Gå til hovedindholdet

Målinger for bly og styren på tilsyn - ikke opdateret

At-intern instruks IN-9-2. Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi. Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor. Ikrafttræden: 1. juni 2011. Ikke opdateret siden: 1. juni 2011.

1. Emne og baggrund

Denne instruks handler om tilsyn med dokumentationsmålinger for styren og bly.

Ved tilsyn skal der spørges ind til dokumentationsmålinger på virksomheder:

 • der anvender styren til polyesterstøbning omfattet af kræftbekendtgørelsen
  • fx vindmøllevinger, lystbåde,
 • der er omfattet af bly-reglerne i bekendtgørelsen om stoffer og materialer
  • fx jernstøberier, blytækkere
  • kortvarig og mindre brug fx reparationslodning medfører ikke umiddelbart krav om dokumentationsmålinger

Denne instruks skal benyttes i disse virksomheder ved:

 • Screening
 • Tilpasset tilsyn
 • Detailtilsyn – om kemiske arbejdsmiljøproblemer

2. Instruks

2.1. Tilsyn

Når du er på tilsyn på virksomheder, som i produktionen anvender bly eller styren, skal du spørge om de har udført dokumentationsmålinger indenfor de sidste 2 år.

Hvis der er målinger, skal du se dem igennem for at vurdere om virksomheden overholder grænseværdierne for bly eller styren. Gennemgangen kan ske på stedet, eller du kan bede om at få en kopi med/tilsendt. Husk journalisering hvis du tager en kopi med eller får tilsendt en kopi.

NB det er kun dokumentationsmålinger du skal gennemgå. Hvis virksomheden har orienterende målinger, vurderer du om det er relevant, at se dem.

2.2 Typiske reaktioner

Regelgrundlag - bly

Bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer angiver (§ 16), at der skal foretages målinger hvis farerne ved stoffer ikke kan fjernes pga. arbejdets særlige karakter, og det ikke på anden måde tydeligt kan godtgøres, at medarbejderne er tilstrækkeligt beskyttet.

For bly fremgår det særligt (bilag I), at der skal ske kontrol af luftens indhold af blypartikler hver 3. måned. Medarbejderne skal have en blodprøvekontrol hver 6. måned for blodets indhold af bly. Målingerne skal foretages sjældnere eller bortfalder, hvis visse grænser overholdes.

Bilag 1 omhandler til orientering centrenes håndtering af blymålinger ifølge administrativ håndbog.

Regelgrundlag - styren

Kræftbekendtgørelsen angiver (§ 21), at der skal gennemføres måleprogrammer, hvis det er angivet i listen over stoffer, eller hvis risikovurderingen af de anvendte stoffer gør det relevant. I listen over stoffer angives måleprogram kun for styren.

AT kræver sædvanlig vis:

 • dokumenterende målinger efter opstart/ændringer
 • evt. orienterende målinger i forbindelse med opstart
 • evt. orienterende målinger jævnligt

Reaktioner

Hvis kravene, om at der skal foretages dokumentationsmålinger ved anvendelse af bly eller styren, er opfyldt, og der ikke foreligger dokumentationsmålinger, afgives der påbud med frist.

Husk at afgørelsen af, i hvilket omfang der skal foretages foranstaltninger ved arbejde med stoffer og materialer, altid beror på en konkret vurdering. Uanset om der er foretages målinger eller ej, og selv om grænseværdien er overholdt, skal der etableres (yderligere) foranstaltninger, hvis påvirkningen er unødig, eller hvis arbejdet ikke udføres forsvarligt.

Konstateringskravene fremgår af At-intern instruks IN-18-8 om konstatering af overtrædelser.

Hvis du vælger at vurdere orienterende målinger, og disse viser høje værdier, vil det ofte være hensigtsmæssigt, at give påbud om forebyggelse og under vejledningen f.eks. nævne, at det efter etablering af  forebyggelsesforanstaltninger er en god idé at foretage dokumentationsmålinger, der kan bekræfte virkningen af de forebyggende foranstaltninger.

Bilag

1 - Centrenes håndtering af blymålinger

Henter PDF