Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Grænseværdier for stoffer og materialer

Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvordan grænseværdier kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer. Grænseværdier for luftforurening og for støv. Herunder procesbetingede grænseværdier ved svejsning og biologisk eksponeringsværdi.

Hent printvenlig version

Bemærk

Følgende grænseværdier fremgår nu af bilagene til bekendtgørelse nr. 209 af 13. februar 2021 om grænseværdier for stoffer og materialer:

 • Grænseværdier for luftforurening (bilag 2, afsnit A)
 • Grænseværdier for støv (bilag 2, afsnit B)
 • Procesbetingede grænseværdier (svejsning) (bilag 2, afsnit C)
 • Biologisk eksponeringsværdi (bilag 3).

Bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer

Listen over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende fremgår nu af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 med senere ændringer.

Sammenskrivning af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Følgende grænseværdier mv. fremgår fortsat af At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer:

 • Organiske opløsningsmidler (punkt 3.4.2).

At-vejledningen oplyser om proceduren ved fastlæggelse af grænseværdier for stoffer og materialer. Vejledningen indeholder endvidere nærmere retningslinjer for, hvordan grænseværdier med udgangspunkt i arbejdsmiljøreglerne kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer samt ved vurdering af arbejdsorganisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Bilagene omfatter lister over grænseværdier samt lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende. Listerne revideres hvert andet år.

Listerne træder i kraft den 1. september 2007. Tilføjede eller ændrede grænseværdier træder i kraft 6 måneder efter listernes udgivelse.

Forslag om tilføjelser eller ændringer til næste liste fremsendes til Arbejdsmiljørådets medlemmer. Skriftligt begrundede indsigelser mod forslagene skal sendes til Arbejdstilsynet inden seks måneder fra datoen for fremsendelsen af forslag.

Der er ved fastsættelse af grænseværdier taget hensyn til de vejledende grænseværdier, der er fastsat i Kommissionens direktiver 91/322/EØF, 96/94/EF og 2000/39/EF.

1. Grænseværdier – fastsættelse og funktion

1.1. Indledning

Det overordnede mål med reguleringen af stoffer og materialer på arbejdspladsen er, at alle sikres mod udsættelse for sundhedsskadelig påvirkning.

Et af midlerne til at nærme sig dette mål er, at Arbejdstilsynet fastsætter administrative normer for luftforureningen i form af grænseværdier (GV) for en række stoffer og materialer, hvor der foreligger dokumentation for, at de er sundhedsfarlige. Grænseværdien udtrykker værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i løbet af en ottetimers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.

1.2. Fastsættelse

Grænseværdier for stoffer og materialer fastsættes i medfør af lovens § 39, stk.1.

Grænseværdier fastsættes efter følgende procedure, som er godkendt af Arbejdsmiljørådet:

Udgangspunktet for fastsættelse og revision af grænseværdier er som hovedregel en videnskabelig dokumentation (både sundhedsmæssig og kontrolteknisk) fra EU (SCOEL), USA (ACGIH, NIOSH, OSHA), Tyskland (MAK), Holland (DECOS), nordiske lande, den nordiske ekspertgruppe (NEG) og Arbejdstilsynets bearbejdning af erfaringer fra danske arbejdspladser. Grænseværdier fastsættes efter forudgående varsling og behandling af eventuelle indsigelser. Varslingen udarbejdes af Arbejdstilsynet og angives normalt med et konkret tal, der følger de foretrukne tals værdi (1, 2, 5, 10, 20, …).

Den sundhedsmæssige dokumentation vurderes af et videnskabeligt kvalitetsudvalg. Det gælder dog ikke forslag, der bygger på vedtagne amerikanske og tyske grænseværdier samt anbefalinger fra EU, da disse som udgangspunkt ikke diskuteres.

Efterfølgende foretages en teknisk/økonomisk vurdering af grænseværdiniveauet i Arbejdsmiljørådets udvalg om grænseværdier, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmiljørådet afgiver på denne baggrund en indstilling til direktøren for Arbejdstilsynet, som fastsætter og bekendtgør grænseværdierne i en særlig grænseværdiliste (bilag til At-vejledningen).

I tilfælde af uenighed i Arbejdsmiljørådet fastsætter direktøren grænseværdien ud fra følgende retningslinjer:

 • Grænseværdien bør som hovedregel ikke være strengere end i de lande, som Danmark normalt kan sammenlignes med. Det vil først og fremmest sige de nordiske lande, men også Tyskland og USA.
 • Oplysninger om betydelige meromkostninger som følge af grænseværdiændringen for de berørte virksomheder må sammenholdes med tvivl om den medicinske dokumentation.

I særlige tilfælde kan direktøren for Arbejdstilsynet fastsætte grænseværdier, uden at den generelle procedure følges. Det er, når der foreligger oplysninger om en særlig risiko ved at bruge stofferne.

1.3. Lovgrundlag

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) er stoffer og materialer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier og dens bilag, bl.a. omfattet af bekendtgørelsens regler om substitution.

Substitution vil sige, at farlige stoffer og materialer ikke må bruges, hvis de kan erstattes med et ufarligt, et mindre farligt eller et mindre generende stof eller materiale.

Derudover stiller lovgivningen følgende krav:

 • Sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter samt røg, damp, stærk hede eller stank, som udvikler sig i enkelte arbejdsrum eller i dele af bedrifter, skal så vidt muligt fjernes på udviklingsstedet og hindres i at trænge ind i andre arbejdsrum.
 • Hvor sundhedsskadelig forurening af luften ikke kan undgås, skal der træffes enhver mulig foranstaltning til beskyttelse af de ansatte.
 • Unødig påvirkning fra farlige stoffer og materialer skal undgås. Påvirkning fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Lovgrundlaget indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt blot at overholde grænseværdien, hvis de foranstående bestemmelser ikke er opfyldt. En overholdelse af grænseværdien kan således ikke benyttes som eneste kriterium ved vurderingen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

Der skal med andre ord altid foretages en konkret vurdering af arbejdsmiljøforholdene og eventuel sundhedsfare ved brug af stoffer og materialer med henblik på nødvendige foranstaltninger.

1.4. Funktion

Selv om grænseværdien ikke er udtryk for et stofs giftighed, kan den være vejledende for en vurdering af stoffet ud fra et hygiejnisk synspunkt, når man sammenholder grænseværdien med stoffets virkemåde, flygtighed og andre egenskaber. Herved får man et vist indtryk af, hvor stor risiko der vil være ved at bruge det pågældende stof.

Ifølge den fastlagte procedure fastsættes grænseværdier som hovedregel ud fra sundhedsmæssige hensyn, der er baseret på den aktuelle viden om stoffernes virkning. En given grænseværdi kan dog også være udtryk for en afvejning af sundhedsaspektet over for de teknisk/økonomiske aspekter eller kontroltekniske muligheder.

Denne afvejning, forskelle i personers følsomhed og den eventuelt begrænsede viden om stoffernes sundhedsfarlige egenskaber betyder, at der kan opstå gener/symptomer eller arbejdsbetingede lidelser ved koncentrationer under græn­seværdien.

Det følger af regelgrundlaget og forbeholdene ved fastsættelse af grænseværdier, at grænseværdier kun kan være vejledende ved en vurdering af, om sundhedsfarlige forhold eksisterer, og at koncentrationen af alle luftforureninger derfor generelt bør holdes så langt under grænseværdien som muligt.

Hvis der ikke er fastsat en grænseværdi for et stof, er det ikke udtryk for, at stoffet nødvendigvis er mindre farligt end et stof på grænseværdilisten. Årsagen til, at et stof ikke har en grænseværdi, kan bl.a. være manglende videnskabelig dokumentation for stoffets sundhedsskadelige egenskaber, fx nye kemiske stoffer, eller for stoffer med meget begrænset udbredelse.

2. Foranstaltninger

2.1. Indledning

Afgørelsen af, i hvilket omfang der skal foretages foranstaltninger i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer, må altid bero på en konkret vurdering. Uanset om der er foretaget målinger eller ej, og selv om grænseværdien er overholdt, skal der etableres (yderligere) foranstaltninger, hvis påvirkningen er unødig, eller hvis arbejdet ikke udføres forsvarligt.

Ved helt uacceptable luftforureningsforhold må arbejdet kun fortsætte, hvis faren straks kan afværges ved brug af personlige værnemidler som midlertidig foranstaltning, indtil luftforureningen er mindsket/elimineret gennem per­ma­nente tekniske foranstaltninger.

Hvis det viser sig, at gennemførelsen af de nødvendige tekniske foranstaltninger er tidskrævende, skal personlige værnemidler, fx åndedrætsværn, bruges som midlertidig foranstaltning, indtil den permanente tekniske foranstaltning er etableret.

Koncentrationen af alle luftforureninger bør som nævnt generelt holdes så langt under grænseværdien som muligt.

2.2. Retningslinjer

Sundhedsskadelige påvirkninger fra stoffer og materialer skal så vidt muligt undgås eller nedbringes ved

 • at forhindre forureningsdannelse, hvor forureningsdannelsen mindskes ved valg af stoffer og materialer (substitution), materialehåndtering, procesændringer o.l.
 • at forhindre forureningsspredning, hvor spredningen af forureningerne fra kilden til omgivelserne mindskes ved hjælp af indkapsling og/eller ventilationsteknik.
 • at forhindre forureningsudsættelse, hvor de ansattes udsættelse for forurening reduceres ved hjælp af automatisering, fjernmanøvrering, indkapsling af de ansatte og, hvor dette ikke er muligt, personlige værnemidler.

Ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet skal mulighederne for at undgå påvirkninger søges udnyttet i den nævnte rækkefølge.

Til brug for virksomhedens og sikkerhedsorganisationens vurdering af luftforureningsforholdene mv. og stillingtagen til, hvorvidt der skal træffes (yderligere) foranstaltninger, er der i det følgende opstillet en række vejledende retningslinjer for, hvilke faktorer der bør inddrages ved vurderingen.

Udgangspunktet er, at der skal træffes foranstaltninger,

 • hvis forholdene ikke er forsvarlige, eller
 • hvis påvirkningen er unødig.

Det gælder, uanset om der er foretaget målinger eller ej, og selv om grænseværdien er overholdt.

2.2.1. Ikke-forsvarlige forhold

Arbejdet kan ikke betragtes som udført forsvarligt, hvis der fx optræder sygdom, skader, bivirkninger og gener/symptomer i forbindelse med arbejdet.

Uanset usikkerhed om luftforureningens art eller at målinger viser værdier, der ligger langt under grænseværdien, kan arbejdet ikke siges at blive udført forsvarligt, hvis der optræder påviselige gener/symptomer, skadelige gener eller arbejdsbetingede lidelser, der kan henføres til de aktuelle arbejdsforhold.

Ved vurderingen af arbejdsforhold skal der endvidere tages hensyn til, om de forurenende stoffer eller materialer har særlige egenskaber. Det gælder fx, når der er tale om kræftfremkaldende, allergene eller lignende stoffer.

2.2.2. Unødig påvirkning

Unødig påvirkning, som kan fjernes ved teknisk rimelige foranstaltninger, er bl.a.:

 • Påvirkning, der skyldes, at maskiner ikke er normalt vedligeholdt eller opstillet, at ventilationsanlægget ikke er renset og kontrolleret med henblik på anlæggets effektivitet, eller at ventilationsanlægget ikke er tilpasset den pågældende arbejdsproces.
 • Påvirkning, der skyldes manglende ventilation, hvor ventilation er praksis eller krævet god standard i branchen.
 • Påvirkning fra en arbejdsproces, som de pågældende ansatte ikke selv deltager i, hvilket fx kan skyldes,
  • at den forurenende proces ikke er forsøgt indkapslet, fx manglende sprøjtekabine ved sprøjtemaling eller manglende afskærmning af processen fx med plastforhæng
  • at der ikke er etableret lokalafsugning eller sektionering af afdelingen
  • at opvarmning eller ventilation af arbejdslokaler sker ved indblæsning af forurenet luft
  • at der ikke er indrettet specielle rum til tørring af forurenende elementer, fx lakerede emner.
 • Påvirkning, der skyldes, at arbejdet udføres i små lukkede rum uden ventilation, så koncentrationen er stigende i dagens løb, fx fotokopieringsrum.
 • Påvirkning, der skyldes, at afhjælpende foranstaltninger ikke er gennemført, selv om de kun medfører en lille økonomisk belastning af virksomheden, fx låg på spande eller beholdere med stoffer og materialer.
 • Påvirkning fra sekundære forureningskilder (støv o.l.), som kan fjernes ved passende rengøring.

2.3. Projektering

Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens vurdering af luftforureningsforholdene og mulighederne for stofsubstitution mv. ud fra bl.a. ovenstående retningslinjer kan medføre, at der skal projekteres eller ændres et ventilationsanlæg for at nedbringe forureningen.

Ved brug af grænseværdier til vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer, hvor der er etableret eller planlægges ventilationsanlæg som teknisk foranstaltning, skal der bl.a. tages hensyn til

 • de generelle forbehold i forbindelse med fastsættelsen af grænseværdier (mangelfuld viden om stoffernes virkning, afvejning af sundhedsmæssige hensyn over for tekniske eller økonomiske hensyn)
 • usikkerhed i forbindelse med prøvetagnings- og analyseudstyrs nøjagtighed og usikkerhed ved den statistiske vurdering af målingerne
 • en supplerende teknisk sikkerhedsfaktor, bl.a. med henblik på en “fremtidssikring” af anlægget.

Ved projektering af ventilationsanlæg bør der benyttes varslede nedsættelser af grænseværdien, ligesom sumformlen bør benyttes, når der er flere stoffer til stede.

Ved projekteringen skal der endvidere inddrages eventuelle belastninger fra

 • luftforureninger, hvis sammensætning ikke er velkendt, herunder vanskeligt målbare tilstedeværende stoffer, fx ved røgudvikling og højtryksspuling
 • tilstedeværelse af stoffer, der ikke har en grænseværdi
 • urenheder i materialer.

3. Bilag: Grænseværdilisten mv.

3.1. Indledning

Bilaget omfatter dels en ordliste med stikord og forklaringer, som skal lægges til grund ved brug af grænseværdier/lister, dels grænseværdilister og lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende.

3.2. Ordliste – stikord og forklaringer

Arbejdshygiejniske målinger

Målinger af arten og koncentrationen af luftforureninger kan vise, hvad, og i hvilket omfang, den enkelte udsættes for ved arbejde med stoffer og materialer, påvise virkningen af forskellige tekniske foranstaltninger eller opspore forureningskilder og vurdere deres kildestyrke.

Ved enhver arbejdshygiejnisk måling skal virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages, så man får sikkerhed for, at målingerne udføres under normale, repræsentative driftsforhold, indbefattet de særligt belastende faser af forskellige arbejdsprocesser.

CAS-nr.

CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre. De anførte CAS-numre er derfor vejledende og ikke altid udtømmende. Det understreges, at grænseværdien – henholdsvis optagelse på kræftlisten – er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Enheder

Grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft.

Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.

Koncentrationsangivelsen ppm og mg/m3 kan omregnes ved hjælp af følgende formel:

Formel til at udregne koncentrationsangivelsens ppm og mg/m3

hvor M er stoffets molekylvægt.

For stoffer, der findes som fibre i luften (fx asbest), kan grænseværdien angives som antal fibre pr. cm3 luft.

Partikulær forurening angives i mg/m3.

Gennemsnitsværdier

Grænseværdier angiver normalt stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration af et stof eller materiale i den luft, der indåndes på arbejdspladsen, for en ottetimers arbejdsdag.

Selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 x grænseværdien.

Gennemsnitsberegning

Som regel vil koncentrationen af et luftforureningsstof på en arbejdsplads variere i løbet af arbejdsdagen.

Ved at foretage målinger af forureningsstoffets koncentration i forskellige perioder kan man få et billede af koncentrationsvariationerne.

Ved beregning af det tidsvægtede gennemsnit indgår en koncentration målt i en bestemt periode med en vægt, der svarer til periodens længde, som vist i følgende eksempel:

Beregning af tidsvægtet gennemsnit

Eksempel på beregning af det tidsvægtede gennemsnit. Der indgår en koncentration målt i en bestemt periode med en vægt, der svarer til periodens længde.

Måleperiode Varighed (min.), b Koncentration (mg/m³), c b∙c
1 30 10 300
2 60 40 2.400
3 40 50 2.000
4 35 20 700
5 50 30 1.500
Sum 215   6.900

Formel til beregning af tidsvægtet koncentrat af ion

Hudgennemtrængelige stoffer

En del stoffer, især væsker, kan trænge igennem huden og på denne måde optages i organismen. Når det er kendt, at et stof kan optages gennem huden, er det markeret med et H i kolonnen “Anmærkninger” i grænseværdilisten.

For disse stoffer er forudsætningen for at kunne bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

Kræftfremkaldende stoffer

Stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende, er opført på en særlig liste (bilag 3.6). Stofferne på listen opfylder de kriterier, som er beskrevet i Arbejdsmiljøinstituttets rapport nr. 7/1981 om kræft og kemiske stoffer, og bygger i øvrigt på lister over humancarcinogene og dyrecarcinogene stoffer, der er offentliggjort af WHO's kræftforskningsinstitut IARC (International Agency for Research on Cancer) samt vurderinger foretaget af De Europæiske Fællesskaber.

Efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, anses materialer, der som udgangspunkt indeholder 0,1 pct. eller derover af et stof, der er optaget på Arbejdstilsynets ovennævnte liste, for at være farlige for sikkerhed og sundhed.

Oplysning om, at et stof eller at et materiale, der som udgangspunkt indeholder 0,1 pct. eller derover af et stof, af Arbejdstilsynet anses for at være kræftfremkaldende, skal fremgå af leverandørbrugsanvisningens afsnit om sundhedsoplysninger.

Stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende er markeret med et K i kolonnen “Anmærkninger” i grænseværdilisten.

Organiske opløsningsmidler

Stoffer, som Arbejdstilsynet anser for at være organiske opløsningsmidler, er opført på en særlig liste (bilag 3.4.1).

Oplysning om korttidsvirkninger og virkning af langvarig eller gentagen belastning fra organiske opløsningsmidler samt materialer, der indeholder et organisk opløsningsmiddel, skal fremgå af leverandørbrugsanvisningens afsnit om sundhedsoplysninger. Herudover skal navnet på det organiske opløsningsmiddel oplyses i brugsanvisningen.

Loftværdi

Der findes en gruppe stoffer, som har en så hurtig akut virkning, at overskridelse af grænseværdien ikke på noget tidspunkt kan tillades. Stoffer i denne gruppe, som specielt omfatter en række irriterende gasser, tildeles en særlig grænseværdi, en loftværdi.

Ved kontrol af, om en loftværdi er overholdt, er en måleperiode af en vis varighed nødvendig. Den fundne koncentration bliver således gennemsnitskoncentrationen over måleperioden.

Den nødvendige minimale måleperiode (prøvetagningsperiode) vil være forskellig fra stof til stof. Måleperioden må dog højst være 15 minutter. For akut narkotiske eller stærkt ætsende stoffer anbefales så kort en måleperiode som muligt – af måletekniske grunde højst 5 minutter.

I grænseværdilisten er sådanne stoffer markeret med et L i kolonnen “Anmærkninger”.

Luftforureningsmålinger

Ved arbejdshygiejniske undersøgelser kan der benyttes tre typer af luftforureningsmålinger:

 • Eksponeringsmålinger, hvor der foretages en bedømmelse af den enkelte ansattes udsættelse for forureningen. Ved disse målinger benyttes personbåret måleudstyr.
  Ved prøvetagning i forbindelse med eksponeringsmålinger skal det således bl.a. sikres,
  • at prøvetagningen som hovedregel foretages i den beskæftigedes indåndingszone
  • at prøvetagningen foregår under normale driftsforhold med normal ventilation indbefattet de særligt belastende faser af forskellige arbejdsprocesser
  • at prøvetagningstiden er så lang, at den viser en repræsentativ gennemsnitsværdi
  • at der ved planlægningen af prøvetagningen foretages en kortlægning af eventuelle koncentrationsvariationer under arbejdsprocessen eller arbejdsdagen.
 • Emissionsmålinger eller kildestyrkemålinger, hvor de enkelte maskiners og/eller processers afgivelse af forurening bedømmes.
 • Immissionsmålinger, hvor en arbejdsplads’ eller et lokales almene luftforureningssituation bedømmes. Ved disse målinger benyttes faste (stationære) målesteder.

Sumformel

Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergis­tisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning.

Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:

Formel til beregning af den samlede påvirkning

hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer, og GV de tilsvarende grænseværdier.

En brøksum på 1 svarer til grænseværdien for den samlede påvirkning.

Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke:

 • Benzen og tetrachlormethan
 • Bly og svovlsyre.

3.3. Anmærkninger

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (bilag 3.6).

3.4. Grænseværdier for luftforurening

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

CAS-nr.   Stof ppm mg/m3 Anm.
75-07-0   Acetaldehyd (1996) 25 45 LK
67-64-1   Acetone 250 600 E
75-86-5   Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000) 1 3,5 H
75-05-8   Acetonitril (2007) 40 70 EH
98-86-2   Acetophenon (1996) 10 49  
    Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen - -  
    Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan - -  
    Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetrachlorethan - -  
50-78-2   Acetylsalicylsyre - 5  
107-02-8   Acrolein (2000) 0,05 0,12  
79-06-1   Acrylamid - 0,03 HK
107-13-1   Acrylonitril 2 4 HK
79-10-7   Acrylsyre (1994) 2 5,9 H
    Acrylsyreethylester, se ethylacrylat - -  
    Acrylsyremethylester, se methylacrylat - -  
124-04-9   Adipinsyre (1996) - 5  
111-69-3   Adiponitril (1996) 2 8,8 H
    AGE, se allylglycidylether - -  
309-00-2   Aldrin - 0,25 HK
107-18-6   Allylalkohol 2 5 EH
107-11-9   Allylamin (1994) 2 4,7 H
107-05-1   Allylchlorid 1 3 K
106-92-3   Allylglycidylether 5 22 LHK
    1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether - -  
2179-59-1   Allylpropyldisulfid 2 12  
7429-90-5   Aluminium, pulver og støv, total (2005) - 5  
    Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)   2  
    Aluminium, alkyler, beregnet som Al - 2  
    Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005) - 1  
1344-28-1   Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005) - 5  
    Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel (2005)   2  
    Aluminiumrøg, beregnet som Al - 5  
    Aminobenzen, se anilin - -  
    Aminobutan, se butylamin - -  
141-43-5   2-Aminoethanol (1996) 1 2,5 EH
504-29-0   2-Aminopyridin 0,5 2  
61-82-5   Amitrol - 0,2 K
    Ammat, se ammoniumsulfamat - -  
7664-41-7   Ammoniak (2002) 20 14 E
12125-02-9   Ammoniumchloridrøg - 10  
3825-26-1   Ammoniumperfluoroctanoat (1996) - 0,01 H
7773-06-0   Ammoniumsulfamat - 10  
123-92-2 620-11-1 624-41-9 625-16-1 626-38-0 628-63-7   Amylacetat, alle isomere (1996) 50 266 E
    Amylaldehyd, se valeraldehyd - -  
62-53-3   Anilin 1 4 HK
90-04-0   o-Anisidin 0,1 0,5 HK
104-94-9   p-Anisidin 0,1 0,5 H
    Anon, se cyclohexanon - -  
7440-36-0   Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin - 0,5  
    Antimonbrinte, se stibin - -  
86-88-4   antu - 0,3 K
7440-38-2   Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat - 0,01 K
    Arsenbrinte, se arsin - -  
7784-42-1   Arsin 0,01 0,03 K
12172-73-5 77536-66-4 77536-67-5 77536-68-6 132207-32-0 132207-33-1   Asbest (2005)   0,1 fiber/cm3 K
    Asfaltrøg, se bitumenrøg - -  
1912-24-9   Atrazin - 2 K
12174-11-7   Attapulgitfibre   1 fiber/cm3  
    3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin - -  
    Azimethylen, se diazomethan - -  
86-50-0   Azinphosmethyl - 0,2 H
    Aziridin, se ethylenimin - -  
7782-79-8   Azoimid 0,1 0,2 L
7440-39-3   Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba - 0,5 E
    Baytex, se fenthion - -  
17804-35-2   Benomyl - 5 K
71-43-2   Benzen (1996) 0,5 1,6 EHK
    1,2-Benzendiol, se pyrocatechol - -  
    1,3-Benzendiol, se resorcinol - -  
    p-Benzendiol, se hydroquinon - -  
552-30-7   1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996) - 0,04 L
    1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril - -  
    p-Benzoquinon, se Quinon - -  
98-88-4   benzoylchlorid (2002) 0,5 2,8 L
94-36-0   Benzoylperoxid - 5  
140-11-4   Benzylacetat (2002) 10 61  
85-68-7   Benzylbutylphthalat (1994) - 3  
100-44-7   Benzylchlorid 1 5 LK
7440-41-7   Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be - 0,001 K
    BGE, se n-butylglycidylether - -  
92-52-4   Biphenyl 0,2 1  
    Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin - -  
    Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordiethylether - -  
542-88-1   Bis(chlormethyl)ether 0,001 0,005 K
    Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin - -  
    Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether - -  
    Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdige fraktion af totalstøv - 1  
    Bladan, se parathion - -  
7439-92-1   Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb (1996) - 0,05 E
78-00-2   Blytetraethyl, beregnet som Pb 0,007 0,05 H
75-74-l   Blytetramethyl, beregnet som Pb 0,007 0,05 H
    Blåsyre, se hydrogencyanid - -  
    Bomuldstøv (råbomuld)   0,5  
    Borax, se natriumtetraborat, decahydrat - -  
    Borethan, se diboran - -  
1303-86-2   Boroxid - 10  
10294-33-4   Bortribromid 1 10 L
7637-07-2   Bortrifluorid 1 3 L
    Brintoverilte, se hydrogenperoxid - -  
7726-95-6   Brom 0,1 0,7 E
314-40-9   Bromacil - 5  
    Brombrinte, se hydrogenbromid - -  
    Bromchlophos, se dibrom - -  
151-67-7   2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan 5 40  
74-96-4   Bromethan (1994) 5 22 HK
    Bromethen, se vinylbromid - -  
75-25-2   Bromoform 0,5 5 H
7789-30-2   Brompentafluorid 0,1 0,7  
106-99-0   1,3-Butadien 10 22 K
106-97-8   n-Butan 500 1200  
71-36-3 75-65-0 78-83-1 78-92-2 35296-72-1   Butanol, alle isomere 50 150 LH
78-93-3   Butanon (1994) 50 145 EH
109-79-5   1-Butanthiol 0,5 1,5  
    2-Butenal, se crotonaldehyd - -  
    1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidyl­ether - -  
    2-Butoxyethanol, se butylglycol - -  
7580-85-0   2-tert-Butoxyethanol (1994) 25 120  
    2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat      
105-46-4 110-19-0 123-86-4 540-88-5   Butylacetat, alle isomere 150 710  
141-32-2   n-Butylacrylat (1996) 2 11 E
    Butylalkohol, se butanol - -  
75-64-9 78-81-9 109-73-9 13952-84-6   Butylamin, alle isomere 5 15 LH
    Butylcellosolve, se butylglycol - -  
112-34-5   Butyldiglycol (2007) 10 67,5 E
2426-08-6   n-Butylglycidylether 6 30 K
111-76-2   Butylglycol (2000) 20 98 EH
112-07-2   Butylglycolacetat (2000) 20 130 EH
    Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol - -  
    2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butyl­phenol - -  
    Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol - -  
138-22-7   n-Butyllactat 5 30  
    Butylmercaptan, se 1-butanthiol - -  
97-88-1   n-Butylmethacrylat (1996) 25 145  
89-72-5   o-sec-Butylphenol 5 30 H
98-54-4   p-tert-Butylphenol 0,08 0,5 H
98-51-1   p-tert-Butyltoluen (1996) 1 6,1  
7440-43-9   Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000) - 0,005 K
7778-44-1   Calciumarsenat - 1  
156-62-7   Calciumcyanamid - 0,5  
    Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal - -  
1305-62-0   Calciumhydroxid - 5 E
1305-78-8   Calciumoxid - 2  
8001-35-2   Camphechlor - 0,5 HK
76-22-2   Campher, syntetisk 2 12  
    Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin - -  
2425-06-1   Captafol - 0,1 HK
133-06-2   Captan - 5 K
63-25-2   Carbaryl - 5 HK
1563-66-2   Carbofuran - 0,1  
1333-86-4   Carbon black - 3,5 K
124-38-9   Carbondioxid 5000 9000 E
75-15-0   Carbondisulfid 5 15 H
630-08-0   Carbonmonoxid (1996) 25 29  
558-13-4   Carbontetrabromid 0,1 1,4  
    Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan - -  
75-44-5   Carbonylchlorid (2002) 0,02 0,08 E
353-50-4   Carbonylfluorid 2 6  
    Catechol, se pyrocatechol - -  
    Cellosolve, se ethylglycol - -  
    Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat - -  
7782-50-5   Chlor (2007) 0,25 0,75 E
107-20-0   Chloracetaldehyd 1 3 LK
78-95-5   Chloracetone (1994) 1 3,8 LH
532-27-4   α-Chloracetophenon 0,05 0,3  
79-04-9   Chloracetylchlorid 0,05 0,2  
108-90-7   Chlorbenzen (2007) 5 23 E
2698-41-1   o-Chlorbenzylidenmalonnitril 0,05 0,4 LH
    Chlorbrinte, se hydrogenchlorid - -  
74-97-5   Chlorbrommethan 200 1050  
126-99-8   2-Chlor-1,3-butadien 1 3,6 LHK
    Chlorcyan, se cyanochlorid - -  
57-74-9   Chlordan - 0,5 HK
75-68-3   1-Chlor-1,1-difluorethan (1996) 1000 4110  
75-45-6   Chlordifluormethan (1994) 500 1770 E
10049-04-4   Chlordioxid 0,1 0,3  
96-34-4   Chloreddikesyremethylester (2002) 1 5 H
    1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin - -  
    Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler - -  
    Chloreret camphen, se camphechlor - -  
    Chlorethan, se ethylchlorid - -  
    2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd - -  
107-07-3   2-Chlorethanol 1 3 LH
    Chlorethen, se vinylchlorid - -  
    Chlormethan, se methylchlorid - -  
    1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen - -  
600-25-9   1-Chlor-1-nitropropan 2 10  
67-66-3   Chloroform (2002) 2 10 EHK
    2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien - -  
76-15-3   Chlorpentafluorethan 1000 6300  
95-57-8 106-48-9 108-43-0 25167-80-0   Chlorphenol og salte heraf, beregnet som chlorphenol (1994) - 0,5 H
76-06-2   Chlorpicrin 0,1 0,7  
    3-Chlorpropen, se allylchlorid - -  
598-78-7   2-Chlorpropionsyre (1994) 0,1 0,44 H
2921-88-2   Chlorpyrifos - 0,2 H
2039-87-4   o-Chlorstyren 50 285  
    α-Chlortoluen, se benzylchlorid - -  
95-49-8   o-Chlortoluen 50 285 H
7790-91-2   Chlortrifluorid 0,1 0,4 L
75-72-9   Chlortrifluormethan (1996) 1000 4270  
    2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren - -  
7440-47-3   Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr - 0,5  
7738-94-5   Chromsyre og chromater, beregnet som Cr (1996), undtagen strontiumchromat - 0,005 K
2971-90-6   Clopidol (1994) - 10  
7440-48-4   Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000) - 0,01 K
10210-68-1   Cobaltcarbonyl, beregnet som Co - 0,1 K
16842-03-8   Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co - 0,1 K
95-48-7 106-44-5 108-39-4 1319-77-3   Cresol, alle isomere 5 22 EH
26447-14-3   Cresylglycidylether 10 70  
    Cresylsyre, se cresol - -  
14464-46-1   Christobalit, total   0,15  
14464-46-1   Christobalit, respirabel   0,05 K
12001-28-4   Crocidolit   0,3 fiber/cm3 L
123-73-9 4170-30-3   Crotonaldehyd 2 6 H
299-86-5   Crufomat (1994) - 5  
    Cumen, se isopropylbenzen - -  
420-04-2   Cyanamid (2007) 0,58 1 EH
    Cyanbrinte, se hydrogencyanid - -  
143-33-9 151-50-8 592-01-8 2408-36-8   Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN (1996) - 5 LH
    2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyano­acrylat - -  
506-77-4   Cyanochlorid 0,1 0,3  
    Cyanogen, se dicyan - -  
110-82-7   Cyclohexan (1996) 50 172 E
108-93-0   Cyclohexanol 50 200  
108-94-1   Cyclohexanon (1996) 10 40 EH
110-83-8   Cyclohexen 300 1015  
    Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol - -  
108-91-8   Cyclohexylamin 10 40 H
    Cyclonit, se RDX - -  
542-92-7   Cyclopentadien 75 200  
287-92-3   Cyclopentan 300 850  
120-92-3   Cyclopentanon (1994) 25 90  
    Cymen, se methylisopropylbenzen - -  
21351-79-1   Cæsiumhydroxid - 2  
94-75-7   2,4-D (2000) - 1 H
    Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre - -  
    DBP, se dibutylphthalat - -  
50-29-3   DDT - 1 K
    DDVP, se dichlorvos - -  
17702-41-9   Decaboran 0,05 0,3 H
34464-38-5   Decan, andre isomere end n-decan (1994) 65 350  
124-18-5   n-Decan (1994) 45 250  
    DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat - -  
126-75-0 298-03-3 8065-48-3   Demeton 0,01 0,1 H
867-27-6 919-86-8 8022-00-2   Demeton-methyl 0,05 0,5 H
    DGE, se diglycidylether - -  
123-42-2   Diacetonealkohol 50 240  
131-17-9   Diallylphthalat (1994) - 3  
    α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin - -  
    4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylen­dianilin - -  
    1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin - -  
    Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin - -  
    Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel   1,5  
    Diazid, se diazinon - -  
333-41-5   Diazinon - 0,1 H
334-88-3   Diazomethan 0,2 0,4 K
    Dibenzothiazin, se phenothiazin - -  
    Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid - -  
523-31-9   Dibenzylphthalat (1994) - 3  
19287-45-7   Diboran 0,1 0,1  
300-76-5   Dibrom - 3  
96-12-8   1,2-Dibrom-3-chlorpropan 0,001 0,01 K
75-61-6   Dibromdifluormethan 100 860  
106-93-4   1,2-Dibromethan 0,1 1 HK
102-81-8   2-N-Dibutylaminoethanol (1996) 0,5 3,5 H
128-37-0   2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994) - 10  
2528-36-1   Dibutylphenylphosphat (1994) 0,3 3,5 H
107-66-4   Dibutylphosphat 1 8,6  
84-74-2   Dibutylphthalat (1994) - 3  
7572-29-4   Dichloracetylen 0,1 0,4 LK
95-50-1   1,2-Dichlorbenzen (2002) 20 122 EH
106-46-7   1,4-Dichlorbenzen (1996) 10 60 EK
764-41-0   1,4-Dichlor-2-buten (1996) 0,005 0,025 HK
111-44-4   2,2'-Dichlordiethylether 5 30 HK
75-71-8   Dichlordifluormethan (1994) 500 2475  
    Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether - -  
118-52-5   1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin - 0,2  
    Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT - -  
75-34-3   1,1-Dichlorethan (2002) 100 412 EH
107-06-2   1,2-Dichlorethan 1 4 HK
75-35-4   1,1-Dichlorethen 2 8  
156-59-2 156-60-5 540-59-0   1,2-Dichlorethen 200 790  
    Dichlorethyn, se dichloracetylen - -  
75-43-4   Dichlorfluormethan 10 40  
75-09-2   Dichlormethan (1994) 35 122 HK
594-72-9   1,1-Dichlor-1-nitroethan 2 12 L
    2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D - -  
78-87-5   1,2-Dichlorpropan 75 350  
542-75-6   1,3-Dichlorpropen 1 5 HK
78-88-6 563-54-2 563-57-5 563-58-6 26952-23-8   Dichlorpropen, alle isomere 1 5 H
75-99-0   2,2-Dichlorpropionsyre 1 6  
76-14-2   1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994) 500 3500  
    (2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos - -  
62-73-7   Dichlorvos 0,1 1 HK
141-66-2   Dicrotophos - 0,25 H
460-19-5   Dicyan 10 20  
84-61-7   Dicyclohexylphthalat (1994) - 3  
77-73-6   Dicyclopentadien (1996) 0,5 2,7  
60-57-1   Dieldrin - 0,25 HK
111-42-2   Diethanolamin (1996) 0,46 2 H
109-89-7   Diethylamin (1996) 5 15 EH
100-37-8   2-Diethylaminoethanol (1996) 2 9,6 H
    Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se diethylphthalat - -  
    Diethylendiamin, se piperazin - -  
    Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid - -  
    Diethylendioxid, se 1,4-dioxan - -  
111-46-6   Diethylenglycol 2,5 11  
    Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan      
111-77-3   Diethylenglycolmonomethylether (2007) 10 50,1 H
    Diethylenimidoxid, se morpholin - -  
111-40-0   Diethylentriamin 1 4 H
    Diethylethanolamin, se 2-diethylaminoethanol - -  
60-29-7   Diethylether (1996) 100 303 E
117-81-7   Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994) - 3  
    Diethylketon, se 3-pentanon - -  
    Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion - -  
84-66-2   Diethylphthalat (1994) - 3  
75-61-6   Difluordibrommethan 100 860  
    Difluordichlormethan, se dichlordifluormethan - -  
7783-41-7   Difluoroxid 0,05 0,1 L
2238-07-5   Diglycidylether 0,1 0,53  
108-83-8   Diisobutylketon 25 150  
84-69-5   Diisobutylphthalat (1994) - 3  
    1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat - -  
    1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalen­diisocyanat - -  
    2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendiisocyanat - -  
    2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendiisocyanat - -  
26761-40-0   Diisodecylphthalat (1994) - 3  
28553-12-0   Diisononylphthalat (1994) - 3  
27554-26-3   Diisooctylphthalat (1994) - 3  
108-18-9   Diisopropylamin 5 20 H
108-20-3   Diisopropylether 250 1050  
    Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin - -  
109-87-5   Dimethoxymethan 1000 3100  
127-19-5   N,N-Dimethylacetamid 10 35 EH
124-40-3   Dimethylamin (1996) 2 3,7 E
121-69-7   N,N-Dimethylanilin 5 25 HK
    Dimethylbenzen, se xylen - -  
108-84-9   1,3-Dimethylbutylacetat 50 300  
115-10-6   Dimethylether (1994) 1000 1885 E
598-56-1   N,N-Dimethylethylamin (2005) 5 15  
68-12-2   N,N-Dimethylformamid 10 30 H
    2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon - -  
57-14-7   1,1-Dimethylhydrazin (2000) 0,01 0,025 HK
131-11-3   Dimethylphthalat (1994) - 3  
77-78-1   Dimethylsulfat 0,01 0,05 HK
67-68-5   Dimethylsulfoxid (2005) 50 160  
    O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophos­phat, se ronnel - -  
99-65-0 100-25-4 528-29-0 25154-54-5   Dinitrobenzen, alle isomere 0,15 1 H
497-56-3 534-52-1 1335-85-9   Dinitro-o-cresol - 0,2 H
10024-97-2   Dinitrogenoxid (1994) 50 90  
121-14-2   2,4-Dinitrotoluen (1996) - 0,15 HK
606-20-2   2,6-Dinitrotoluen (1996) - 0,15 HK
610-39-9 25321-14-6   Dinitrotoluen, alle isomere (1996) - 0,15 HK
    Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat - -  
123-91-1   1,4-Dioxan 10 36 HK
78-34-2   Dioxathion - 0,2 H
122-39-4   Diphenylamin - 5  
    N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin - -  
101-84-8   Diphenylether 1 7  
101-68-8   Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 0,005 0,05  
    Diphenyloxid, se diphenylether - -  
34590-94-8   Dipropylenglycolmethylether (1994) 50 300 EH
    Dipropylketon, se 4-Heptanon - -  
2764-72-9   Diquat, totalstøv (1996) - 0,5 H
    Diquat, respirabel (1996) - 0,1 H
149-26-8   Disul - 5  
97-77-8   Disulfiram - 2  
    Disulfoton, se disyston - -  
298-04-4   Disyston - 0,1 H
330-54-1   Diuron - 5 K
91-14-5 105-06-6 108-57-6 1321-74-0   Divinylbenzen, alle isomere 10 50  
    DMA, se dimethylamin - -  
    DNT, se dinitrotoluen - -  
    Dursban, se chlorpyrifos - -  
    EDA, se ethylendiamin - -  
64-19-7   Eddikesyre 10 25 E
108-24-7   Eddikesyreanhydrid 5 20 L
    Eddikesyreethylester, se ethylacetat - -  
115-29-7   Endosulfan - 0,1 H
72-20-8   Endrin - 0,1 H
13838-16-9   Enfluran 2 15  
106-89-8   Epichlorhydrin 0,5 1,9 HK
2104-64-5   EPN (1996) - 0,1 H
    1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid - -  
    1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid - -  
556-52-5   2,3-Epoxy-1-propanol 0,2 1 LK
    1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidyl­ether - -  
12510-42-8 66733-21-9   Erionitfibre   0,5 fiber/cm3 K
107-22-2   Ethandial (2002) 0,2 0,5 L
    Ethandinitril, se dicyan - -  
    1,2-Ethandiol, se ethylenglycol - -  
    Ethandisyre, se oxalsyre - -  
64-17-5   Ethanol 1000 1900  
    Ethanolamin, se 2-aminoethanol - -  
    Ethansyre, se eddikesyre - -  
75-08-1   Ethanthiol 0,5 1  
    Ethenylbenzen, se styren - -  
    Ether, se diethylether - -  
563-12-2   Ethion (1994) - 0,4 H
14857-34-2   Ethoxydimethylsilan (2002) 0,5 2,1  
    2-Ethoxyethanol, se ethylglycol - -  
    2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat - -  
141-78-6   Ethylacetat (1994) 150 540  
    Ethylacetone, se 2-pentanon - -  
140-88-5   Ethylacrylat 5 20 HK
    Ethylalkohol, se ethanol - -  
75-04-7   Ethylamin (1996) 5 9,2 EH
    Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon - -  
100-41-4   Ethylbenzen 50 217 EK
    Ethylbromid, se bromethan - -  
    Ethylbutylketon, se 3-heptanon - -  
75-00-3   Ethylchlorid (1996) 100 264 EHK
7085-85-0   Ethylcyanoacrylat 2 10  
    Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol - -  
    Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan - -  
107-15-3   Ethylendiamin 10 25  
    Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan - -  
    Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan - -  
107-21-1   Ethylenglycol (1996) 10 26 EH
107-21-1   Ethylenglycol, forstøvet - 10  
628-96-6   Ethylenglycoldinitrat 0,02 0,12 LH
    Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol - -  
    Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol - -  
    Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat - -  
    Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxy­ethanol - -  
    Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopro­poxyethanol - -  
    Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol - -  
    Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat - -  
    Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxy­ethanol - -  
151-56-4   Ethylenimin 0,5 1 HK
75-21-8   Ethylenoxid 1 1,8 K
109-94-4   Ethylformiat 100 300  
110-80-5   Ethylglycol 5 18,5 H
111-15-9   Ethylglycolacetat 5 27,0 H
    Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan - -  
16219-75-3   Ethylidennorbonen 5 25 L
    Ethylmercaptan, se ethanthiol - -  
97-63-2   Ethylmethacrylat (1996) 25 117  
    Ethylmethylketon, se butanon - -  
100-74-3   N-Ethylmorpholin 5 23,5 H
    O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thiophos­phonat), se EPN - -  
    Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat - -  
22224-92-6   Fenamiphos - 0,1 H
55-38-9   Fenthion - 0,1 H
14484-64-1   Ferbam - 5  
12604-58-9   Ferrovanadium, pulver eller støv - 1  
    Flaskegas, se propan - -  
7782-41-4   Fluor 0,1 0,2 E
    Fluorbrinte, se hydrogenfluorid - -  
    Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F - 2,5 E
    Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan - -  
406-90-6   Fluroxen 2 10  
944-22-9   Fonofos - 0,1 H
50-00-0   Formaldehyd 0,3 0,4 LK
    Formalin, se formaldehyd - -  
75-12-7   Formamid 10 18 H
    Fosgen, se carbonylchlorid - -  
    Freon 11, se trichlorfluormethan - -  
    Freon 12, se dichlordifluormethan - -  
    Freon 21, se dichlorfluormethan - -  
    Freon 22, se chlordifluormethan - -  
    Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluorethan - -  
    Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan - -  
    Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan - -  
    Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan - -  
98-01-1   Furfural (1994) 2 7,9 HK
98-00-0   Furfurylalkohol 5 20 H
    2-Furylmethanol, se furfurylalkohol - -  
7782-65-2   Germaniumtetrahydrid 0,2 0,6  
    Glasuldsfibre   1 fiber/cm3 1)
111-30-8   Glutaraldehyd 0,2 0,8 L
55-63-0   Glyceroltrinitrat 0,02 0,2 LH
    Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol - -  
    Glycol, se ethylenglycol - -  
    Glyoxal, se ethandial      
7782-42-5   Grafit, naturlig, respirabel   2,5  
7440-58-6   Hafnium, pulver eller støv - 0,5  
    Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan - -  
    HDI, se hexamethylendiisocyanat - -  
76-44-8   Heptachlor (1996) - 0,05 HK
142-82-5   n-Heptan (1994) 200 820 E
110-43-0   2-Heptanon (2002) 50 238 EH
106-35-4   3-Heptanon (2002) 20 95 E
123-19-3   4-Heptanon 50 230  
118-74-1   Hexachlorbenzen (1996) - 0,025 HK
87-68-3   Hexachlor-1,3-butadien 0,02 0,24 H
319-84-6 319-85-7 319-86-8 608-73-1 6108-10-7   1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk blanding - 0,5 HK
77-47-4   Hexachlorcyclopentadien 0,01 0,1  
67-72-1   Hexachlorethan 1 10 HK
1335-87-1   Hexachlornaphthalen - 0,2 H
684-16-2   Hexafluoracetone 0,1 0,7  
    Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX - -  
822-06-0   Hexamethylendiisocyanat 0,005 0,035  
    Hexan, andre isomere end n-hexan (1994) 200 700  
110-54-3   n-Hexan (2007) 20 72 E
124-09-4   1,6-Hexandiamin (1996) 0,5 2,3  
591-78-6   2-Hexanon 1 4 H
    Hexon, se methylisobutylketon - -  
    sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutylacetat - -  
107-41-5   Hexylenglycol 25 125 L
302-01-2   Hydrazin (2000) 0,01 0,013 HK
    Hydrogenazid, se azoimid - -  
10035-10-6   Hydrogenbromid (2002) 2 6,7 EL
7647-01-0   Hydrogenchlorid 5 7 EL
74-90-8   Hydrogencyanid 5 5 H
61788-32-7   Hydrogenerede terphenyler 0,4 4,4  
7664-39-3   Hydrogenfluorid (2002) 1,8 1,5 E
7722-84-1   Hydrogenperoxid 1 1,4  
7803-51-2   Hydrogenphosphid 0,1 0,15 E
7783-07-5   Hydrogenselenid 0,01 0,05 E
7783-06-4   Hydrogensulfid 10 15  
123-31-9   Hydroquinon - 2 LK
    4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol - -  
818-61-1   2-Hydroxyethylacrylat 1 5 H
    2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol - -  
    4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol - -  
999-61-1   2-Hydroxypropylacrylat 0,5 3 H
    IGE, se isopropylglycidylether - -  
    Iminodiethanol, se diethanolamin - -  
95-13-6   Inden 10 45  
7440-74-6   Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In - 0,1  
7553-56-2   Iod 0,1 1 L
75-47-8   Iodoform 0,2 3  
    IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo­hexylisocyanat - -  
    Isoamylalkohol, se pentanol - -  
    Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-hexanon - -  
4439-24-1   2-Isobutoxyethanol (1994) 25 120  
    Isobutylacetat, se butylacetat - -  
    Isobutylalkohol, se butanol - -  
97-86-9   Isobutylmethacrylat (2000) 25 145  
4098-71-9   3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyliso­cyanat (2005) 0,005 0,045  
26952-21-6   Isooctylalkohol 50 270 H
78-59-1   Isophoron 5 25 LK
    Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat - -  
    Isopropanol, se isopropylalkohol - -  
109-59-1   2-Isopropoxyethanol (1996) 5 22 H
108-21-4   Isopropylacetat (1994) 150 625  
67-63-0   Isopropylalkohol (2005) 200 490  
75-31-0   Isopropylamin 5 12  
768-52-5   N-Isopropylanilin 2 10 H
98-82-8   Isopropylbenzen (2002) 20 100 EH
    Isopropylether, se diisopropylether - -  
4016-14-2   Isopropylglycidylether 50 240  
    Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol - -  
1309-37-1   Jernoxid, beregnet som Fe - 3,5  
13463-40-6   Jernpentacarbonyl 0,1 0,8  
    Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe - 1  
    Jod, se iod - -  
    Jodoform, se iodoform - -  
    Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal - -  
1310-58-3   Kaliumhydroxid - 2 L
    Kaliumpersulfat, se persulfater - -  
1332-58-7   Kaolin, respirabel (1996)   2  
    Keramiske fibre   1 fiber/cm3 K
463-51-4   Keten 0,5 0,9  
1343-98-2   Kiselsyre, SiO2, amorf   5  
1343-98-2   Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel   2  
7440-50-8   Kobber, pulver og støv - 1,0  
7440-50-8   Kobberrøg, beregnet som Cu - 0,1  
    Kuldioxid, se carbondioxid - -  
    Kulilte, se carbonmonoxid - -  
    Kulmonoxid, se carbonmonoxid - -  
    Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid - -  
    Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan - -  
    Kulstøv, respirabel   2  
    Kulsyre, se carbondioxid - -  
14808-60-7   Kvarts, total   0,3  
14808-60-7   Kvarts, total, respirabel   0,1 K
7439-97-6   Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg (1996) - 0,025 H
    Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg - 0,01 H
    Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg - 0,05 H
    Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid - -  
    Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid - -  
58-89-9   Lindan - 0,5 H
7580-67-8   Lithiumhydrid - 0,025 E
1309-48-4   Magnesiumoxid, beregnet som Mg - 6  
121-75-5   Malathion - 5 H
108-31-6   Maleinsyreanhydrid (1996) 0,1 0,4  
7439-96-5   Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, beregnet som Mn (2000) - 0,2  
7439-96-5   Mangan, respirabel (2005)   0,1  
12079-65-1   Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn - 0,1 H
    Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methylcyclopentadienylmangantricarbonyl - -  
    Manganrøg, beregnet som Mn (2000) - 0,2  
    MAPP, se methylacetylenpropadienblanding - -  
    MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat - -  
    MEK, se butanon - -  
    Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre - -  
141-79-7   Mesityloxid 10 40  
79-41-4   Methacrylsyre 20 70  
    Methacrylsyremethylester, se methylmethacrylat - -  
    Methanamid, se formamid - -  
67-56-1   Methanol 200 260 EH
    Methansyre, se myresyre - -  
74-93-1   Methanthiol 0,5 1  
16752-77-5   Methomyl - 2,5 H
    o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin - -  
72-43-5   Methoxychlor - 5  
    2-Methoxyethanol, se methylglycol - -  
    2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat - -  
76-38-0   Methoxyfluran 2 14  
108-65-6   2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002) 50 275 EH
1634-04-4   2-Methoxy-2-methylpropan (2002) 40 144  
150-76-5   4-Methoxyphenol - 5  
107-98-2   1-Methoxy-2-propanol (1994) 50 185 E
1589-47-5   2-Methoxy-1-propanol (1994) 20 75  
    Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether - -  
70657-70-4   2-Methoxypropylacetat (1994) 20 110  
79-20-9   Methylacetat (1994) 150 455  
74-99-7   Methylacetylen 1000 1650  
56960-91-9   Methylacetylenpropadienblanding 1000 1800  
96-33-3   Methylacrylat (2000) 2 7  
126-98-7   Methylacrylonitril 1 3 H
    Methylal, se dimethoxymethan - -  
    Methylalkohol, se methanol - -  
74-89-5   Methylamin (1996) 5 6,4 H
    Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol - -  
    Methylamylketon, se 2-heptanon - -  
    2-Methylanilin, se o-toluidin - -  
100-61-8   N-Methylanilin 0,5 2,25 H
    2-Methylaziridin, se propylenimin - -  
    Methylbenzen, se toluen - -  
74-83-9   Methylbromid 5 20 H
563-80-4   3-Methyl-2-butanon 200 705  
    3-Methylbutylacetat, se amylacetat - -  
    Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan      
    Methylbutylketon, se 2-hexanon - -  
    Methylcellosolve, se methylglycol - -  
    Methylcellosolveacetat, se methylglycolacetat - -  
    Methylchloracetat, se chloreddikesyremethylester      
74-87-3   Methylchlorid (2000) 25 52 K
    Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan - -  
137-05-3   Methyl-2-cyanoacrylat 2 8  
108-87-2   Methylcyclohexan (1994) 200 805  
583-59-5 589-91-3 590-67-0 591-23-1 25639-42-3   Methylcyclohexanol, alle isomere 50 235  
583-60-8   2-Methylcyclohexanon 50 230 H
12108-13-3   Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn 0,1 0,2 H
    Methyldemeton, se demeton-methyl - -  
    4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin - -  
101-14-4   4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (1996) 0,01 0,11 HK
5124-30-1   Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat) 0,005 0,054  
    Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat - -  
    Methylenchlorid, se dichlormethan - -  
101-77-9   4,4'-Methylendianilin 0,1 0,8 K
    Methylendimethylether, se dimethoxymethan - -  
    Methylethylketon, se butanon - -  
1338-23-4   Methylethylketonperoxid - 1 L
107-31-3   Methylformiat (1996) 50 123 H
109-86-4   Methylglycol 5 16 H
110-49-6   Methylglycolacetat 5 24 H
    6-Methylheptanol, se isooctylalkohol - -  
541-85-5   5-Methyl-3-heptanon (2002) 10 53 E
110-12-3   5-Methyl-2-hexanon (2002) 20 95 E
60-34-4   Methylhydrazin (2000) 0,01 0,02 H
74-88-4   Methyliodid 1 5,6 HK
    Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon - -  
    Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol - -  
108-10-1   Methylisobutylketon (2002) 20 83 EH
624-83-9   Methylisocyanat 0,01 0,03 LH
99-87-6 527-84-4 535-77-3 25155-15-1   Methylisopropylbenzen (1994) 25 135  
    Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon - -  
    Methylmercaptan, se methanthiol - -  
80-62-6   Methylmethacrylat (1996) 25 102 H
109-02-4   N-Methylmorpholin (1994) 5 20 H
    Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid - -  
    Methylparathion, se parathionmethyl - -  
    2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol - -  
108-11-2   4-Methyl-2-pentanol 25 100 H
    4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon - -  
    4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid - -  
    Methylphenol, se cresol - -  
    2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat - -  
    Methylpropylketon, se 2-pentanon - -  
872-50-4   N-Methyl-2-pyrrolidon (2000) 5 20  
681-84-5 12002-26-5 63148-57-2   Methylsilikat 1 6 L
    Methylstyren, se vinyltoluen - -  
98-83-9   α-Methylstyren 50 240 E
21087-64-9   Metribuzin - 5  
7786-34-7   Mevinphos 0,01 0,1 H
    MIBK, se methylisobutylketon - -  
    Mineralsk støv, inert   10  
    Mineralsk støv, inert, respirabel   5  
    Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)   0,5  
    MOCA, se 4,4'-methylenbis(2-chloranilin) - -  
    Molybdænforbindelser, opløselige, beregnet som Mo - 5  
    Molybdænforbindelser, uopløselige, beregnet som Mo - 10  
6923-22-4   Monocrotophos - 0,25  
    Monofluordichlormethan, se dichlorfluormethan - -  
110-91-8   Morpholin (2007) 10 36 EH
64-18-6   Myresyre 5 9 E
91-20-3   Naphthalen 10 50 EK
3173-72-6   1,5-Naphthalendiisocyanat 0,005 0,040  
    1-Naphthyl-N-methylcarbamat, se carbaryl - -  
    1-Naphthylthiourinstof, se ANTU - -  
26628-22-8   Natriumazid (2002) - 0,1 EH
    Natriumbisulfit, se natriumhydrogensulfit - -  
    Natriumcyanid, se cyanider, alkalimetal - -  
    Natrium-2,4-dichlorphenoxyethylsulfat, se disul - -  
62-74-8   Natriumfluoracetat - 0,05 H
7631-90-5   Natriumhydrogensulfit - 5  
1310-73-2   Natriumhydroxid - 2 L
    Natriummetabisulfit, se natriumpyrosulfit - -  
    Natriumpersulfat, se persulfater - -  
3811-73-2 15922-78-8   Natriumpyrithion (2002)   1 H
    Natriumpyrophosphat, se tetranatriumpyrophosphat - -  
7681-57-4   Natriumpyrosulfit - 5  
1303-96-4   Natriumtetraborat, decahydrat (1994) - 2 H
12179-04-3   Natriumtetraborat, pentahydrat - 1  
1330-43-4   Natriumtetraborat, vandfri - 1  
54-11-5   Nicotin - 0,5 EH
7440-02-0   Nikkel, pulver og støv, beregnet som Ni (1994) - 0,05 K
13463-39-3   Nikkelcarbonyl 0,001 0,007 HK
    Nikkelforbindelser, opløselige, beregnet som Ni (2000) - 0,01 K
    Nikkelforbindelser, uopløselige, beregnet som Ni (2000) - 0,05 K
7440-03-1   Niobium, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som Nb - 5  
    Niobiumforbindelser, opløselige, beregnet som Nb - 0,5  
    Niobiumrøg - 0,5  
100-01-6   p-Nitroanilin 0,5 3 H
98-95-3   Nitrobenzen (2007) 0,2 1 EHK
100-00-5   p-Nitrochlorbenzen (1994) 0,1 0,64 H
79-24-3   Nitroethan 100 310  
10102-44-0   Nitrogendioxid (2000) 2 4 L
10102-43-9   Nitrogenoxid 25 30 E
7783-54-2   Nitrogentrifluorid 10 29  
    Nitroglycerin, se glyceroltrinitrat - -  
    Nitroglycol, se ethylenglycoldinitrat - -  
75-52-5   Nitromethan (1996) 20 50 K
    p-Nitrophenylamin, se p-nitroanilin - -  
108-03-2   1-Nitropropan (1994) 5 18  
79-46-9   2-Nitropropan 5 18 K
88-72-2 99-08-1 99-99-0 1321-12-6   Nitrotoluen, alle isomere 2 12 H
    Nitrøse gasser, se nitrogenoxid og nitrogendioxid - -  
111-84-2   Nonan 200 1050  
2234-13-1   Octachlornaphthalen - 0,1 H
111-65-9   Octan (1994) 200 935  
    Olietåge, mineraloliepartikler (1994) - 1  
    Organisk støv, total   3  
20816-12-0   Osmiumtetraoxid 0,0002 0,002  
144-62-7   Oxalsyre - 1 E
    Oxiran, se ethylenoxid - -  
105-60-2   2-Oxohexamethylenimin, dampe (2002) 2 10 E
105-60-2   2-Oxohexamethylenimin, pulver og støv - 1 E
    Oxygendifluorid, se difluoroxid - -  
10028-15-6   Ozon (1994) 0,1 0,2 L
    PAH, se polyaromatiske carbonhydrider - -  
8002-74-2   Paraffinrøg - 2  
1910-42-5 2074-50-2 4685-14-7   Paraquat - 0,1 H
56-38-2   Parathion - 0,1 H
298-00-0   Parathionmethyl - 0,2 H
    PCB, se polychlorerede biphenyler - -  
19624-22-7   Pentaboran 0,005 0,01  
76-01-7   Pentachlorethan 5 40 HK
1321-64-8   Pentachlornaphthalen - 0,5 H
82-68-8   Pentachlornitrobenzen (1994) - 0,5  
87-86-5   Pentachlorphenol (1994) 0,005 0,05 HK
78-78-4 109-66-0 463-82-1   Pentan, alle isomere 500 1500 E
    Pentanal, se valeraldehyd - -  
    1,5-Pentandial, se glutaraldehyd - -  
71-41-0 75-84-3 75-85-4 123-51-3 137-32-6 584-02-1 598-75-4 6032-29-7 13403-73-1 30899-19-5   Pentanol, alle isomere 100 360  
107-87-9   2-Pentanon 200 700  
96-22-0   3-Pentanon 200 700  
    Pentylacetat, se amylacetat - -  
    Perchlorethan, se hexachlorethan - -  
    Perchlorethylen, se tetrachlorethen - -  
594-42-3   Perchlormethylmercaptan 0,1 0,8  
7616-94-6   Perchlorylfluorid 3 14  
382-21-8   Perfluorisobutylen (1994) 0,01 0,082 L
7727-21-1 7775-27-1   Persulfater, alkalimetal, beregnet som S2O8 - 2  
    Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5 pct. aromater (1996) 25 180  
    PGE, se phenylglycidylether - -  
108-95-2   Phenol (1994) 1 4 EH
92-84-2   Phenothiazin - 5 H
    Phenylamin, se anilin - -  
    Phenylbenzen, se biphenyl - -  
108-45-2   m-Phenylendiamin (1994) - 0,1  
95-54-5   o-Phenylendiamin (1994) - 0,1 K
106-50-3   p-Phenylendiamin - 0,1 H
    Phenylethen, se styren - -  
    Phenylether, se diphenylether - -  
122-60-1   Phenylglycidylether (1996) 0,1 0,6 HK
100-63-0   Phenylhydrazin 0,1 0,6 HK
108-98-5   Phenylmercaptan 0,5 2,3  
    Phenylmethan, se toluen - -  
638-21-1   Phenylphosphin 0,05 0,25 L
    2-Phenylpropen, se α-methylstyren - -  
298-02-2   Phorat - 0,05 H
    Phosdrin, se mevinphos - -  
    Phosgen, se carbonylchlorid - -  
    Phosphin, se hydrogenphosphid - -  
7723-14-0   Phosphor, gult - 0,1  
    Phosphorbrinte, se hydrogenphosphid - -  
10025-87-3   Phosphoroxychlorid 0,1 0,6  
10026-13-8   Phosphorpentachlorid - 1 E
1314-56-3   Phosphorpentaoxid - 1 E
1314-80-3   Phosphorpentasulfid - 1 E
7664-38-2   Phosphorsyre - 1 E
7719-12-2   Phosphortrichlorid 0,2 1,2  
    Phosphortrihydrid, se hydrogenphosphid - -  
    Phosphorylchlorid, se phosphoroxychlorid - -  
    Phtalater (estere), der ikke er nævnt andet sted i listen (2000)   3  
626-17-5   m-Phthalodinitril - 5  
85-44-9   Phthalsyreanhydrid (1996) - 1  
    Phthalsyredibutylester, se dibutylphthalat - -  
    Phthalsyredimethylester, se dimethylphthalat - -  
1918-02-1   Picloram (1994) - 10  
88-89-1   Picrinsyre - 0,1 EH
110-85-0   Piperazin og salte heraf, beregnet som piperazin (2002), se dog piperazindihydrochlorid 0,003 0,1 E
142-64-3   Piperazindihydrochlorid - 5  
    Pival, se 2-pivaloyl-1,3-indandion - -  
83-26-1   2-Pivaloyl-1,3-indandion - 0,1  
7440-06-4   Platin, pulver og støv - 1  
    Platinforbindelser, opløselige, beregnet som Pt - 0,002  
13121-70-5   Plictran - 5  
    Polyaromatiske carbonhydrider (partikulære, benzenopløselig fraktion) - 0,2  
1336-36-3   Polychlorerede biphenyler - 0,01 HK
    Polyethylenglycol (PEG) med middelmolvægt på 200-600 (2002)   1000  
74-98-6   Propan 1000 1800  
71-23-8   1-Propanol 200 500 H
    2-Propanol, se isopropylalkohol - -  
    2-Propanon, se acetone - -  
107-19-7   Propargylalkohol 1 2,5 H
115-07-1   Propen (2002) 100 172  
    2-Propenal, se acrolein - -  
    2-Propenamin, se allylamin - -  
    2-Propennitril, se acrylonitril - -  
    2-Propen-1-ol, se allylalkohol - -  
57-57-8   β-Propiolacton 0,1 1,5 K
79-09-4   Propionsyre 10 30 E
114-26-1   Propoxur - 0,5  
2807-30-9   2-Propoxyethanol 25 110  
    2-(2-Propoxy)phenyl-N-methylcarbamat, se propoxur - -  
109-60-4   n-Propylacetat (1994) 150 625  
    2-Propylacetat, se isopropylacetat - -  
    n-Propylalkohol, se 1-propanol - -  
    sec-Propylalkohol, se isopropylalkohol - -  
    Propylen, se propen      
    Propylendichlorid, se 1,2-dichlorpropan - -  
6423-43-4   1,2-Propylenglycoldinitrat 0,02 0,2 LH
    Propylenglycol-2-methylether, se 2-methoxy-1-propanol - -  
    Propylenglycol-2-methyletheracetat, se 2-me­thoxypropylacetat - -  
1320-67-8   Propylenglycolmonomethylether, se 1-methoxy-2-propanol og 2-methoxy-1-propanol - -  
93838-74-5   Propylenglycolmonomethyletheracetat, se 2-me­thoxy-1-methylethylacetat og 2-methoxypropyl­acetat - -  
75-55-8   Propylenimin 2 5 HK
75-56-9   1,2-Propylenoxid 5 12 HK
    Propylglycol, se 2-propoxyethanol - -  
627-13-4   n-Propylnitrat 25 110  
8003-34-7   Pyrethrum (2007) - 1 E
110-86-1   Pyridin 5 15 E
120-80-9   Pyrocatechol 5 20 K
106-51-4   Quinon 0,1 0,4  
    R 11, se trichlorfluormethan - -  
    R 12, se dichlordifluormethan - -  
    R 13, se chlortrifluormethan - -  
    R 21, se dichlorfluormethan - -  
    R 22, se chlordifluormethan - -  
    R 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluorethan - -  
    R 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan - -  
    R 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan - -  
    R 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan - -  
    R 142b, se 1-chlor-1,1-difluorethan - -  
121-82-4   RDX - 1,5 H
108-46-3   Resorcinol (2007) 10 45 EH
7440-16-6   Rhodium, pulver, støv og røg, beregnet som Rh - 0,1  
    Rhodiumforbindelser, opløselige, beregnet som Rh - 0,001  
299-84-3   Ronnel - 5  
83-79-4   Rotenon - 5  
7697-37-2   Salpetersyre (2007) 0,5 1,3 E
7782-49-2   Selen og forbindelser, beregnet som Se, se dog hydrogenselenid og selenhexafluorid - 0,1  
    Selenbrinte, se hydrogenselenid - -  
7783-79-1   Selenhexafluorid 0,05 0,4  
7803-62-5   Silan 0,5 0,7  
7440-21-3   Silicium - 10  
69012-64-2   Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994)   2  
    Siliciumtetrahydrid, se silan - -  
60676-86-0   Silikatglas, respirabel (1994)   0,1  
    Slaggeuldsfibre   1 fiber/cm3 1)
65996-93-2   Stenkulstjærebeg, flygtige bestanddele, benzenopløselig fraktion - 0,2 K
    Stenuldsfibre   1  
7803-52-3   Stibin 0,05 0,25  
7789-06-2   Strontiumchromat, beregnet som Cr (1996) - 0,0005 K
57-24-9   Stryknin - 0,15 L
100-42-5   Styren (1994) 25 105 LHK
    Støv, se bilag 3.4.2 - -  
1395-21-7 9014-01-1   Subtilisiner - 0,00006 L
    Sulfamat, se ammoniumsulfamat - -  
74222-97-2   Sulfometuron-methyl (1996) - 5  
3689-24-5   Sulfotep (2002) 0,008 0,1 EH
2699-79-8   Sulfurylfluorid 5 20  
35400-43-2   Sulprofos - 1  
    Svovlbrinte, se hydrogensulfid - -  
7446-09-5   Svovldioxid (1996) 0,5 1,3  
2551-62-4   Svovlhexafluorid 1000 6000  
    Svovlkulstof, se carbondisulfid - -  
10025-67-9   Svovlmonochlorid 1 6 L
5714-22-7   Svovlpentafluorid 0,01 0,1 L
7664-93-9   Svovlsyre - 1  
7783-60-0   Svovltetrafluorid 0,1 0,4 L
7440-22-4   Sølv, pulver, støv og opløselige forbindelser, beregnet som Ag - 0,01 E
93-76-5   2,4,5-T - 5 H
14807-96-6   Talkum indeholdende fibre   0,3 fiber/cm3 K
7440-25-7   Tantal, pulver, beregnet som Ta - 5  
1314-61-0   Tantaloxid, beregnet som Ta - 5  
    TDI, se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat - -  
13494-80-9   Tellur, pulver og forbindelser, beregnet som Te - 0,1  
7783-80-4   Tellurhexafluorid 0,02 0,2  
107-49-3   TEPP 0,004 0,05 H
100-21-0   Terephthalsyre (1996) - 10  
    Terpener (2007) 25    
8052-41-3   Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994) 25 145 1)
8006-64-2   Terpentin, vegetabilsk (1994) 25 140  
84-15-1 92-06-8 92-94-4 26140-60-3   Terphenyler 0,5 5  
79-27-6   1,1,2,2-Tetrabromethan 1 14  
    Tetrabrommethan, se carbontetrabromid - -  
76-11-9   1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan 500 4170  
76-12-0   1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (1994) 200 1665  
79-34-5   1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 7 H
127-18-4   Tetrachlorethen (1994) 10 70 HK
    Tetrachlorethylen, se tetrachlorethen - -  
    Tetrachlorkulstof, se tetrachlormethan - -  
56-23-5   Tetrachlormethan (1996) 1 6,3 HK
1335-88-2   Tetrachlornaphthalen - 2 H
    Tetraethoxysilan, se tetraethylorthosilikat - -  
    Tetraethylbly, se blytetraethyl - -  
78-10-4   Tetraethylorthosilikat 10 85  
    Tetraethylpyrophosphat, se TEPP - -  
    Tetrafluordichlorethan, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan - -  
109-99-9   Tetrahydrofuran (2000) 50 148 EH
    Tetramethylbly, se blytetramethyl - -  
    2,2,3,3-Tetramethylbutandinitril, se tetramethylsuccinnitril - -  
3333-52-6   Tetramethylsuccinnitril 0,5 3 H
7722-88-5   Tetranatriumpyrophosphat - 5  
509-14-8   Tetranitromethan (1996) 0,005 0,04 K
    Tetryl, se 2,4,6-trinitrophenylmethylnitramin - -  
    T-gas, se ethylenoxid - -  
7440-28-0   Thalliumforbindelser, opløselige, beregnet som Tl - 0,1 H
    Thimet, se phorat - -  
96-69-5   4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) (1994) - 10  
68-11-1   Thioglycolsyre 1 5  
7719-09-7   Thionylchlorid 1 5 L
    Thiophenol, se phenylmercaptan - -  
137-26-8   Thiram (1994) - 1  
    Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser - 0,1 H
    Tinforbindelser, uorganiske, beregnet som Sn - 2 E
13463-67-7   Titandioxid, beregnet som Ti - 6  
    TMDI, se 2,2,4- og 2,4,4-trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat - -  
    TNT, se 2,4,6-Trinitrotoluen - -  
    Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)   1 2)
108-88-3   Toluen (1996) 25 94 EH
584-84-9   2,4-Toluendiisocyanat 0,005 0,035 K
91-08-7   2,6-Toluendiisocyanat 0,005 0,035 K
95-53-4   o-Toluidin 2 9 HK
106-49-0   p-Toluidin 2 9 HK
108-44-1   m-Toluidin 2 9 H
126-73-8   Tributylphosphat 0,2 2,5 K
    Tri-n-butyltinforbindelser (1996) 0,002 0,05  
87-61-6   1,2,3-Trichlorbenzen (1996) 5 37 H
120-82-1   1,2,4-Trichlorbenzen (1996) 2 15 EH
108-70-3   1,3,5-Trichlorbenzen (1996) 5 37 H
    1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan, se DDT - -  
76-03-9   Trichloreddikesyre - 1  
71-55-6   1,1,1-Trichlorethan (1994) 50 275 E
79-00-5   1,1,2-Trichlorethan 10 54 HK
79-01-6   Trichlorethen (1994) 10 55 K
    Trichlorethylen, se trichlorethen - -  
75-69-4   Trichlorfluormethan (1994) 500 2810  
    Trichlormethan, se chloroform - -  
1321-65-9   Trichlornaphthalen - 5 H
88-06-2   2,4,6-Trichlorphenol (1994) - 0,5 HK
95-95-4 609-19-8 933-75-5 933-78-8 15950-66-0 25167-82-2   Trichlorphenol og salte heraf, beregnet som trichlorphenol (1994) - 0,5 H
    2,4,5-Trichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4,5-T - -  
96-18-4   1,2,3-Trichlorpropan (2000) 0,1 0,6 HK
76-13-1   1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan 500 3800  
78-30-8   Tri-o-cresylphosphat - 0,1  
    Tricyclohexyltinhydroxid, se plictran - -  
15468-32-3   Tridymit, total   0,15  
15468-32-3   Tridymit, respirabel   0,05 K
102-71-6   Triethanolamin (1994) 0,5 3,1  
121-44-8   Triethylamin (1996) 1 4,1 EH
75-63-8   Trifluorbrommethan 1000 6100  
    Triiodmethan, se iodoform - -  
    Trimellitsyreanhydrid, se 1,2,4-benzentricarboxyl­syre-1,2-anhydrid - -  
75-50-3   Trimethylamin (1996) 5 12  
95-63-6 108-67-8 526-73-8   Trimethylbenzen (2002) 20 100 E
25551-13-7   Trimethylbenzen 25 120  
    3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, se isophoron - -  
16938-22-0   2,2,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005 0,045  
15646-96-5   2,4,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005 0,045  
121-45-9   Trimethylphosphit 0,5 2,6  
    2,4,6-Trinitrophenol, se picrinsyre - -  
479-45-8   2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramin - 1,5 H
118-96-7   2,4,6-Trinitrotoluen (1994) - 0,1 H
111-96-6   2,5,8-Trioxanonan (2002) 5 27 H
603-34-9   Triphenylamin - 5  
115-86-6   Triphenylphosphat - 3  
    Tri-o-tolylphosphat, se tri-o-cresylphosphat - -  
    Træstøv, inhalerbart (2007)   1 K
7440-61-1   Uranforbindelser, beregnet som U - 0,2  
110-62-3   Valeraldehyd 50 175  
1314-62-1   Vanadiumpentoxid, pulver, støv og røg, beregnet som V - 0,03 K
108-05-4   Vinylacetat 10 30 K
    Vinylbenzen, se styren - -  
593-60-2   Vinylbromid 5 20 K
75-01-4   Vinylchlorid 1 3 EHK
100-40-3   4-Vinylcyclohexen (1996) 0,1 0,4 K
106-87-6   4-Vinylcyclohexendiepoxid 10 60 K
    4-Vinylcyclohexendioxid, se 4-Vinylcyclohexen­diepoxid - -  
    Vinylidenchlorid, se 1,1-dichlorethen - -  
100-80-1 611-15-4 622-97-9 25013-15-4   Vinyltoluen, alle isomere 25 120 H
    Vinyltrichlorid, se 1,1,2-trichlorethan - -  
1304-82-1   Vismuttellurid - 10  
    Vismuttellurid, tilsat selen - 5  
81-81-2   Warfarin - 0,1  
7440-33-7   Wolfram, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som W - 5  
    Wolframforbindelser, opløselige, beregnet som W - 1  
13983-17-0   Wollastonitfibre   1 fiber/cm3  
95-47-6 106-42-3 108-38-3 1330-20-7   Xylen, alle isomere (1996) 25 109 EH
1477-55-0   m-Xylen-α,α'-diamin 0,02 0,1 LH
87-62-7   2,6-Xylidin (1994) 0,5 2,5 HK
87-59-2 95-64-7 95-68-1 95-78-3 108-69-0 1300-73-8   Xylidin, alle isomere (1994) 0,5 2,5 H
7440-65-5   Yttrium, pulver og forbindelser, beregnet som Y - 1  
7646-85-7   Zinkchlorid og zinkchloridrøg, beregnet som Zn - 0,5  
1314-13-2   Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn - 4  
7440-67-7   Zirconiumforbindelser, beregnet som Zr - 5  
1) Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som Carc 3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, anses for at være kræftfremkaldende, jf. anm. "K".
1) På grund af denne grænseværdi vil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre blive ændret. Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv. i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, vil samtidig blive ændret, så der fortsat, som i dag, kan udføres malearbejde udvendigt om vinteren uden væsentlige merudgifter. Begge ændringer vil træde i kraft samtidig.
2) Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.

3.4.1.Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

Ved brug af listen over organiske opløsningsmidler skal følgende lægges til grund:

Tentative (foreløbige) grænseværdier er regnestørrelser, der er benyttet som erstatning for grænseværdier ved fastsættelse af MAL-faktorer (der bruges til fastsættelse af kodenumre for malevarer), indtil endelige grænseværdier er fastsat. Værdierne er kun vejledende.

En del opløsningsmidler er optaget på listen under flere navne. Stoffer opført på grænseværdilisten er på denne liste optaget under det oftest brugte navn. Andre navne for disse stoffer findes i bilag 3.4.

      Stoffer på græn­se­vær­di­listen Tentativ grænseværdi  
CAS-nr.   Stof ppm ppm Anm.
75-07-0   Acetaldehyd (1996) 25   LK
67-64-1   Acetone 250    
75-86-5   Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000) 1   H
75-05-8   Acetonitril (2007) 40   H
98-86-2   Acetophenon (1996) 10    
    Acetylacetone, se 2,4-pentandion      
107-02-8   Acrolein (2000) 0,05    
107-13-1   Acrylonitril 2   HK
79-10-7   Acrylsyre (1994) 2   H
    Alkylbenzener, se aromatiske carbonhydrider      
107-18-6   Allylalkohol 2   H
107-11-9   Allylamin (1994) 2   H
107-05-1   Allylchlorid 1   K
106-92-3   Allylglycidylether 5   LHK
2179-59-1   Allylpropyldisulfid 2    
141-43-5   2-Aminoethanol (1996) 1   H
124-68-5   2-Amino-2-methyl-1-propanol (1994)   3  
123-92-2
620-11-1
624-41-9
625-16-1
626-38-0
628-63-7
  Amylacetat, alle isomere (1996) 50    
62-53-3   Anilin 1   HK
90-04-0   o-Anisidin 0,1   HK
104-94-9   p-Anisidin 0,1   H
128601-23-0   Aromatiske carbonhydrider, C9 (1994)   10  
    Aromatiske carbonhydrider, C10 (1994)   25  
    Aromatiske carbonhydrider, højere kogende (1994)   25  
    Aromatiske kulbrinter, se aromatiske carbonhydrider      
71-43-2   Benzen (1996) 0,5   HK
    Benzin, se ekstraktionsbenzin      
100-44-7   Benzylchlorid 1   LK
542-88-1   Bis(chlormethyl)ether 0,001   K
    Bis(3-methyl-4-aminocyclohexyl)methan, se 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethan      
151-67-7   2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan 5    
74-96-4   Bromethan (1994) 5   HK
75-25-2   Bromoform 0,5   H
106-99-0   1,3-Butadien 10   K
71-36-3
75-65-0
78-83-1
78-92-2
35296-72-1
  Butanol, alle isomere 50   LH
78-93-3   Butanon (1994) 50   H
96-29-7   2-Butanonoxim   25 K
109-79-5   1-Butanthiol 0,5    
7580-85-0   2-tert-Butoxyethanol (1994) 25    
    2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat      
    1-Butoxy-2-propanol, se propylenglycolbutylether      
105-46-4
110-19-0
123-86-4
540-88-5
  Butylacetat, alle isomere 150    
141-32-2   n-Butylacrylat (1996) 2    
75-64-9
78-81-9
109-73-9
13952-84-6
  Butylamin, alle isomere 5   LH
    1,2-Butylenoxid, se 1,2-Epoxybutan      
2426-08-6   n-Butylglycidylether 6   K
111-76-2   Butylglycol (2000) 20   H
112-07-2   Butylglycolacetat (1999) 20   H
138-22-7   n-Butyllactat 5    
97-88-1   n-Butylmethacrylat (1996) 25    
89-72-5   o-sec-Butylphenol 5   H
98-51-1   p-tert-Butyltoluen (1996) 1    
96-48-0   γ-Butyrolacton (1994)   50  
75-15-0   Carbondisulfid 5   H
558-13-4   Carbontetrabromid 0,1    
    C9-aromater, se aromatiske carbonhydrider, C9      
    C10-aromater, se aromatiske carbonhydrider, C10      
107-20-0   Chloracetaldehyd 1   LK
78-95-5   Chloracetone (1994) 1   LH
79-04-9   Chloracetylchlorid 0,05    
108-90-7   Chlorbenzen (2007) 5    
74-97-5   Chlorbrommethan 200    
126-99-8   2-Chlor-1,3-butadien 1   LHK
75-68-3   1-Chlor-1,1-difluorethan (1996) 1000    
75-45-6   Chlordifluormethan (1994) 500    
107-07-3   2-Chlorethanol 1   LH
600-25-9   1-Chlor-1-nitropropan 2    
67-66-3   Chloroform (2002) 2   HK
76-06-2   Chlorpicrin 0,1    
598-78-7   2-Chlorpropionsyre (1994) 0,1   H
2039-87-4   o-Chlorstyren 50    
95-49-8   o-Chlortoluen 50   H
75-72-9   Chlortrifluormethan (1996) 1000    
95-48-7
106-44-5
108-39-4
1319-77-3
  Cresol, alle isomere 5   H
26447-14-3   Cresylglycidylether 10    
123-73-9
4170-30-3
  Crotonaldehyd 2   H
110-82-7   Cyclohexan (1996) 50    
    1,2-Cyclohexandiamin, se 1,2-diaminocyclohexan      
108-93-0   Cyclohexanol 50    
108-94-1   Cyclohexanon (1996) 10   H
110-83-8   Cyclohexen 300    
108-91-8   Cyclohexylamin 10   H
542-92-7   Cyclopentadien 75    
287-92-3   Cyclopentan 300    
120-92-3   Cyclopentanon (1994) 25    
91-17-8
493-01-6
493-02-7
  Decahydronaphthalener   25  
34464-38-5   Decan, andre isomere end n-decan (1994) 65    
124-18-5   n-Decan (1994) 45    
123-42-2   Diacetonealkohol 50    
    Diacetonemethylether, se 4-methoxy-4-methyl-2-pentanon      
694-83-7   1,2-Diaminocyclohexan (1994)   3  
6864-37-5   4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethan (1994)   1  
96-12-8   1,2-Dibrom-3-chlorpropan 0,001   K
75-61-6   Dibromdifluormethan 100    
106-93-4   1,2-Dibromethan 0,1   HK
111-92-2   Dibutylamin   5  
102-81-8   2-N-Dibutylaminoethanol (1996) 0,5   H
107-66-4   Dibutylphosphat 1    
7572-29-4   Dichloracetylen 0,1   LK
95-50-1   1,2-Dichlorbenzen (2002) 20   EH
106-46-7   1,4-Dichlorbenzen (1996) 10   K
764-41-0   1,4-Dichlor-2-buten (1996) 0,005   HK
111-44-4   2,2'-Dichlordiethylether 5   HK
75-71-8   Dichlordifluormethan (1994) 500    
75-34-3   1,1-Dichlorethan (2002) 100   H
107-06-2   1,2-Dichlorethan 1   HK
75-35-4   1,1-Dichlorethen 2    
156-59-2
156-60-5
540-59-0
  1,2-Dichlorethen 200    
75-43-4   Dichlorfluormethan 10    
75-09-2   Dichlormethan (1994) 35   HK
594-72-9   1,1-Dichlor-1-nitroethan 2   L
78-87-5   1,2-Dichlorpropan 75    
542-75-6   1,3-Dichlorpropen 1   HK
78-88-6
563-54-2
563-57-5
563-58-6
26952-23-8
  Dichlorpropen, alle isomere 1   H
76-14-2   1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994) 500    
111-42-2   Diethanolamin (1996) 0,46   H
109-89-7   Diethylamin (1996) 5   H
100-37-8   2-Diethylaminoethanol (1996) 2   H
111-46-6   Diethylenglycol 2,5    
111-77-3   Diethylenglycolmonomethylether (2007)   10 H
111-40-0   Diethylentriamin 1   H
60-29-7   Diethylether (1996) 100    
75-61-6   Difluordibrommethan 100    
2238-07-5   Diglycidylether 0,1    
108-83-8   Diisobutylketon 25    
108-18-9   Diisopropylamin 5   H
108-20-3   Diisopropylether 250    
109-87-5   Dimethoxymethan 1000    
127-19-5   N,N-Dimethylacetamid 10   H
108-01-0   2-(Dimethylamino)ethanol   10  
7005-47-2   2-Dimethylamino-2-methyl-1-propanol (1994)   3  
121-69-7   N,N-Dimethylanilin 5   HK
108-84-9   1,3-Dimethylbutylacetat 50    
    Dimethylethanolamin, se 2-(dimethylamino)etha­nol      
115-10-6   Dimethylether (1994) 1000    
598-56-1   N,N-Dimethylethylamin (2005) 5    
68-12-2   N,N-Dimethylformamid 10   H
57-14-7   1,1-Dimethylhydrazin (2000) 0,01   HK
77-78-1   Dimethylsulfat 0,01   HK
67-68-5   Dimethylsulfoxid (2005) 50    
123-91-1   1,4-Dioxan 10   HK
138-86-3   Dipenten   75  
101-84-8   Diphenylether 1    
34590-94-8   Dipropylenglycolmethylether (1994) 50   H
91-14-5
105-06-6
108-57-6
1321-74-0
  Divinylbenzen, alle isomere 10    
64-19-7   Eddikesyre 10    
108-24-7   Eddikesyreanhydrid 5   L
    Ekstraktionsbenzin 60/80   50  
    Ekstraktionsbenzin 80/110   400  
    Ekstraktionsbenzin 100/140   300  
13838-16-9   Enfluran 2    
106-89-8   Epichlorhydrin 0,5   HK
106-88-7   1,2-Epoxybutan (1994)   5 K
556-52-5   2,3-Epoxy-1-propanol 0,2   LK
64-17-5   Ethanol 1000    
75-08-1   Ethanthiol 0,5    
111-35-3
1569-02-4
19089-47-5
52125-53-8
  Ethoxypropanol, alle isomere (1994)   100  
57350-24-0
94825-54-4
98516-30-4
  Ethoxypropylacetat (1994)   100  
141-78-6   Ethylacetat (1994) 150    
140-88-5   Ethylacrylat 5   HK
75-04-7   Ethylamin (1996) 5   H
100-41-4   Ethylbenzen 50   K
7085-85-0   Ethylcyanoacrylat 2    
107-15-3   Ethylendiamin 10    
107-21-1   Ethylenglycol (1996) 10   H
151-56-4   Ethylenimin 0,5   HK
763-69-9   Ethyl-3-ethoxypropionat (1994)   100  
109-94-4   Ethylformiat 100    
110-80-5   Ethylglycol 5   H
111-15-9   Ethylglycolacetat 5   H
16219-75-3   Ethylidennorbonen 5   L
97-64-3   Ethyllactat (1994)   10  
97-63-2   Ethylmethacrylat (1996) 25    
100-74-3   N-Ethylmorpholin 5   H
109-92-2   Ethylvinylether (1994)   25  
406-90-6   Fluroxen 2    
75-12-7   Formamid 10   H
98-01-1   Furfural (1994) 2   HK
98-00-0   Furfurylalkohol 5   H
617-89-0   Furfurylamin (1994)   3  
111-30-8   Glutaraldehyd 0,2   L
7397-62-8   Glycolsyre-n-butylester (1994)   25  
142-82-5   n-Heptan (1994) 200    
110-43-0   2-Heptanon (2002) 50   H
106-35-4   3-Heptanon (2002) 20    
123-19-3   4-Heptanon 50    
112-06-1
5921-82-4
5921-83-5
5921-84-6
  Heptylacetat, alle isomere (1994)   50  
87-68-3   Hexachlor-1,3-butadien 0,02   H
77-47-4   Hexachlorcyclopentadien 0,01    
822-06-0   Hexamethylendiisocyanat 0,005    
    Hexan, andre isomere end n-hexan (1994) 200    
110-54-3   n-Hexan (2007) 20    
591-78-6   2-Hexanon 1   H
107-41-5   Hexylenglycol 25   L
693-02-7   1-Hexyn (1994)   10  
302-01-2   Hydrazin (2000) 0,01   HK
61788-32-7   Hydrogenerede terphenyler 0,4    
818-61-1   2-Hydroxyethylacrylat 1   H
999-61-1   2-Hydroxypropylacrylat 0,5   H
95-13-6   Inden 10    
4439-24-1   2-Isobutoxyethanol (1994) 25    
97-85-8   Isobutylisobutyrat (1994)   100  
97-86-9   Isobutylmethacrylat (2000) 25    
17980-47-1   Isobutyltriethoxysilan (1994)   25  
4098-71-9   3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl­isocyanat (2005) 0,005    
26952-21-6   Isooctylalkohol 50   H
78-59-1   Isophoron 5   LK
109-59-1   2-Isopropoxyethanol (1996) 5   H
110-48-5
3944-36-3
3944-37-4
29387-84-6
  Isopropoxypropanol, alle isomere (1994)   100  
108-21-4   Isopropylacetat (1994) 150    
67-63-0   Isopropylalkohol (2005) 200    
75-31-0   Isopropylamin 5    
768-52-5   N-Isopropylanilin 2   H
98-82-8   Isopropylbenzen (1994) 25   H
4016-14-2   Isopropylglycidylether 50    
    Krystalolier   100  
141-79-7   Mesityloxid 10    
79-41-4   Methacrylsyre 20    
67-56-1   Methanol 200   H
2517-43-3   3-Methoxy-1-butanol (1994)   25  
4435-53-4   3-Methoxybutylacetat (1994)   25  
    2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycol­monomethyl­ether      
76-38-0   Methoxyfluran 2    
    Methoxyhexanon, se 4-methoxy-4-methyl-2-pentanon      
108-65-6   2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002) 50   H
107-70-0   4-Methoxy-4-methyl-2-pentanon   50  
107-98-2   1-Methoxy-2-propanol (1994) 50    
1589-47-5   2-Methoxy-1-propanol (1994) 20    
70657-70-4   2-Methoxypropylacetat (1994) 20    
79-20-9   Methylacetat (1994) 150    
96-33-3   Methylacrylat (2000) 2    
126-98-7   Methylacrylonitril 1   H
109-83-1   2-Methylaminoethanol (1994)   3  
100-61-8   N-Methylanilin 0,5   H
563-80-4   3-Methyl-2-butanon 200    
137-05-3   Methyl-2-cyanoacrylat 2    
108-87-2   Methylcyclohexan (1994) 200    
583-59-5
589-91-3
590-67-0
591-23-1
25639-42-3
  Methylcyclohexanol, alle isomere 50    
583-60-8   2-Methylcyclohexanon 50   H
    Methyldiglycol, se diethylenglycolmonomethylether      
    N-Methyl-2-ethanolamin, se 2-methylaminoetha­nol      
    Methylethylketoxim, se 2-butanonoxim      
107-31-3   Methylformiat (1996) 50   H
109-86-4   Methylglycol 5   H
110-49-6   Methylglycolacetat 5   H
541-85-5   5-Methyl-3-heptanon (2002) 10    
110-12-3   5-Methyl-2-hexanon (2002) 20    
60-34-4   Methylhydrazin (2000) 0,01   H
74-88-4   Methyliodid 1   HK
108-10-1   Methylisobutylketon (2002) 20   H
624-83-9   Methylisocyanat 0,01   LH
99-87-6
527-84-4
535-77-3
25155-15-1
  Methylisopropylbenzen (1994) 25    
80-62-6   Methylmethacrylat (1996) 25   H
109-02-4   N-Methylmorpholin (1994) 5   H
108-11-2   4-Methyl-2-pentanol 25   H
872-50-4   N-Methyl-2-pyrrolidon (2000) 5    
681-84-5
12002-26-5
63148-57-2
  Methylsilikat 1   L
98-83-9   α-Methylstyren 50    
    Monopropylenglycolmonoethylether, se ethoxypropanol      
110-91-8   Morpholin (2007) 10   H
64-18-6   Myresyre 5    
98-95-3   Nitrobenzen (2007) 0,2   HK
79-24-3   Nitroethan 100    
75-52-5   Nitromethan (1996) 20   K
108-03-2   1-Nitropropan (1994) 5    
79-46-9   2-Nitropropan 5   K
88-72-2
99-08-1
99-99-0
1321-12-6
  Nitrotoluen, alle isomere 2   H
111-84-2   Nonan 200    
111-65-9   Octan (1994) 200    
76-01-7   Pentachlorethan 5   HK
87-86-5   Pentachlorphenol (1994) 0,005   HK
78-78-4
109-66-0
463-82-1
  Pentan, alle isomere 500    
123-54-6   2,4-Pentandion (1994)   5  
71-41-0
75-84-3
75-85-4
123-51-3
137-32-6
584-02-1
598-75-4
6032-29-7
13403-73-1
30899-19-5
  Pentanol, alle isomere 100    
107-87-9   2-Pentanon 200    
96-22-0   3-Pentanon 200    
594-42-3   Perchlormethylmercaptan 0,1    
382-21-8   Perfluorisobutylen (1994) 0,01   L
    Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5 pct. aromater (1996) 25    
    PGDA, se Propylenglycoldiacetat      
108-95-2   Phenol (1994) 1   H
101-84-8   Phenylether 1    
122-60-1   Phenylglycidylether (1996) 0,1   HK
100-63-0   Phenylhydrazin 0,1   HK
108-98-5   Phenylmercaptan 0,5    
110-85-0   Piperazin og salte heraf (2002) 0,003    
71-23-8   1-Propanol 200   H
    Propansyre ethenylester, se vinylpropionat      
107-19-7   Propargylalkohol 1   H
57-57-8   β-Propiolacton 0,1   K
79-09-4   Propionsyre 10    
2807-30-9   2-Propoxyethanol 25    
    Propoxypropanol, se propylenglycolpropylether      
109-60-4   n-Propylacetat (1994) 150    
5131-66-8
15821-83-7
29387-86-8
  Propylenglycolbutylether   100  
623-84-7   Propylenglycoldiacetat (1994)   100  
1569-01-3
10215-30-2
30136-13-1
  Propylenglycolpropylether   100  
75-55-8   Propylenimin 2   HK
75-56-9   1,2-Propylenoxid 5   HK
627-13-4   n-Propylnitrat 25    
110-86-1   Pyridin 5    
100-42-5   Styren (1994) 25   LHK
61791-55-7   N-Talg-trimethylendiamin (1994)   5  
    Terpener (2007) 25    
8052-41-3   Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994) 25   1)
8006-64-2   Terpentin, vegetabilsk (1994) 25    
79-27-6   1,1,2,2-Tetrabromethan 1    
76-11-9   1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan 500    
76-12-0   1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (1994) 200    
79-34-5   1,1,2,2-Tetrachlorethan 1   H
127-18-4   Tetrachlorethen (1994) 10   HK
56-23-5   Tetrachlormethan (1996) 1   HK
78-10-4   Tetraethylorthosilikat 10    
109-99-9   Tetrahydrofuran (2000) 50   H
119-64-2   1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen   25  
68-11-1   Thioglycolsyre 1    
108-88-3   Toluen (1996) 25   H
584-84-9   2,4-Toluendiisocyanat 0,005   K
91-08-7   2,6-Toluendiisocyanat 0,005   K
95-53-4   o-Toluidin 2   HK
106-49-0   p-Toluidin 2   HK
108-44-1   m-Toluidin 2   H
126-73-8   Tributylphosphat 0,2   K
87-61-6   1,2,3-Trichlorbenzen (1996) 5   H
120-82-1   1,2,4-Trichlorbenzen (1996) 2   H
108-70-3   1,3,5-Trichlorbenzen (1996) 5   H
71-55-6   1,1,1-Trichlorethan (1994) 50   E
79-00-5   1,1,2-Trichlorethan 10   HK
79-01-6   Trichlorethen (1994) 10   K
75-69-4   Trichlorfluormethan (1994) 500    
96-18-4   1,2,3-Trichlorpropan (2000) 0,1   HK
76-13-1   1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan 500    
102-71-6   Triethanolamin (1994) 0,5    
    Triethoxyisobutylsilan, se isobutyltriethoxysilan      
121-44-8   Triethylamin (1996) 1   H
95-63-6
108-67-8
526-73-8
  Trimethylbenzen (2002) 20   E
25551-13-7   Trimethylbenzen 25    
16938-22-0   2,2,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005    
15646-96-5   2,4,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005    
121-45-9   Trimethylphosphit 0,5    
110-62-3   Valeraldehyd 50    
108-05-4   Vinylacetat 10   K
593-60-2   Vinylbromid 5   K
100-40-3   4-Vinylcyclohexen (1996) 0,1   K
106-87-6   4-Vinylcyclohexendiepoxid 10   K
    Vinylethylether, se ethylvinylether      
105-38-4   Vinylpropionat (1994)   10  
100-80-1
611-15-4
622-97-9
25013-15-4
  Vinyltoluen, alle isomere 25   H
95-47-6
106-42-3
108-38-3
1330-20-7
  Xylen, alle isomere (1996) 25   EH
1477-55-0   m-Xylen-α,α'-diamin 0,02   LH
87-62-7   2,6-Xylidin (1994) 0,5   HK
87-59-2
95-64-7
95-68-1
95-78-3
108-69-0
1300-73-8
  Xylidin, alle isomere (1994) 0,5   H
1) På grund af denne grænseværdi vil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre blive ændret. Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv., i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, vil samtidig blive ændret, så der fortsat, som i dag, kan udføres malearbejde udvendigt om vinteren uden væsentlige merudgifter. Begge ændringer vil træde i kraft samtidig.

3.4.2. Liste over grænseværdier for støv

Ved brug af grænseværdier for støv skal følgende lægges til grund:

 • For støv af veldefinerede kemiske forbindelser gælder de grænseværdier, der er angivet under de enkelte kemiske forbindelser i bilag 3.4.
 • Respirabel støvmængde er den mængde støv, som ved prøveopsamling passerer forudskilleren og optages på filtret.

Hvor grænseværdien er angivet som gældende for respirabelt støv, skal der ved målingen bruges en forudskiller med følgende karakteristik:

Aerodynamisk diameter, mikrometer (kugleform, vægtfylde 1 g/cm3) Pct. som passerer forudskiller
1,6 95
3,5 75
5,0 50
6,1 25
7,1 0
 • Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv, hvorved forstås støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s.
 • Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.

For andre former for støv gælder nedenstående:

CAS-nr.

 

  Stof/materiale

 

Grænseværdi

 

Anm.

 

12001-28-4 12172-73-5
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6
132207-32-0
132207-33-1
  Asbest (2005) 0,1 fiber/cm3 K
12174-11-7   Attapulgitfibre 1 fiber/cm3  
    Bomuldstøv (råbomuld) 0,5 mg/m3  
14464-46-1   Cristobalit, total 0,15 mg/m3  
14464-46-1   Cristobalit, respirabel 0,05 mg/m3 K
    Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel 1,5 mg/m3  
12510-42-8
66733-21-9
  Erionitfibre 0,5 fiber/cm3 K
    Glasuldsfibre 1 fiber/cm3 1)
7782-42-5   Grafit, naturlig, respirabel 2,5 mg/m3  
1332-58-7   Kaolin, respirabel (1996) 2 mg/m3  
    Keramiske fibre 1 fiber/cm3 K
1343-98-2   Kiselsyre, SiO2, amorf 5 mg/m3  
1343-98-2   Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel 2 mg/m3  
    Kulstøv, respirabel 2 mg/m3  
14808-60-7   Kvarts, total 0,3 mg/m3  
14808-60-7   Kvarts, respirabel 0,1 mg/m3 K
7439-96-5   Mangan, respirabel (2005) 0,1 mg/m3  
    Mineralsk støv, inert 10 mg/m3  
    Mineralsk støv, inert, respirabel 5 mg/m3  
    Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder for støberier) 0,5 mg/m3  
    Organisk støv, total 3 mg/m3  
69012-64-2   Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994) 2 mg/m3  
60676-86-0   Silikatglas, respirabel (1994) 0,1 mg/m3  
    Slaggeuldsfibre 1 fiber/cm3 1)
    Stenuldsfibre 1 fiber/cm3 1)
14807-96-6   Talkum indeholdende fibre 0,3 fiber/cm3 K
    Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres) 1 mg/m3 2)
15468-32-3   Tridymit, total 0,15 mg/m3  
15468-32-3   Tridymit, respirabel 0,05 mg/m3 K
    Træstøv, inhalerbart (2007) 1 mg/m3 EK
13983-17-0   Wollastonitfibre 1 fiber/cm3  
1) Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som Carc 3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, anses for at være kræftfremkaldende, jf. anm. "K".
2) Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.

Grænseværdier for støv er fastsat for koncentrationen af totalstøv og for koncentrationen af respirabelt støv. Bortset fra træstøv har Arbejdstilsynet ikke fastsat grænseværdier for indhalerbart støv (DS/EN 481 om inhalerbart støv).

3.4.3. Procesbetingede grænseværdier (svejsning)

Ved brug af grænseværdier for svejsning skal følgende lægges til grund:

 • For svejserøgens faste bestanddele beregnes den resulterende grænseværdi (GVres) ved følgende formel:Formel til at berenge svejserøgens faste bestanddele, dens resulterende grænseværdi (GVres)
  hvor
  C = den totale koncentration i mg/m3
  Cj = koncentrationen af stoffet “j” i mg/m3
  GVj = grænseværdien for stoffet “j” i mg/m3
  CR = koncentrationen af den rest, der ikke er bestemt ved analyse
  CR = C - (C1 + C2 + ... + Cj) i mg/m3
  GVR = grænseværdien for restrøgen, 5 mg/m3 (respirabel del).
 • For svejserøgens luftformige bestanddele beregnes den resulterende grænseværdi ved følgende formel:
  Formel til beregning af svejserøgens luftformige bestanddele, dens resulterende grænseværdi

  hvor
  Cj = koncentrationen af stoffet “j” i ppm
  GVj = grænseværdien for stoffet “j” i ppm.

 •  

  Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:
  Formel til beregning af den samlede påvirkning

For de nedennævnte processer kan GVres for partikler erstattes af den anførte procesbetingede GV (PGV):

Metode Grundmateriale Overfladebelægning Procesbetinget GV (mg/m3)1)
Elektrodesvejsning Almindeligt konstruktionsstål2) Sædvanlig primer3) 1,7
MIG/MAG 1,6
Flammeskæring 1,7
TIG Rustfast og syrebestandigt stål4)   1,1
Elektrodesvejsning Rustfast og syrebestandigt stål4)   0,5
PGV'erne er beregnet ud fra et erfaringsdatamateriale.
Stål 37 - 42 - 50 (DS(12011))
Jernoxid- og zinkprimere eller ingen overfladebehandling
Fx stål efter SIS 2332, 2343 eller tilsvarende

PGV'erne er beregnet ud fra et erfaringsdatamateriale.

Stål 37 - 42 - 50 (DS(12011))

Jernoxid- og zinkprimere eller ingen overfladebehandling

Fx stål efter SIS 2332, 2343 eller tilsvarende

En vurdering efter hidtidige regler (kemisk analyse af svejserøgen) er fortsat mulig.

3.5. Biologisk eksponeringsværdi

Bly

Den enkeltes blodniveau må ikke overskride værdien på 20 g Pb/100 ml blod.

3.6. Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

Listerne over stoffer og processer angiver, hvor der er dokumentation for at antage en kræftrisiko hos mennesker. De er udarbejdet efter kriterier, der er forhandlet med Arbejdsmiljørådet.

Listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (liste I), er en fælles liste for Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen, idet den fra Miljøstyrelsen er vejledende.

På listen er optaget stoffer, der af EU er anerkendt som kræftfremkaldende eller mutagene i henhold til EF-direktiv 67/548/EØF om klassicificering, emballering og etikettering af farlige stoffer til og med 29. tilpasning. Klassificeringerne offentliggøres i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer.

Ca. 700 stoffer på listen over farlige stoffer, som alle er kul- og olieafledte, er alene vurderet for to specifikke sundhedseffekter, herunder den kræftfremkaldende effekt. I listen i bind 2 er disse kul- og olieafledte stoffer identificeret både med CAS-nr., EF-nr. og Index-nr.

Stofferne er derfor automatisk omfattet af Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende. For overskuelighedens skyld er navne på stofferne ikke gentaget, men opført på listen under grupper med betegnelserne “Kulafledte stoffer”, “Gasolier” og “Olieafledte stoffer” med en henvisning til den til enhver tid gældende liste over farlige stoffer.

Endvidere er optaget stoffer, der er vurderet som kræftfremkaldende hos mennesker, sandsynligt kræftfremkaldende hos mennesker eller muligt kræftfremkaldende hos mennesker. Vurderingerne er foretaget og offentliggjort af WHO's kræftforskningscenter (International Agency for Research on Cancer, IARC) i IARC Monographs Supplement 7 i 1987, samt i IARC Monographs bind 43-92 udgivet 1987-2006.

Endelig er enkelte stoffer optaget på listen efter den af Arbejdstilsynet tilknyttede varslingsprocedure.

På liste II er optaget processer fra Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Dokumentationsgrundlag

De vigtigste kriterier for, at et stof kan betragtes som kræftfremkaldende for mennesker, er, at epidemiologiske undersøgelser eller velgennemførte dyreforsøg påviser kræftforekomst.

Efter EF-reglerne vurderes et stof som kræftfremkaldende, såfremt oplysningerne kan kategoriseres i én af tre kategorier:

Carc1: Stoffer, der vides at fremkalde kræft hos mennesker. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for en årsagssammenhæng mellem menneskers udsættelse for stoffet og udvikling af kræft.

Carc2: Stoffer, der bør anses for at fremkalde kræft hos mennesker. Der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at nære stærk formodning om, at stoffets påvirkning af mennesker kan fremkalde kræft, generelt på grundlag af:

 • egnede langtidsforsøg i dyr
 • andre relevante oplysninger.

Carc3: Stoffer, der giver anledning til betænkelighed, da de muligvis kan fremkalde kræft hos mennesker, men for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at foretage en tilfredsstillende vurdering. Der er visse tegn fra relevante dyreforsøg, men disse er utilstrækkelige til at placere dem i kategori Carc2.

Placering af et stof i kategori Carc1 eller Carc2 medfører, at det skal mærkes med symbol T “Giftig” og med risikosætning 45 “Kan fremkalde kræft” eller risikosætning 49 “Kan fremkalde kræft ved indånding”. Placering i kategori Carc3 medfører mærkning med symbol Xn “Sundhedsskadelig” og risikosætning 40 “Mulighed for kræftfremkaldende effekt”.

I EU's kræftregulering er mutagene stoffer i kategori Mut1 eller Mut2 nu også blevet omfattet. Placering af et stof i Mut1 eller Mut2, medfører at det skal mærkes med symbol T “Giftig” og med risikosætning 46 “Kan forårsage arvelige genetiske skader”.

På stoflisten er endvidere optaget stoffer på grundlag af IARC's dokumentationer. IARC giver ikke anbefalinger med hensyn til regulering, men udgiver monografier med dokumentation til brug for bl.a. nationale og internationale myndigheders risikovurdering og lovgivning om kræftrisici i arbejdsmiljø, ydre miljø m.m. IARC inddeler sine vurderinger i fem grupper:

1. Stoffer, der er kræftfremkaldende hos mennesker.

2a. Stoffer, der er sandsynligt kræftfremkaldende hos mennesker.

2b. Stoffer, der er muligt kræftfremkaldende hos mennesker.

3. Stoffer, der ikke er klassificerbare med hensyn til kræftfremkaldende effekt hos mennesker.

4. Stoffer, der sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende hos mennesker.

Opdelingen af stofferne er udelukkende baseret på, hvor omfattende dokumentationen for kræftfremkaldende effekt hos mennesker er – det vil sige hvor sikkert vidensgrundlaget er – og siger intet om stoffernes indbyrdes farlighed.

I listerne er der ud for hvert enkelt stof og proces anført foranledningen til optagelsen på listen.

På liste II er angivet visse “processer” fra industri og håndværk. Dokumentationen for at anse disse processer som kræftfremkaldende er en registreret overhyppighed af kræft blandt de personer, der har været beskæftiget med de pågældende arbejdsprocesser (epidemiologiske undersøgelser). Det er ikke muligt med sikkerhed at udpege de faktorer ved arbejdet, som har resulteret i øget kræfthyppighed, og kræftrisikoen behøver ikke at være knyttet til slutproduktet.

Forskel i risiko

Konkret viden om et stofs indplacering i IARC-grupperne eller dets tildeling af enten risikosætning 40, risikosætning 45, risikosætning 46 eller risikosætning 49 kan ikke benyttes til en vurdering af kræftrisikoen i arbejdsmiljøet.

For alle de nævnte stoffer gælder, at de har en iboende egenskab til at kunne fremkalde kræft i forsøgsdyr eller hos mennesker. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan denne egenskab kan komme til udtryk. For eksempel kan den måde, man udsættes for stoffet på, være af afgørende betydning. Et stof som krystallinsk siliciumdioxid (fx i form af kvarts) regner man med kun udgør en risiko for lungekræft efter indånding – det vil sige kvartsen skal være støvformig med en partikelstørrelse, der er respirabel (diameter under 5 mikrometer). For syntetiske mineralfibre gælder tilsvarende, at de skal være tilstrækkeligt små til at kunne inhaleres for at udgøre en kræftrisiko. For andet træstøv end træstøv fra løvtræ vurderes, at risikoen for kræft i praksis kun kan forekomme ved udsættelse for træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid.

Der er endvidere stor forskel på styrken af stoffernes kræftfremkaldende effekt. For svampegiften aflatoxin gælder fx, at selv meget små mængder udgør en kræftrisiko for mennesker.

Der arbejdes i disse år nationalt og internationalt med en styrkeinddeling af stofferne efter deres kræftfremkaldende effekt. For ca. 150 af stofferne på denne liste vil Arbejdstilsynet publicere de litteraturdata, der er tilgængelige om styrkebestemmelse. I forsøgene er benyttet en metode, som beregner den dosis (i dyreforsøg), der har medført en øgning i antallet af tumorer på fx 25 pct. (TD25).

Styrkebestemmelse er dog kun ét led i en egentlig risikovurdering. For at kunne vurdere en konkret risiko ved arbejde med et kræftfremkaldende stof er det nødvendigt at inddrage dette forhold tillige med oplysninger om muligheder for optagelse i kroppen, eksponeringens størrelse m.m.

Regulering

Stofferne på liste I anses for farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed i henhold til § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer med senere ændring.

Materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, og som indeholder over en nærmere fastsat grænse (som regel 0,1 pct.) af stofferne, er også omfattet af ovennævnte bestemmelse.

CAS-nr.

De fleste stoffer har fået tildelt et CAS-nummer (Chemical Abstract Service-nummer), der i reglen fungerer som en entydig kemisk identifikation af et stof. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor et stofnavn eller -navne dækker over flere CAS-numre. Listens angivelse af CAS-numre skal betragtes som eksempler, jævnfør for eksempel visse stofgrupper eller stoffer i forskellige isomerformer.

Anmærkninger

| ud for et stof betyder, at stoffet er nyt på listen, eller at dokumentationsgrundlaget eller mærkningen er ændret i forhold til 2005-listen.

° markerer, at stoffet ikke er optaget på listen over farlige stoffer (bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005). Producenter og importører er derfor forpligtet til at vurdere stoffets farlighed i henhold til de kriterier, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med senere ændringer.

°° markerer, at stoffet er optaget på listen over farlige stoffer (bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005) uden klassificering for kræftfremkaldende effekt.

I. Liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

CAS.nr.   Stof Dokumen­tations­grundlag Mærkning
efter Miljø­styrelsens­ regler
53-96-3   2-AAF At °
97-56-3   AAT, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)    
26148-68-5   A-α-C IARC °
75-07-0   Acetaldehyd IARC, EF R40
16568-02-8   Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin    
60-35-5   Acetamid IARC, EF R40
2832‑40‑8   Acetamid, N‑(4‑((2‑hydroxy-5‑methyl­phenyl)azo)phenyl)‑, se CI Disperse Yellow 3    
    Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre EF R40
53-96-3   2-Acetylaminofluoren, se 2-AAF    
79-06-1   Acrylamid IARC, EF R45
107-13-1   Acrylonitril IARC, EF R45
23214-92-8   Adriamycin IARC °
3688-53-7   AF-2 IARC °
1162-65-8 1165-39-5 1402-68-2 6795-23-9 7220-81-7 7241-98-7   Aflatoxiner IARC °
15972-60-8   Alachlor EF R40
309-00-2   Aldrin EF R40
85535‑84‑8   Alkaner, C10-13‑, chlor‑, se Chloralkaner, C10-13    
94-59-7   5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol    
107-05-1   Allylchlorid EF R40
106‑92‑3   Allylglycidylether EF R40
60-09-3   p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer(CI Solvent Yellow 1)    
97-56-3   o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer(CI Solvent Yellow 3)    
92-67-1   4-Aminobiphenyl IARC, EF R45
    4-Aminobiphenyl, salte heraf IARC, EF R45
77094-11-2   2-Amino-3,4-dimethylimidazo-[4,5-f]quinolin, se MeIQ    
77500-04-0   2-Amino-3,8-dimethylimidazo-[4,5-f]quinolin, se MeIQx    
62450-06-0   3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido [4,3-b]indol, se Trp-P-1    
67730-10-3   2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d] imidazol, se Glu-P-2    
399-95-1   4-Amino-3-fluorphenol EF R45
67730-11-4   2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'd]imidazol, se Glu-P-1    
76180-96-6   2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]-quinolin, se IQ    
105650-23-5   2-Amino-1-methyl-6-phenyl-imidazo[4,5-b]-pyridin, se PhIP    
68006-83-7   2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol, se  MeA‑α-C    
62450-07-1   3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol, se Trp‑P‑2    
712-68-5   2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol IARC °
26148-68-5   2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indol, se A-α-C    
61-82-5   Amitrol EF R40
7789-09-5   Ammoniumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
62-53-3   Anilin EF R40
    Anilin, salte heraf EF R40
90-04-0   o-Anisidin IARC, EF R45
    o-Anisidin, salte heraf IARC °
1309-64-41317-98-
212412-52-1
  Antimontrioxid IARC, EF R40
    Anthracenolie, se Kulafledte stoffer    
86-88-4   ANTU EF R40
140-57-8   Aramit (R) IARC °
313-67-7475-80-9   Aristolochiasyre IARC °
64742-03-664742-04-764742-05-864742-11-691995-78-7   Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 265-103-7, 265-104-2, 265-111-0 og 295-341-7, EF R45
7440-38-2   Arsen IARC °°
1303-28-2   Arsenpentoxid IARC, EF R45
7778-39-4   Arsensyre IARC, EF R45
    Arsensyre, salte heraf IARC, EF R45
1327-53-3   Arsentrioxid IARC, EF R45
    Arsen, andre uorganiske forbindelser IARC °°
1332-21-4
12001-28-4
12001-29-5
12172-67-7
12172-73-5
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6
132207-32-0
132207-33-1
  Asbest IARC, EF R45
1912-24-9   Atrazin EF R40
492-80-8   Auramin IARC, EF R40
    Auramin, salte heraf EF R40
320-67-2   Azacitidin IARC °
115-02-6   Azaserin IARC °
446-86-6   Azathioprin IARC °
151-56-4   Aziridin, se Ethylenimin    
103‑33‑3   Azobenzen EF R45
    Azofarvestoffer, se også Benzidin‑baserede azofarvestoffer, 4,4'‑Bi‑o‑toluidin‑baserede azofarvestoffer og o‑Dianisidin‑baserede azofarvestoffer:    
118658-99-4   Cartasol Yellow M-GL konc. EF R45
3761-53-3   CI Acid Red 26 IARC °
6459-94-5   CI Acid Red 114 IARC °
85136-74-9   CI Disperse Orange 149 EF R45
2832-40-8   CI Disperse Yellow 3 EF R40
3564-09-8   CI Ponceau 3 R IARC °
2646-17-5   CI Solvent Orange 2 IARC °
6358-53-8   CI Solvent Red 80 IARC °
60-09-3   CI Solvent Yellow 1 IARC, EF R45
60-11-7   CI Solvent Yellow 2 IARC °
97-56-3   CI Solvent Yellow 3 IARC, EF R45
842-07-9   CI Solvent Yellow 14 EF R40
164058-22-4   Solaminlichtblau VRGL 133 EF R45
10294-40-3   Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
154-93-8   BCNU IARC °
17804-35-2   Benomyl EF R46
98-87-3   Benzalchlorid, se α-Chlorerede toluener    
56-55-3   Benz[a]anthracen IARC, EF R45
71-43-2   Benzen IARC, EF R45
51085-52-0   Benzenamin, 2-methyl-5-nitro, monohydrochlorid EF R40
615‑28‑1   1,2‑Benzendiamin dihydrochlorid, se o‑Phenylendiamindihydrochlorid    
92-87-5   Benzidin IARC, EF R45
    Benzidin, salte heraf IARC, EF R45
    Benzidin‑baserede azofarvestoffer:    
1937-37-7   CI Direct Black 38 (teknisk vare) IARC, EF R45
2602-46-2   CI Direct Blue 6 (teknisk vare) IARC, EF R45
72-57-1   CI Direct Blue 14 (teknisk vare) IARC °
2429-74-5   CI Direct Blue 15, teknisk kvalitet IARC °
16071-86-6   CI Direct Brown 95 (teknisk vare) IARC, EF R45
573-58-0   CI Direct Red 28 EF R45
    Øvrige benzidin‑baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen. EF R45
205-99-2   Benzo[b]fluoranthen IARC, EF R45
205-82-3   Benzo[j]fluoranthen IARC, EF R45
207-08-9   Benzo[k]fluoranthen IARC, EF R45
271-89-6   Benzofuran IARC °
50-32-8   Benzo[a]pyren IARC, EF R45
100-44-7   Benzylchlorid, se α-Chlorerede toluener    
98-87-3   Benzylidendichlorid, se α,α-Dichlortoluen    
1694-09-3   Benzylviolet 4B, se CI Acid Violet 49    
7440-41-7   Beryllium IARC, EF R49
    Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater IARC, EF R49
    Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater IARC °
88-32-4121-00-625013-16-5   BHA IARC °
90‑41‑5   (1,1'‑Biphenyl)‑2‑amin EF R40
92-67-1   (1,1'‑Biphenyl)‑4‑amin, se 4-Aminobiphenyl    
101-77-9   Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-Methylen­dianilin    
108225‑03‑2   7‑((4,6‑Bis((2‑aminopropyl)amino)‑1,3,5‑triazin-2-yl)amino)‑4‑hydroxy‑3‑(2‑methoxyphenyl­azo)naphthalensulfonsyre, monoformiat EF R45
3296‑90‑0   2,2‑Bis(brommethyl)propan‑1,3‑diol IARC °
111-44-4   Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichloridiethyl­ether    
494-03-1   N,N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphthylamin, se Chlornaphazin    
154-93-8   1,3-Bis(2-chlorethyl)nitroso-urinstof, se BCNU    
505-60-2   Bis(2-chlorethyl)sulfid IARC °
542-88-1   Bis(chlormethyl)ether IARC, EF R45
90-94-8   4,4'‑Bis(dimethylamino)benzophenon EF R45
101-90-6   1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy) benzen, se Diglycidylresorcinolether    
    4‑((Bis‑(4‑fluorphenyl)methyl­silyl)methyl)-4H‑1,2,4-triazol blanding med 1‑((bis‑(4‑fluor­phenyl)methylsilyl)methyl)-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af: 4‑((bis‑(4‑fluorphenyl)methyl­silyl)methyl)-4H‑1,2,4-triazol; 1‑((bis‑(4‑fluor­phenyl)methylsilyl)methyl)-1H-1,2,4-triazol    
85509‑19‑9   Bis(4‑fluorphenyl)(methyl)(1H-1,2,4‑triazol-1‑ylmethyl)silan, se Flusilazol    
2784-94-3   N',N'-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p-phenylen­diamin, se HC Blue No. 1    
119-93-7   4,4’-Bi-o-toluidin, se o-Tolidin    
    4,4’-Bi-o-toluidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf    
    4,4'‑Bi‑o‑toluidin‑baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen EF R45
    Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede IARC °
    Blanding af: 4‑((bis‑(4‑fluorphenyl)methyl­silyl)methyl)-4H‑1,2,4-triazol; 1‑((bis‑(4‑fluor­phenyl)methylsilyl)methyl)-1H-1,2,4-triazol EF R40
    Blendur I VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1 EF R45
9041-93-411056-06-767763-87-5   Bleomyciner IARC °
301-04-2   Blyacetat IARC °°
1335-32-6   Blyacetat, basisk IARC, EF R40
6080-56-4   Blyacetat, trihydrat IARC °°
1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1   Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
7784-40-9   Blyhydrogenarsenat IARC, EF R45
7446-27-715845-52-0   Blyphosphat IARC °°
1335-32-6   Blysubacetat, se Blyacetat basisk    
    Bly, andre uorganiske forbindelser IARC °°
75-27-4   Bromdichlormethan IARC °
74-96-4   Bromethan EF R40
593-60-2   Bromethen, se Vinylbromid    
138526‑69‑9   1‑Brom‑3,4,5‑trifluorbenzen EF R40
68476-32-4 68476-33-5 68553-00-4 92045-14-2   Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-674-0, 270-675-6, 271-384-7 og 295-396-7 EF R45, jf. listen over farlige stoffer
68476-30-2 68476-31-3   Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5 EF R40, jf. listen over farlige stoffer
68476-34-6 94114-58-694114-59-7   Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-694-3 og 302-695-9 EF R40, jf. listen over farlige stoffer
106-99-0   1,3-Butadien IARC, EF R45
    Butan, der indeholder > 0,1 pct. 1,3-butadien EF R45
55-98-1   1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran    
96-29-7   2‑Butanonoxim EF R40
2426‑08‑6   1‑Butyl(2,3‑epoxy‑1‑propyl)ether, se n‑Butylglycidylether    
106-88-7   1,2-Butylenoxid, se 1,2- Epoxybutan    
2426‑08‑6   n‑Butylglycidylether EF R40
88-32-4121-00-625013-16-5   Tert-Butyl-4-methoxyphenol, se BHA    
2312-35-8   2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit, se Propargit    
3068-88-0   β-Butyrolacton IARC °
7440-43-9   Cadmium IARC °
10108-64-2   Cadmiumchlorid IARC, EF R45
542-83-6   Cadmiumcyanid IARC, EF R40
7790-79-6   Cadmiumfluorid IARC, EF R40
17010-21-8   Cadmiumfluorosilikat IARC, EF R40
4464-23-7   Cadmiumformiat IARC, EF R40
7790-80-9   Cadmiumiodid IARC, EF R40
1306-19-0   Cadmiumoxid IARC, EF R49
10124-36-4   Cadmiumsulfat IARC, EF R49
1306-23-6   Cadmiumsulfid IARC, EF R40
12656-57-458339-34-7   Cadmiumsulfoselenid IARC °
    Cadmium, andre uorganiske forbindelser IARC °°
13765-19-0   Calciumchromat, se Chromatforbindelser, hexavalente    
8001-35-2   Camphechlor, se Polychlorerede camphener    
2425-06-1   Captafol IARC, EF R45
133-06-2   Captan EF R40
6804-07-5   Carbadox EF R45
63‑25‑2   Carbaryl EF R40
10605-21-7   Carbendazim EF R46
1333-86-4   Carbon black IARC °
    Carbon black-ekstrakter IARC °
97722-04-8   Carbonhydrider, C26-55, aromatrige EF R45
492-80-8   4,4'-Carbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin), se Auramin    
    4,4'-Carbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf    
56-23-5   Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan    
    Carrageenan, degraderet IARC °
118658-99-4   Cartasol Yellow M-GL konc., se Azofarvestoffer    
13010-47-4   CCNU IARC °
107‑20‑0   Chloracetaldehyd EF R40
85535‑84‑8   Chloralkaner, C10‑13 EF R40
95-06-7   2-Chlorallyl-N,N-diethyldithiocarbamat, se Sulfallat    
305-03-3   Chlorambucil IARC °
56-75-7   Chloramphenicol IARC °
106-47-8   p-Chloranilin IARC, EF R45
5216-25-1   p-Chlorbenzotrichlorid, se 1-Chlor-4-(trichlorme­thyl)benzen    
126‑99‑8   2‑Chlor‑1,3‑butadien IARC °°
57-74-9 5103‑71‑9 5103‑74‑2 5566‑34‑7 12789‑03‑6   Chlordan IARC, EF R40
143-50-0   Chlordecon IARC, EF R40
77439-76-0 | 3-Chlor-4-(dichlormethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon IARC °
6164-98-3   Chlordimeform EF R40
19750-95-9   Chlordimeformhydrochlorid EF R40
107-30-2   Chlordimethylether IARC, EF R45
115-28-6   Chlorendinsyre IARC °
51594‑55‑9   (R)‑1‑Chlor‑2,3‑epoxypropan EF R45
    Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60 pct. chloreret) IARC °
    α-Chlorerede toluener:    
98-87-3   Benzalchlorid IARC, EF R40
100-44-7   Benzylchlorid IARC, EF R45
98-07-7   Trichlormethylbenzen IARC, EF R45
75-00-3   Chlorethan EF R40
107‑20‑0   2‑Chlorethanal, se Chloracetaldehyd    
13010-47-4   1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU    
75-01-4   Chlorethylen, se Vinylchlorid    
13909-09-6   1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methyl-cyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU    
74-87-3   Chlormethan, se Methylchlorid    
107-30-2   Chlormethylmethylether, se Chlordimethyl­ether    
513-37-1   1-Chlor-2-methylpropen IARC °
100-00-5   1-Chlor-4-nitrobenzen EF R40
494-03-1   Chlornaphazin IARC °
67-66-3   Chloroform IARC, EF R40
126‑99‑8   Chloropren, se 2‑Chlor‑1,3‑butadien    
54749-90-5   Chlorozotocin IARC °
150-68-5   3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof, se Monuron    
140-41-0   3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyluroniumtri­chloracetat, se Monuron-TCA    
95-83-0   4-Chlor-o-phenylendiamin IARC °
    4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf IARC °
133855-98-8   cis-(.PM.)-1-((3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)oxiranyl)methyl)-1H-1,2,4-triazol, se Epoxiconazol    
107-05-1   3-Chlorpropen, se Allylchlorid    
107-05-1   3-Chlorpropylen, se Allylchlorid    
1897-45-6   Chlorthalonil IARC, EF R40
95-69-2   4-Chlor-2-toluidin IARC °
3165-93-3   4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid IARC °
6164-98-3   N'-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidin, se Chlordimeform    
19750-95-9   N'-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidin-hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid    
5216-25-1   1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen EF R45
84332-86-5   Chlozolinat EF R40
    Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:    
7789-09-5   Ammoniumdichromat EF R49
10294-40-3   Bariumchromat IARC °°
1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1   Blychromat IARC, EF R40
13765-19-0   Calciumchromat IARC, EF R45
24613-89-6   Chrom(III)chromat EF R45
14977-61-8   Chrom(VI)dichloriddioxid EF R49
1333-82-0   Chromtrioxid IARC, EF R49
7789-00-6   Kaliumchromat EF R49
7778-50-9   Kaliumdichromat EF R49
7775-11-3   Natriumchromat IARC, EF R49
10588-01-9   Natriumdichromat IARC, EF R49
7789-12-0   Natriumdichromat, dihydrat EF R49
7789-06-2   Strontiumchromat IARC, EF R45
11103-86-913530-65-915930-94-6   Zinkchromat IARC, EF R45
    Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser IARC, EF R45
14977-61-8   Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente    
1333-82-0   Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente    
117-10-2   Chrysazin, se Dantron    
218-01-9   Chrysen EF R45
3761-53-3   CI Acid Red 26, se Azofarvestoffer    
6459-94-5   CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer    
1694-09-3   CI Acid Violet 49 IARC, EF R40
569-61-9   CI Basic Red 9 IARC, EF R45
548-62-9   CI Basic Violet 3 EF R40
1937-37-7   CI Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer    
2602-46-2   CI Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-base­rede azofarvestoffer    
72-57-1   CI Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer    
2429-74-5   CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer    
16071-86-6   CI Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer    
573-58-0   CI Direct Red 28, se Benzidin-baserede azofarve­stoffer    
2475-45-8   CI Disperse Blue 1 IARC, EF R45
85136-74-9   CI Disperse Orange 149, se Azofarvestoffer    
2832-48-8   CI Disperse Yellow 3, se Azofarvestoffer    
598-63-0 1319-46-6 | CI Pigment White 1, se Bly, andre uorganiske forbindelser    
3564-09-8   CI Ponceau 3 R, se Azofarvestoffer    
2646-17-5   CI Solvent Orange 2, se Azofarvestoffer    
6358-53-8   CI Solvent Red 80, se Azofarvestoffer    
60-09-3   CI Solvent Yellow 1, se Azofarvestoffer    
60-11-7   CI Solvent Yellow 2, se Azofarvestoffer    
97-56-3   CI Solvent Yellow 3, se Azofarvestoffer    
842‑07‑9   CI Solvent Yellow 14, se Azofarvestoffer    
65322-65-8   CIB R634 EF R40
59865-13-379217-60-0   Ciclosporin IARC °
15663-27-1   Cisplatin IARC °
6358-53-8   Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)    
7440-48-4   Cobalt IARC °°
7646‑79‑9   Cobaltdichlorid EF R49
1307-96-6   Cobaltoxid IARC °°
10124‑43‑3   Cobaltsulfat EF R49
1317-42-6   Cobaltsulfid IARC °°
    Cobaltforbindelser, øvrige IARC °
331-39-5   Coffeinsyre IARC °
573-58-0   Congo Red, se Benzidin‑baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)    
8001-58-9   Creosot, se Kulafledte stoffer    
    Creosotolie, se Kulafledte stoffer    
120-71-8   p-Cresidin IARC °
    p-Cresidin, salte heraf IARC °
14464-46-1   Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid    
14901-08-7   Cycasin IARC °
    Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre    
50-18-06055-19-2   Cyclophosphamid IARC °
60-11-7   DAB, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)    
4342-03-4   Dacarbazin IARC °
1596-84-5   Daminozid EF R40
117-10-2   Dantron IARC °
20830-81-3   Daunomycin IARC °
50-29-3   DDT IARC, EF R40
62-73-7   DDVP, se Dichlorvos    
613-35-4   N,N'-Diacetylbenzidin IARC °°
2303-16-4   Diallat EF R40
615-05-4   2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin    
614‑94‑8 39156‑41‑7   2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf    
101-80-4   4,4'-Diaminodiphenylether IARC °
    4,4'-Diaminodiphenylether, salte heraf IARC °
101-77-9   4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-Methylen-dianilin    
    4,4'-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4'-Methylendianilin, salte heraf    
95-80-7 25376‑45‑8   Diaminotoluen IARC, EF EF R45 R45
    2,4-Diaminotoluen, salte heraf IARC °
119-90-4   o-Dianisidin IARC, EF R45
    o-Dianisidin, salte heraf IARC R45
    o‑Dianisidin‑baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen EF R45
334-88-3   Diazomethan EF R45
226-36-8   Dibenz[a,h]acridin IARC °
224-42-0   Dibenz[a,j]acridin IARC °
53-70-3   Dibenz[a,h]anthracen IARC, EF R45
194-59-2   7 H-Dibenzo[c,g]carbazol IARC °
192-65-4   Dibenzo[a,e]pyren IARC °
189-64-0   Dibenzo[a,h]pyren IARC °
189-55-9   Dibenzo[a,i]pyren IARC °
191-30-0   Dibenzo[a,l]pyren IARC °
96-12-8   1,2-Dibrom-3-chlorpropan IARC, EF R45
106-93-4   1,2-Dibromethan IARC, EF R45
69094‑18‑4   2,2‑Dibrom‑2‑nitroethanol EF R40
96‑13‑9   2,3‑Dibrom‑1‑propanol IARC, EF R45
924-16-3   N,N-Dibutylnitrosoamin, se N-Nitrosodibutyl­amin    
7572-29-4   Dichloracetylen EF R40
2303-16-4   S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat, se Diallat    
106-46-7   p-Dichlorbenzen IARC °°
91-94-1   3,3'-Dichlorbenzidin IARC, EF R45
    3,3'-Dichlorbenzidin, salte heraf IARC, EF R45
764-41-0   1,4-Dichlor-2-buten EF R45
28434-86-8   3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenylether IARC °
    3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenylether, salte heraf IARC °
111-44-4   2,2'-Dichlordiethylether EF R40
23950-58-5   3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamid, se Propyzamid    
50-29-3   Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT    
79-43-6 | Dichloreddikesyre IARC °°
107-06-2   1,2-Dichlorethan IARC, EF R45
7572-29-4   Dichlorethyn, se Dichloracetylen    
75-09-2   Dichlormethan IARC, EF R40
51-75-2   2,2'-Dichlor-N-methyldiethylamin IARC °
126-85-2   2,2'-Dichlor-N-methyldiethylamin-N-oxid IARC °
36734-19-7   3-(3,5-Dichlorphenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimid­azolidin-1-carboxamid, se Iprodion    
50741-44-8   N-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazoli­din-2,4-dion, se Vinclozolin    
1836-75-5   2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether, se Nitrofen    
112281-77-3   2-(2,4-Dichlorphenyl)3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pro­pyl-1,1,2,2-tetraflourethylether, se Tetraconazol    
96-23-1   1,3-Dichlor-2-propanol EF R45
542-75-610061-01-510061-02-6   1,3-Dichlorpropen (teknisk vare) IARC °°
98-87-3   α,α-Dichlortoluen, se α-Chlorerede toluener (Benzalchlorid)    
62-73-7   (2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se Di- Chlorvos    
62-73-7   Dichlorvos IARC °°
60-57-1   Dieldrin EF R40
1464-53-5   Diepoxybutan IARC, EF R40
    Dieselbrændstof til marinemotorer IARC °
1116-54-7   N,N-Diethanolnitrosoamin, se N-Nitrosodi­ethanolamin    
88-10-8   Diethylcarbamoylchlorid EF R40
1615-80-1   1,2-Diethylhydrazin IARC °
55-18-5   N,N-Diethylnitrosoamin, se N-Nitrosodiethylamin    
56-53-1   Diethylstilbøstrol IARC °
64-67-5   Diethylsulfat IARC, EF R45
101-90-6   Diglycidylresorcinolether IARC, EF R40
23246-96-0   13,19-Dihydro-12,18-dihydroxysenecionan-11,16-dion, se Riddelliine    
85136‑74‑9   1,2-Dihydro-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-(4-(phenylazo)phenylazo)pyridin-3-carbonitril, se Azofarvestoffer (CI Disperse Orange 149)    
602-87-9   1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylen, se 5-Nitro­acenaphthen    
94-58-6   Dihydrosafrol IARC °
117-10-2   1,8-Dihydroxyanthraquinon, se Dantron    
331-39-5   3,4-Dihydroxykanelsyre, se Coffeinsyre    
794-93-4   Dihydroxymethylfuratrizin IARC °
114565‑66‑1   4‑(4‑(1,3‑Dihydroxyprop‑2‑yl)‑phenylamino)-1,8‑dihydroxy‑5‑nitroanthraquinon EF R40
584-84-9   2,4-Diisocyanattoluen IARC, EF R40
91-08-726471-62-5   2,6-Diisocyanattoluen IARC, EF R40
2973-10-6   Diisopropylsulfat IARC °
119-90-4   3,3'-Dimethoxybenzidin, se o-Dianisidin    
    3,3'-Dimethoxybenzidin, salte heraf se o-Di­anisidin, salte heraf    
6358-53-8   1-((2,5-dimethoxyphenyl)azo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)    
60-11-7   p-Dimethylaminoazobenzen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)    
55738-54-0   trans-2-((Dimethylamino)methylimino)-5-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)-1,3,4-oxadiazol IARC °
87-62-7   2,6-Dimethylanilin, se 2,6-Xylidin    
121-69-7   N,N-Dimethylanilin EF R40
118612-00-3   N,N-Dimethylanilinium[tetrakis(pentafluorphenyl)borat] EF R40
57-97-6   7,12-Dimethylbenz[a]anthracen At °
119-93-7   3,3'-Dimethylbenzidin, se o-Tolidin    
    3,3'-Dimethylbenzidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf    
79-44-7   Dimethylcarbamoylchlorid IARC, EF R45
81-15-2   1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitro­benzen EF R40
57-14-7   1,1-Dimethylhydrazin IARC, EF R45
540-73-8   1,2-Dimethylhydrazin IARC, EF R45
62-75-9   N,N-Dimethylnitrosoamin, se N-Nitrosodi­methylamin    
13360-57-1   Dimethylsulfamoylchlorid EF R45
77-78-1   Dimethylsulfat IARC, EF R45
573-58-0   Dinatrium-3,3'-((1,1'-biphenyl)-4,4'-diylbis-(azo))bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)    
105735-71-5   3,7-Dinitroflouranthen IARC °
22506-53-2   3,9-Dinitroflouranthen IARC °
42397-64-8   1,6-Dinitropyren IARC °
42397-65-9   1,8-Dinitropyren IARC °
121-14-2 602‑01‑7 606-20-2 610‑39‑9 618‑85‑9 619‑15‑8 25321‑14‑6   Dinitrotoluen IARC, EF EF IARC, EF EF EF EF EF R45 R45 R45 R45 R45 R45 R45
123-91-1   1,4-Dioxan IARC, EF R40
621-64-7   N,N-Dipropylnitrosoamin, se N-Nitrosodi­propylamin    
330-54-1   Diuron EF R40
1314-62-1 | Divanadiumpentaoxid, se Vanadiumpentoxid    
    Eddikesyre, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, cyclohexylamin og methanol, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre    
106-89-8   Epichlorhydrin IARC, EF R45
133855-98-8   Epoxiconazol EF R40
106-88-7   1,2-Epoxybutan IARC, EF R40
106-89-8   2,3-Epoxy-1-chlorpropan, se Epichlorhydrin    
96-09-3   (Epoxyethyl)benzen, se Styrenoxid    
556‑52‑5   2,3-Epoxy-1-propanol EF R45
57044-25-4   (R)-2,3-Epoxypropan-1-ol, se R-Glycidol    
70987-78-9   (S)-2,3-epoxypropyl(4-methylbenzensulfonat), se S-Glyto    
12510-42-8   Erionit EF R45
66733-21-9   Erionitfibre IARC °
57-63-6   Ethinyløstradiol IARC °
140-88-5   Ethylacrylat IARC °°
100‑41‑4   Ethylbenzen IARC °°
51-79-6   Ethylcarbamat, se Urethan    
84332-86-5   Ethyl-(RS)-3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxooxazolidin-5-carboxylat, se Chlozolinat    
106-93-4   Ethylendibromid, se 1,2-Dibromethan    
107-06-2   Ethylendichlorid, se 1,2-Dichlorethan    
151-56-4   Ethylenimin EF R45
75-21-8   Ethylenoxid IARC, EF R45
2212-67-1   S-Ethylhexahydroazepin-1-carbothioat EF R40
62-50-0   Ethylmethansulfonat IARC °
10595-95-6   N,N-Ethylmethylnitrosoamin, se N-Nitrosoethyl-methylamin    
2593‑15‑9   Etridiazol EF R40
85509-19-9   Flusilazol EF R40
133-07-3   Folpet EF R40
50-00-0   Formaldehyd IARC, EF R40
    Formaldehyd, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre    
3570-75-0   2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazol IARC °
116355-83-0   Fumonisin B1 IARC °
110-00-9   Furan IARC, EF R45
98-01-1   Furfural EF R40
60568-05-0   Furmecyclox EF R40
3688-53-7   2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)-acrylamid, se AF-2    
    Fyringsolier, tunge (Grad nr. 4 til Grad nr. 6) IARC °
1303-00-0 | Galliumarsenid IARC °
64741-57-7 64742-59-2 64742-86-5 68527-18-4 68783-08-4 85117-03-9 92045-29-9 97926-59-5   Gasolier defineret ved EINECS-numrene 265-058-3, 265-162-9, 265-189-6, 271-260-2, 272-184-2, 285-55-9, 295-411-7 og 308-278-8 EF R45, jf. listen over farlige stoffer
    Glasuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre    
67730-11-4   Glu-P-1 IARC °
67730-10-3   Glu-P-2 IARC °
765-34-4   Glycidaldehyd IARC °
57044‑25‑4   R‑Glycidol EF R45
70987-78-9   S-Glyto EF R45
126-07-8   Griseofulvin IARC °
16568-02-8   Gyromitrin IARC °
2784-94-3   HC Blue No. 1 IARC °
319-84-6319-85-7319-86-8608-73-16108-10-7   HCH, med undtagelse af Lindan IARC, EF R40
76-44-8   Heptachlor IARC, EF R40
1024-57-3   Heptachlorepoxid EF R40
118-74-1   Hexachlorbenzen IARC, EF R45
319-84-6319-85-7319-86-8608-73-16108-10-7   1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, se HCH    
60-57-1   1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-exo-5,8-endo-dimethanonaphthalen, se Dieldrin    
67‑72‑1   Hexachlorethan IARC °
309-00-2   1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexa-hydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalen, se Aldrin    
680-31-9   Hexamethylphosphortriamid IARC, EF R45
84-16-2   Hexestrol IARC °
118658-99-4   HM 2580, se Azofarvestoffer (Cartasol Yellow M-GL konc.)    
302-01-2   Hydrazin IARC, EF R45
    Hydrazin, salte heraf IARC, EF R45
148434-03-1   Hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzensul­fonat) EF R45
    Hydrazin(trinitromethan) EF R45
122-66-7   Hydrazobenzen EF R45
123‑31‑9   Hydroquinon EF R40
129-43-1   Hydroxyantraquinon IARC °
2832-40-8   N-4-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)azophenylacet­amid, se Azofarvestoffer (CI Disperse Yellow 3)    
140698-96-0   4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resor­ci­nol-4-yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat), blanding (2:1) med 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat), se T-69    
193-39-5   Indeno[1,2,3-cd]pyren IARC °
22398-80-7 | Indiumphosphid IARC °
74-88-4   Iodmethan, se Methyliodid    
36734‑19‑7   Iprodion EF R40
76180-96-6   IQ IARC °
    Isobutan, der indeholder ≥ 0,1 pct. 1,3-buta­dien EF R45
542-56-3   Isobutylnitrit EF R45
78‑59‑1   Isophoron EF R40
78-79-5   Isopren IARC °°
34123-59-6   Isoproturon EF R40
120-58-1   Isosafrol IARC °
9004-66-4   Jern-dextran IARC °
7758-01-2   Kaliumbromat IARC, EF R45
7789-00-6   Kaliumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
7778-50-9   Kaliumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
7778-73-6   Kaliumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf    
143-50-0   Kepone, se Chlordecon    
    Keramiske fibre, se Syntetiske mineralfibre    
143390‑89‑0   Kresoxim‑methyl EF R40
    Krystallinsk siliciumdioxid, herunder bl.a.: IARC °
14464-46-1   Cristobalit IARC °
14808-60-7   α-Kvarts IARC °
15468-32-3   Tridymit IARC °
1317-95-9   Tripoli IARC °
14808-60-7   α-Kvarts, se Krystallinsk siliciumdioxid    
    Kulafledte stoffer:    
8007-45-2 65996-89-6 65996-90-9101316-84-1   Kulafledte stoffer klassificeret som Carc1, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, herunder kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 232-361-7, 266-024-0, 266-025-6 og 309-886-6, EF R45, jf listen over farlige stoffer
65996-93-2 84650-02-2 90640-86-1   Kulafledte stoffer, herunder creosot, creosotolie og anthracenolie, der indeholder ≥ 0,1 pct. Benzen eller ≥ 0,005 pct. benzo(a)pyren og/eller er klassificeret som Carc2, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, samt kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 266-028-2, 283-482-7 og 292-607-4. EF R45, jf listen over farlige stoffer
    Øvrige stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjære-beg, destillater med kp > 200 °C, creosot, creosotolie og anthracenolie, men bortset fra naphthalen (CAS.nr. 91-20-3) IARC, EF R45, jf listen over farlige stoffer
303-34-4   Lasiocarpin IARC °
330-55-2   Linuron EF R40
    Magenta, der indeholder CI Basic Red 9 IARC °
68006-83-7   MeA-α-C IARC °
71-58-9   Medroxyprogesteronacetat IARC °
77094-11-2   MeIQ IARC °
77500-04-0   MeIQx IARC °
148-82-3   Melphalan IARC °
531-76-0   Merphalan IARC °
72-33-3   Mestranol IARC °
548-62-9   Methanaminium, N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phe­nyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-N-me­thyl-, chlorid, se CI Basic Violet 3    
    Methanol, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, cyclohexylamin og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre    
90-04-0   o-Methoxyanilin, se o-Anisidin    
615-05-4   4-Methoxy-1,3-benzendiamin IARC °
614‑94‑8 39156‑41‑7   4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf IARC °
10605-21-7   2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazol, se Carbendazim   °
484-20-8   5-Methoxypsoralen IARC °
298-81-7   8-Methoxypsoralen og UV-bestråling IARC  
77402-05-2   Methylacrylamidoglycolat (der indeholder ≥ 0,1 pct. acrylamid) EF R45
77402-03-0   Methylacrylamidomethoxyacetat (der indeholder ≥ 0,1 pct. acrylamid) EF R45
106‑49‑0   4‑Methylanilin, se p-Toluidin    
75-55-8   2-Methylaziridin, se Propylenimin    
590-96-5   Methylazoxymethanol IARC °
592-62-1   (Methylazoxymethyl)acetat IARC, EF R45
592-62-1   (Methyl-ONN-azoxy)methylacetat, se (Methyl-azoxymethyl)acetat    
10605-21-7   Methylbenzimidazol-2-yl-carbamat, se Carbendazim    
    1-Methyl-CCNU IARC °
74-87-3   Methylchlorid EF R40
56-49-5   3-Methylcholanthren At °
3697-24-3   5-Methylchrysen IARC °
101-14-4   4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) IARC, EF R45
    4,4'-Methylenbis(2-chloranilin), salte heraf IARC, EF R45
101-61-1   4,4'-Methylenbis(N,N-dimethylanilin) EF R45
19900‑65‑3   4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin) EF R40
    4,4'-Methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethyl­phenol], reaktionsprodukt (1:2) med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalensulfonat (1), 4,4'-methy­len­bis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol], reaktionsprodukt (1:3) med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo­naph­thalensulfonat (2), blanding af (1) og (2), se T-271    
838-88-0   4,4'-Methylenbis(2-methylanilin) IARC, EF R45
    4,4'-Methylenbis(2-methylanilin), salte heraf IARC °
118658-99-4   (Methylenbis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethyl­amino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichlorid­dihydrochlorid, se Azofarvestoffer (Cartasol Yellow M-GL konc.)    
75-09-2   Methylenchlorid, se Dichlormethan    
101-77-9   4,4'-Methylendianilin IARC, EF R45
    4,4'-Methylendianilin, salte heraf IARC °
838-88-0   4,4'-Methylendi-o-toluidin, se 4,4'-Methylen­bis(2-methylanilin)    
74-88-4   Methyliodid EF R40
    Methylkviksølvforbindelser, herunder bl.a.: IARC °°
115-09-3   Methylkviksølvchlorid IARC °°
66-27-3   Methylmethansulfonat IARC °
143390‑89‑0   Methyl-(E)-2-methoxyimino-(2-(o-tolyloxymethyl)-phenyl)acetat, se Kresoxim-methyl    
99-55-8   2-Methyl-5-nitroanilin EF R40
129-15-7   2-Methyl-1-nitroanthraquinon IARC °
70-25-7   N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidin IARC, EF R45
60153-49-3   3-(Methylnitrosoamino)propionitril, se MNPN    
64091-91-4   4-(N-Methyl-N-nitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, se NNK    
75-56-9   Methyloxiran, se 1,2-Propylenoxid    
95-80-7   4-Methyl-m-phenylendiamin, se 2,4-Diaminotoluen    
56-04-2   Methylthiouracil IARC °
4549-40-0   N,N-Methylvinylnitrosoamin, se N-Nitroso­methylvinylamin    
443-48-1   Metronidazol IARC °
2385-85-5   Mirex IARC, EF R40
50-07-7   Mitomycin C IARC °
60153-49-3   MNPN IARC °
101-14-4   MOCA, se 4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)    
315-22-0   Monocrotalin IARC °
150-68-5   Monuron EF R40
140-41-0   Monuron-TCA EF R40
    MOPP og anden kombineret kemoterapi inkl. alkylerende forbindelser (nitrogen, senneps­gas, vincristin, procarbazin og prednison) IARC °
15159-40-7   4-Morpholinocarbamoylchlorid EF R40
139-91-3   5-(Morpholinomethyl)-3-((5-nitrofurfuryliden)-amino)-2-oxazolidinon IARC °
81-15-2   Moskusxylen, se 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitro­benzen    
    Motorbenzin IARC °
55-98-1   Myleran IARC °
3771-19-5   Nafenopin IARC °
91-20-3   Naphthalen IARC, EF R40
842-07-9   2-Naphthalenol, 1-(phenylazo), se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 14)    
64742-69-4 64742-68-3 64742-76-3 64742-75-2   Naphthalenolie EF R45
91-59-8   2-Naphthylamin IARC, EF R45
    2-Naphthylamin, salte heraf IARC, EF R45
2243-62-1   1,5-Naphthylendiamin EF R40
65322-65-8   1-(1-Naphthylmethyl)quinoliniumchlorid, se CIB R634    
86-88-4   1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof, se ANTU    
132-27-4   Natriumbiphenyl-2-yloxid, se Natriumsalt af o-phenyl-phenol    
7775-11-3   Natriumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
10588-01-9   Natriumdichromat, se Chromforbindelser, hexa­valente    
7789-12-0   Natriumdichromat, dihydrat, se Chromfor­bindelser, hexavalente    
573-58-0   Natriumdiphenyldiazo-bis(α-naphthylaminosulfo­nat), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)    
131-52-2   Natriumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf    
57‑30‑7   Natriumphenobarbital IARC °
132-27-4   Natriumsalt af o-phenylphenol IARC °°
7440-02-0   Nikkel IARC, EF R40
3333-67-3   Nikkelcarbonat IARC, EF R40
13463-39-3   Nikkelcarbonyl IARC, EF R40
12054-48-7   Nikkeldihydroxid IARC, EF R40
12035-36-8   Nikkeldioxid IARC, EF R49
1313-99-1   Nikkeloxid IARC, EF R49
12035-72-2   Nikkelsubsulfid IARC, EF R49
7786-81-4   Nikkelsulfat IARC, EF R40
16812-54-7   Nikkelsulfid IARC, EF R49
12137-08-5   Nikkel(I)sulfid IARC °
1314-06-3   Nikkeltrioxid IARC, EF R49
    Nikkel, andre forbindelser IARC °
64091-91-4   Nikotin-afledt nitrosaminoketon, se NNK    
61-57-4   Niridazol IARC °
139-13-9 5064-31-3 10042-84-9 15467-20-6 18662-53-8 18994-66-6 23255-03-0   Nitrilotrieddikesyre (NTA) og dets natriumsalte IARC °
602-87-9   5-Nitroacenaphthen IARC, EF R45
91-23-6   2-Nitroanisol IARC, EF R45
98-95-3   Nitrobenzen IARC, EF R40
92-93-3   4-Nitrobiphenyl EF R45
7496-02-8   6-Nitrochrysen IARC °
1836-75-5   Nitrofen IARC, EF R45
607-57-8   2-Nitrofluoren IARC °
555-84-0   1-((5-Nitrofurfuryliden)amino)-2-imidazolidi­non IARC °
531-82-8   N-(4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)acetamid IARC °
51-75-2   Nitrogen sennepsgas, se 2,2'-Dichlor-N-methyldiethylamin    
126-85-2   Nitrogen sennepsgas, N-oxid, se 2,2'-Dichlor-N-methyldiethylamin-N-oxid    
75‑52‑5   Nitromethan IARC °°
581-89-5   2-Nitronaphthalen EF R45
79-46-9   2-Nitropropan IARC, EF R45
5522-43-0   1-Nitropyren IARC °
57835-92-4   4-Nitropyren IARC °
56-57-5   4-Nitroquinolin-N-oxid At °
924-16-3   N-Nitrosodibutylamin IARC °
1116-54-7   N-Nitrosodiethanolamin IARC, EF R45
55-18-5   N-Nitrosodiethylamin IARC °
62-75-9   N-Nitrosodimethylamin IARC, EF R45
621-64-7   N-Nitrosodipropylamin IARC, EF R45
10595-95-6   N-Nitrosoethylmethylamin IARC °
759-73-9   N-Nitroso-N-ethylurinstof IARC °
615-53-2   N-Nitroso-N-methylethylcarbamat IARC °
615-53-2   N-Nitroso-N-methylurethan, se N-Nitroso-N-methylethylcarbamat    
684-93-5   N-Nitroso-N-methylurinstof IARC °
4549-40-0   N-Nitrosomethylvinylamin IARC °
59-89-2   N-Nitrosomorpholin IARC °
16543-55-8   N'-Nitrosonornicotin IARC °
100-75-4   N-Nitrosopiperidin IARC °
930-55-2   N-Nitrosopyrrolidin IARC °
13256-22-9   N-Nitrososarcosin IARC °
64091-91-4   NNK (nikotin-afledt nitrosoaminoketon) IARC °
68-22-4   Norethisteron IARC °
    Norethynodrel og østrogener IARC °
303-47-9   Ochratoxin A IARC °
57-74-9   1,2,3,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, se Chlordan    
2646-17-5   Oil Orange SS, se Azofarvestoffer (CI Solvent Orange 2)    
64741-50-0 64741-51-1 64741-52-2 64741-53-3 64742-18-3 64742-19-4 64742-20-7 64742-21-8 64742-27-4 64742-28-5 64742-34-3 64742-35-4   Olieafledte stoffer klassificeret som Carc1, herunder olieafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 265-051-5, 265-052-0, 265-053-6, 265-054-1, 265-117-3, 265-118-9, 265-119-4, 265-121-5, 265-127-8, 265-128-3, 265-135-1 og 265-136-7, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag EF R45, jf. listen over farlige stoffer
    Olieafledte stoffer, der indeholder ≥ 0,1 pct. benzen, ≥ 0,1 pct. buta-1,3-dien, ≥ 3 pct. DMSO ekstrakt eller ≥ 0,005 pct. benzo(a)pyren og/eller er klassificeret som Carc2, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag EF R45, jf. listen over farlige stoffer
    Olieafledte stoffer klassificeret som Carc3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag EF R40, jf listen over farlige stoffer
604-75-1   Oxazepam IARC °
84332-86-5   5-Oxazolidincarboxylsyre, 3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-, ethylester, (.+-.)-, se Chlozolinat    
75-21-8   Oxiran, se Ethylenoxid    
12174-11-7   Palygorskit (attapulgit) fibre (> 5µm) IARC °
794-93-4   Panfuran S, se Dihydroxymethylfuratrizin    
13654-09-6 27753-52-2 27858-07-7 36355-01-8 59080-40-9 59536-65-1 67774-32-7   PBB, se Polybromerede biphenyler    
    PCB, se Polychlorerede biphenyler    
76-01-7   Pentachlorethan EF R40
87-86-5   Pentachlorphenol IARC, EF R40
    Pentachlorphenol, salte heraf EF R40
62-44-2   Phenacetin IARC °
136-40-3   Phenazopyridin hydrochlorid IARC °
50-06-6   Phenobarbital IARC °
59-96-1   Phenoxybenzamin hydrochlorid IARC °
842‑07‑9   1‑Phenylazo-2‑naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 14)    
95‑54‑5   o‑Phenylendiamin EF R40
615‑28‑1   o‑Phenylendiamindihydrochlorid EF R40
122-60-1   Phenylglycidylether IARC, EF R45
100‑63‑0   Phenylhydrazin EF R45
27140‑08‑5   Phenylhydrazin, hydrochlorid (uspec.) EF R45
59‑88‑1   Phenylhydraziniumchlorid EF R45
52033‑74‑6   Phenylhydraziniumsulfat (2:1) EF R45
135-88-6   N-Phenyl-2-naphthylamin EF R40
132-27-4   o-Phenylphenol, Na-salt, se Natriumsalt af o-phenylphenol    
57-41-0 630-93-3   Phenytoin og dets natriumsalt IARC °
105650-23-5   PhIP IARC °
13654-09-6 27753-52-2 27858-07-7 36355-01-8 59080-40-9 59536-65-1 67774-32-7   Polybromerede biphenyler IARC °
    Polychlorerede biphenyler IARC °°
8001-35-2   Polychlorerede camphener IARC, EF R40
3761-53-3   Ponceau MX, se Azofarvestoffer (CI Acid Red 26)    
3564-09-8   Ponceau 3 R, se Azofarvestoffer (CI Ponceau 3 R)    
366-70-1   Procarbazin hydrochlorid IARC °
57-83-0   Progesteron IARC °
1120-71-4   1,3-Propansulton IARC, EF R45
116355-83-0   1,2,3-Propantricarboxylsyre, 1,1'-1-(12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl)-2-(1-methylpen­tyl)-1,2-ethandiylester, se Fumonisin B1    
2312-35-8   Propargit EF R40
139-40-2   Propazin EF R40
79-06-1   2-Propenamid, se Acrylamid    
140-88-5   2-Propensyreethylester, se Ethylacrylat    
57-57-8   β-Propiolacton IARC, EF R45
75-55-8   Propylenimin IARC, EF R45
75-56-9   1,2-Propylenoxid IARC, EF R45
2122-19-2   Propylenthiourinstof EF R40
51-52-5   Propylthiouracil IARC °
23950‑58‑5   Propyzamid EF R40
120‑80‑9   Pyrocatechol IARC °°
14859-67-7   Radon-222 IARC °
101-90-6   Resorcinoldiglycidylether, se Diglycidylresorcinol­ether    
23246-96-0   Riddelliine IARC °
64742-03-664742-04-764742-05-864742-11-691995-78-7   Råoliedestillater, aromatiske ekstrakter heraf, se Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater    
94-59-7   Safrol IARC, EF R45
    Sekvens p-piller IARC °
505-60-2   Sennepsgas, se Bis(2-chlorethyl)sulfid    
    Siliciumdioxid, krystallinsk, se Krystallisk silicium­dioxid    
122-34-9   Simazin EF R40
68308-34-9   Skiferolie IARC °
    Slaggeuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre    
    Smertestillende midler med phenacetin IARC °
    Sod IARC °
164058-22-4   Solaminlichtblau VRGL 133, se Azofarvestoffer    
    Stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjærebeg, destillater med kp > 200 °C, creosot, creosotolie og anthracenolie, men bortset fra naphthalen (CAS.nr. 91-20-3), se Kulafledte stoffer    
    Stenuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre    
10048-13-2   Sterigmatocystin IARC °
18883-66-4   Streptozotocin IARC °
7789-06-2   Strontiumchromat, se Chromforbindelser, hexa­valente    
100-42-5   Styren IARC °°
96-09-3   Styrenoxid IARC, EF R45
95-06-7   Sulfallat EF R45
    Syntetiske mineralfibre, glasuldsfibre klassificeret som Carc. 3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer EF R40
    Syntetiske mineralfibre, keramiske fibre IARC, EF R49
    Syntetiske mineralfibre, slaggeuldsfibre klassificeret som Carc. 3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer EF R40
    Syntetiske mineralfibre, stenuldsfibre klassificeret som Carc. 3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer EF R40
    T-271 med ELINCS-nr. 417-980-4 EF R40
140698-96-0   T-69 EF R40
    Talkum med asbest i form af fibre IARC °
10540-29-1   Tamoxifen IARC °
1746-01-6   TCDD IARC °
58-22-0 481-30-1   Testosteron og dets estere IARC °
2475-45-8   1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthracendion, se CI Dis­perse Blue 1    
1746-01-6   2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin, se TCDD    
127-18-4   Tetrachlorethen IARC, EF R40
127-18-4   Tetrachlorethylen, se Tetrachlorethen    
1897-45-6   Tetrachlorisophthalonitril, se Chlorthalonil    
56-23-5   Tetrachlorkulstof, se Tetrachlormethan    
56-23-5   Tetrachlormethan IARC, EF R40
5216-25-1   α,α,α,4-Tetrachlortoluen, se 1-Chlor-4-(trichlorme­thyl)benzen    
112281‑77‑3   Tetraconazol EF R40
116‑14‑3   Tetrafluorethylen IARC °
509-14-8   Tetranitromethan IARC °
62-55-5   Thioacetamid IARC, EF R45
139-65-1   4,4'-Thiodianilin IARC °
    4,4'-Thiodianilin, salte heraf IARC °
52-24-4   Thiotepa IARC °
141‑90‑2   Thiouracil IARC °
62-56-6   Thiourinstof EF R40
    Tobaksrøg IARC °
    Toksiner fra Fusarium moniliforme IARC °
119-93-7   o-Tolidin IARC, EF R45
    o-Tolidin, salte heraf IARC, EF R45
65321-67-7   Toluen-2,4-diammoniumsulfat EF R45
91-08-7584-84-926471-62-5   2,4- og 2,6-Toluendiisocyanat, se 2,4- og 2,6-diisocyanattoluen    
95-53-4   o-Toluidin IARC, EF R45
    o-Toluidin, salte heraf IARC °
106‑49‑0   p‑Toluidin EF R40
2646-17-5   1-(o-Tolylazo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Orange 2)    
97-56-3   4-(o-Tolylazo)-o-toluidin, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)    
8001-35-2   Toxaphen, se Polychlorerede camphener    
299-75-2   Treosulphan IARC °
126-73-8   Tributylphosphat EF R40
50-29-3   1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(p-chlorphenyl)ethan, se DDT    
2431-50-7   2,3,4-Trichlorbut-1-en EF R40
79-00-5   1,1,2-Trichlorethan EF R40
79-01-6   Trichlorethen EF R45
79-01-6   Trichlorethylen, se Trichlorethen    
67-66-3   Trichlormethan, se Chloroform    
817-09-4   Trichlormethin IARC °
98-07-7   Trichlormethylbenzen, se α-Chlorerede toluener    
88-06-2   2,4,6-Trichlorphenol IARC, EF R40
96-18-4   1,2,3-Trichlorpropan IARC °°
98-07-7   α,α,α-Trichlortoluen, se α-Chlorerede toluener    
15468-32-3   Tridymit, se Krystallinsk siliciumdioxid    
15606-95-8   Triethylarsenat EF R45
2451‑62‑9   Triglycidylisocyanurat EF R46
137-17-7   2,4,5-Trimethylanilin EF R45
21436-97-5   2,4,5-Trimethylaniliniumchlorid EF R45
164058-22-4   Trinatrium-4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nahpthylazobiphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-0,0',0'',0''' kobber(II), se Azofarvestoffer (Solaminlichtblau VRGL 133)    
12607-70-4   Trinikkelcarbonattetrahydroxid IARC °
12035-72-2   Trinikkeldisulfid, se Nikkelsubsulfid    
900‑95‑8   Triphenyltinacetat EF R40
76‑87‑9   Triphenyltinhydroxid EF R40
1317-95-9   Tripoli, se Krystallinsk siliciumdioxid    
    1,3,5-Tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion (1), blanding af oligomerer af 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-amino­methylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin1-yl]1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin -2,4,6-trion (2), blanding af (1) og (2), se Blendur I VP KU 3-4519    
52-24-4   Tris(1-aziridinyl)phosphinsulfid, se Thiotepa    
115‑96‑8   Tris(2‑chlorethyl)phosphat EF R40
126-72-7   Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat IARC °
59653-74-6   1,3,5‑Tris((2S og 2R)‑2,3‑epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion EF R46
2451-62-9   1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, se Triglycidylisocyanurat    
62450-06-0   Trp-P-1 IARC °
62450-07-1   Trp-P-2 IARC °
72-57-1   Trypan blue (teknisk vare), se Benzidin-base­rede azofarvestoffer (CI Direct Blue 14)    
    Udstødningsgasser fra benzinmotorer, kondensater og ekstrakter IARC °
    Udstødningsgasser fra dieselmotorer, total­fraktion og ekstrakter af partikelfraktion IARC °
66-75-1   Uracil sennepsgas IARC °
15545-48-9   Urea, N'-(3-chlor-4-methylphenyl)-N,N-dimethyl- EF R40
51-79-6   Urethan IARC, EF R45
166242-53-1   UVCB kondensationsprodukt af: tetrakishydroxymethylphosphoniumchlorid, urinstof og destillerede hydrogenerede C16-18-talg-alkylamin EF R40
1314-62-1 | Vanadiumpentoxid IARC °°
    Venetzer TMAG EF R45
50471‑44‑8   Vinclozolin EF R40
108-05-4   Vinylacetat IARC °°
593-60-2   Vinylbromid IARC, EF R45
75-01-4   Vinylchlorid IARC, EF R45
100-40-3   4-Vinylcyclohexen IARC °
106-87-6   Vinylcyclohexandiepoxid EF R40
75-02-5   4-Vinylflourid IARC °
88‑12‑0   1‑Vinyl‑2‑pyrrolidon EF R40
87-62-7   2,6-Xylidin IARC, EF R40
13530-65-9   Zinkchromat, se Chromforbindelser, hexavalente    
50-28-2   17β-Østradiol IARC °
    Østrogen, behandling med IARC °
    Østrogener, konjugerede IARC °
53-16-7   Østron IARC °

II. Liste over processer, der anses for at være kræftfremkaldende

Proces Dokumentationsgrundlag
Fremstilling af auramin EF
Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk sur proces EF
Arbejde, som indebærer udsættelse for støv, røg eller tåge, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelråsten EF
Arbejde, som indebærer udsættelse for polycycliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg EF
Arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg) IARC
Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ EF
Arbejde, som indebærer udsættelse for andet træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid IARC, At

Bilag

1 - Rettelsesblad

Indhold

Indhold

Henter PDF