhvervs- og Boligstyrelsen som udarbejder bygningsreglementet. Bygningsreglementet er bygget op på nogenlunde samme måde som Arbejdstilsynets materiale. Selve reglementet, indeholder funktionskrav. Hertil er knyttet en vejledning med mere konkrete krav, og endelig er knyttet en fyldig SBI-anvisning nr. 216, der uddyber kravene. Det er som hovedregel kommunalbestyrelsen der kan dispensere fra kravene i bygningsreglementet.

Der har således traditionelt været givet en del dispensationer på området, ligesom der gives dispensationer af andre myndigheder.

I denne del af instruksen er dispensationer i forhold til bekendtgørelsen søgt beskrevet. Både i forhold til hvem der kan give dispensationer ved henholdsvis bilag 1 og 2 virksomheder, og hvornår i forhold til ibrugtagning af lokalerne.

Desuden stiller bekendtgørelsen specielle krav til sagsbehandlingen af dispensationer som en funktion af kapitel 12 i bekendtgørelsen. Se også At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning vedrørende forholdet til bygningsreglementet.

Enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen har en karakter, der kan danne basis for dispensationer, fx § 35 om mekanisk udsugning "procesventilation". Der vil blive udarbejdet separat notat om dette emne.

Da de fleste afgørelser ikke vil være dispensationer, men vurderinger efter bekendtgørelsens bestemmelser og Arbejdstilsynets praksis, er denne vurdering også søgt beskrevet, i bilag 2.

2.2.2 Dispensation

Før arbejdsstedet er taget i brug
A. Byggeri omfattet af bekendtgørelsens bilag 1

En ansøgning om dispensation vedrørende projekteret byggeri omfattet af bilag 1 kan alene besvares med en vejledning om Arbejdstilsynets praksis som beskrevet nedenstående og udmeldt praksis i øvrigt, jf. At-vejledninger og At-meddelelser, samt Arbejdstilsynets samling af principielle afgørelser. Der kan desuden henvises til kommunalbestyrelsen som rette myndighed. Se også afsnit 2.1.2.

Efter de aftaler med kommunerne der foreligger, skal kommunerne orienteres med en kopi af vejledningerne.

B. Byggeri omfattet af bekendtgørelsens bilag 2

Arbejdstilsynet har kompetence til at træffe afgørelse, herunder om dispensation, ved projekteret byggeri omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen.

Efter de aftaler med kommunerne der foreligger, skal kommunerne orienteres med en kopi af afgørelserne.

Efter arbejdsstedet er taget i brug
Arbejdstilsynet kan dispensere fra bestemmelser i bekendtgørelsen, når arbejdsstedet er taget i brug, både for bilag 1 og bilag 2 - byggeri. Se også afsnit 2.1.3.

Generelt
Bestemmelser som § 25, stk. 1, hvorefter arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste, og § 25, stk. 2, hvorefter der fra arbejdsrum skal være udsyn til omgivelserne, er konkrete, for så vidt som der skal være dagslystilgang og udsyn. Der vil således være mulighed for at meddele dispensation.

En fravigelse af disse bestemmelser vil imidlertid ofte være begrundet i hensynet til arbejdets art og virksomhedens drift, og ifølge § 25, stk. 4 kan kravene til dagslystilgang og udsyn ofte fraviges under henvisning til disse forhold, uden at det kræver meddelelse af dispensation. Efter en afgørelse i Arbejdsmiljøklagenævnet har Arbejdstilsynet ændret sin praksis, så økonomisk eller arbejdsorganisatoriske vanskeligheder også kan begrunde en fravigelse efter hensynet til virksomhedens drift. Se At-vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste arbejdssteder og bilag 2 til denne instruks.

2.2.3 Afgørelser ud fra en fortolkning af en bestemmelse

Generelt
Mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen er af en sådan karakter, at de ikke er tilstrækkelig konkrete til at kunne danne grundlag for en afgørelse om dispensation.

Dette gælder eksempelvis § 22, hvorefter arbejdsrum skal være forsvarligt indrettet og placeret, og § 24, hvorefter gulvareal, rumhøjde og rumindhold skal være afpasset efter bl.a. arbejdets art.

Herudover åbner enkelte bestemmelser mulighed for fravigelser, uden at det kræver meddelelse af dispensation, jf. således § 3, hvorefter §§ 23-28 for arbejdsrum, hvori der kun lejlighedsvis eller ganske kortvarigt udføres arbejdsopgaver, kan fraviges i det omfang, det efter forholdene er rimeligt og forsvarligt og § 25, stk. 4, hvorefter kravet kan fraviges af hensyn til arbejdets art og virksomhedens drift.

Modtager Arbejdstilsynet en ansøgning om dispensation fra en bestemmelse, der ikke er tilstrækkelig præcis til at kunne danne grundlag for afgørelse om dispensation, træffer Arbejdstilsynet afgørelse om, hvorvidt forholdet er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, ud fra en fortolkning af den pågældende bestemmelse, jf. praksis som beskrevet nedenstående eller udmeldt praksis i øvrigt.

Det bemærkes, at ansøgere ofte søger om en dispensation, selv om der er tale om en vurdering. Tilsynscentret skal derfor altid vurdere, om der er tale om en dispensation eller en vurdering. En vurdering skal altid foretages af centret, medens dispensationer i visse tilfælde skal behandles af VG.

Herudover kræver aftalerne med kommunerne at Arbejdstilsynet i alle tilfælde fremsender kopi af afgørelser vedrørende projekteret byggeri til kommunalbestyrelsen til orientering.

Fortolkning
Praksis for fortolkning og dispensation indenfor de områder, hvor der hyppigst anmodes om vurdering eller afgørelse, er beskrevet i bilag 2. Beskrivelsen kan anvendes, hvor der er tale om en egentlig dispensation, men vil oftest skulle anvendes, når der er tale om en afgørelse ud fra en fortolkning af en bestemmelse.

Bilag

1 - Rutediagrammer

2 - Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006

Henter PDF