Gå til hovedindholdet

Kontrol og påbud ved arbejdsgiveres erhvervsmæssige arbejde i deres ”private sfærer”

At-intern instruks IN-18-20. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor. Ikrafttræden: 1. juli 2015. Senest revideret:

Emne og problemstilling

Denne instruks er aktuel for tilsynsførende. Formålet er at instruere om, at Arbejdstilsynet er tilbageholdende med at kontrollere erhvervsmæssigt arbejde, der udføres af arbejdsgiveren selv i tilknytning til sin private sfære. Udgangspunktet er, at der kun reageres i forhold til alvorlige overtrædelser, der kan udløse strakspåbud eller forbud, og at straf som udgangspunkt ikke er aktuelt.

Instruksen handler om tilsyn, hvor de nedenfor 1-3 nævnte forhold alle er opfyldte:

  1. arbejdsgiveren udfører erhvervsmæssigt arbejde i sin egen virksomhed,
  2. arbejdsgiverens arbejde tjener til virksomhedens drift m.v., men hvor arbejdet ikke er virksomhedens hovedaktivitet, og
  3. arbejdsgiverens virksomhed ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdsgiverens egen private bolig.

Hvor instruksen nævner ”arbejdsgiveren” gælder dette også i forhold til selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke beskæftiger ansatte.

En arbejdsgivers eget arbejde i sin egen virksomhed er omfattet af arbejdsmiljølovens udvidede område. Altså af de regler der er nævnt i § 2, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Dette gælder både for arbejde, der vedrører virksomhedens hovedaktivitet samt for andre former for arbejde, som arbejdsgiveren måtte udføre i sin egen virksomhed. Arbejdstilsynet fører (en vis) kontrol med arbejdsgiveres arbejde i deres egne virksomheder.

Derimod er en privat persons arbejde af ikke-erhvervsmæssig karakter på sin private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden, ikke omfattet af Arbejdstilsynets kontrol, jf. § 76, stk. 4, i arbejdsmiljøloven. Dette gælder også, hvis privatpersonen driver virksomhed. Se mere om private personers ikkeerhvervsmæssige arbejde i kvalitetsprocedure G-001 om tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig.

Hvor en arbejdsgivers virksomhed således ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdsgiverens private bolig m.v., kan man derfor sige, at de former for arbejde i virksomheden, der ikke specifikt vedrører virksomhedens hovedaktivitet, ligger i en gråzone til, hvad der er erhverv og hvad der er privat. Fx som når en landmand på sin gård renser tagrender eller reparerer på en bedriftsbygning, hvor stuehuset ligger lige ved siden af, eller når en bager pudser vinduer eller maler i sit bageri, der ligger i umiddelbar tilknytning til bagerens private bolig.

Sådant arbejde af erhvervsmæssig karakter, der udføres af arbejdsgiveren i sin egen virksomhed, men som ikke er virksomhedens hovedaktivitet, og som ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdsgiverens private bolig, ligger i en gråzone til, hvad der er arbejdsgiverens private anliggende og sfære, og Arbejdstilsynet bør derfor være tilbageholdende med sin kontrol af arbejdsmiljølovgivningen dér.

Instruks

Arbejdstilsynets kontrol

Du skal ved Arbejdstilsynets kontrol af arbejdsmiljølovgivningen udvise en vis tilbageholdenhed og kun reagere i forhold til alvorlige overtrædelser, hvor en arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende selv udfører arbejde i sin virksomhed, der tjener til virksomhedens drift m.v., men som ikke er virksomhedens hovedaktivitet, og hvor virksomheden ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdsgiverens private bolig.

Tilbageholdenheden vedrører kun arbejdsgiverens eget arbejde i den private sfære og ikke eventuelle ansattes arbejde. Kontrollen med eventuelle ansattes arbejde skal du udføre efter de almindelige gældende retningslinjer.

Hvis arbejdsgiveren udfører arbejde inden for virksomhedens hovedaktivitet i sin virksomhed som fx landmanden, der arbejder med sine dyr eller afgrøder eller bageren, der bager brød i sit bageri, så skal du også gennemføre kontrollen efter de almindelige gældende retningslinjer, selvom arbejdet bliver udført i umiddelbar tilknytning til arbejdsgiverens private bolig.

Det er derfor vigtigt, at du fører kontrol, men udviser tilbageholdenhed, hvis det ved kontrollen viser sig, at det er arbejdsgiveren selv, der udfører arbejdet i sin private sfære.

Med at udvise tilbageholdenhed menes, at du skal overveje, om de arbejdsmiljøforhold, du konstaterer, har en så alvorlig karakter, at de ”trumfer”, at arbejdet udføres af arbejdsgiveren selv i sin private sfære. I denne vurdering skal du lægge afgørende vægt på, om faren ved arbejdet er så alvorlig, at den skal imødegås straks, eller der er tale om, at faren er betydelig og overhængende.

Påbud

Hvis det er arbejdsgiveren selv, der udfører arbejdet, så skal du kun afgive et påbud, hvis faren er så alvorlig, at den skal imødegås straks, eller der er tale om, at faren er betydelig overhængende – Altså overtrædelser, der er forbundet med en sådan farlighed, at de efter Arbejdstilsynets almindelige praksis vil medføre afgivelse af (alvorlige) strakspåbud eller forbud. Ved andre overtrædelser end disse kan du påtale overtrædelsen mundtligt over for arbejdsgiveren, men skal ikke afgive en skriftlig reaktion.

Oplysning om overvejelse om straf i påbuddet

Påbud i den private sfære skal som udgangspunkt ikke medføre direkte straf, og (det alvorlige) strakspåbud eller forbuddet skal derfor som udgangspunkt ikke forsynes med oplysning om, at Arbejdstilsynet vurderer overtrædelsen med henblik på straf.

Hvis arbejdsgiveren helt kategorisk eller konfrontatorisk ikke efterkommer Arbejdstilsynets påbud om straks at træffe foranstaltninger eller at standse arbejdet, skal der overvejes en straffesag, og påbuddet skal forsynes med en oplysning om, at overtrædelsen overvejes med henblik på straf.

Med konfrontatorisk menes fx, at arbejdsgiveren ikke stopper arbejdet, når du på stedet afgiver forbuddet eller strakspåbuddet. Hvis arbejdsgiveren ikke stopper arbejdet, så skal du advare arbejdsgiveren om, at han vil kunne blive indstillet til en bødestraf, hvis han fortsætter arbejdet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den overtrædelse, som du har konstateret, skal forsynes med en oplysning om, at overtrædelsen overvejes med henblik på straf, skal du drøfte sagen med en jurist og eventuelt din tilsynschef.

Kontrol af påbud

Der føres som udgangspunkt ikke kontrol med arbejdsgiverens overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i den ”private sfære”.

Hvis overtrædelsen er forsynet med en oplysning om, at overtrædelsen overvejes med henblik på straf, så skal du drøfte gennemførelsen af et eventuelt kontrolbesøg med en jurist og din tilsynschef.

Hvis du har mistanke om, at arbejdsgiveren kan sætte ansatte til at udføre det ulovlige arbejde, bør kontrol af arbejdet dog altid overvejes. Dette må du i givet fald og efter omstændighederne i øvrigt også drøfte med din tilsynschef.

Bilag

1 - Flowdiagram privat sfære

Henter PDF