G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1295 af 11. juni 2021 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 1295 af 11. juni 2021, som trådte i kraft den 1. september 2021 - Retsinformation

nr. 1851 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 37, stk. 4, § 41, § 41 a, § 41 b, § 74 a og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter arbejde, der som følge af betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse eller har bevis for prøveaflæggelse i henhold til § 41 i lov om arbejdsmiljø, jf. bilag 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere arbejde som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet i henhold til § 9, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. bilag 1.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse for personer, som har til hensigt at udføre arbejde omfattet af stk. 1 og 2, på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.

Stk. 4. I denne bekendtgørelse finder definitionerne i det reviderede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

§ 2. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, må kun påbegynde arbejde omfattet af § 1, stk. 1 og 2, hvis Arbejdstilsynet har anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Proceduren for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer nævnt i §§ 5-8 finder tilsvarende anvendelse for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et tredjeland.

§ 3. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, må kun påbegynde arbejde omfattet af § 1, stk. 1 og 2, hvis Arbejdstilsynet har anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 4. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark, skal have deres erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående af Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes inden for de områder, som er angivet i bilag 2, jf. dog § 10.

Stk. 2. Personer nævnt i stk. 1, som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark inden for de områder, der er nævnt i bilag 3, har ret til at påbegynde arbejdet på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, jf. stk. 3.

Stk. 3. De erhvervsmæssige kvalifikationer nævnt i stk. 2, skal være erhvervet gennem enten

 1. gennemførelse af udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, eller
 2. udøvelse af det pågældende erhverv i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år, når erhvervet, eller uddannelsen, ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ved fast arbejde

§ 5. Personer, der har til hensigt at arbejde fast i Danmark, jf. § 3, skal inden arbejdet påbegyndes første gang, indgive ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer til Arbejdstilsynets kontrol med henblik på anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Med ansøgningen efter stk. 1 skal følgende dokumentation vedlægges:

 1. Bevis for ansøgerens nationalitet.
 2. Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af
  1. kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve det pågældende erhverv omfattet af bilag 1, hvis erhvervet eller uddannelsen er lovreguleret i det pågældende land,
  2. bevis for at ansøgeren har udøvet det pågældende erhverv omfattet af bilag 1 i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet, eller uddannelsen, ikke er lovreguleret, eller
  3. kopi af relevante kvalifikationsbeviser, jf. § 10.

Stk. 3. Personer, der har uddannelsesbevis fra et tredjeland, skal dog kunne dokumentere 3 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år ved attestation fra myndigheden i det land, hvor erhvervserfaringen er opnået.

§ 6. Arbejdstilsynet bekræfter modtagelse af ansøgning, jf. § 5, inden 1 måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelt manglende dokumentation.

§ 7. Kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, skal være udstedt af en kompetent myndighed i overensstemmelse med det udstedende lands love eller administrative bestemmelser.

Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviser skal dokumentere, at ansøgeren er kvalificeret til at udøve det pågældende erhverv efter § 1, stk. 1 eller 2, jf. bilag 1.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor kursus- eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

§ 8. Arbejdstilsynet træffer begrundet afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer hurtigst muligt og senest 3 måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kan Arbejdstilsynet anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, udsteder Arbejdstilsynet et anerkendelsesbrev.

Stk. 3. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, kan fristen i stk. 1 forlænges med 1 måned.

Stk. 4. Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse inden for de i stk. 1 og stk. 3 fastsatte frister, kan ansøgeren ikke udføre arbejde omfattet af bilag 1, før afgørelsen om anerkendelse foreligger.

§ 9. Hvis Arbejdstilsynet, på grund af væsentlige forskelle mellem medbragte kvalifikationer og kvalifikationskravene til udøvelse af erhvervet her i landet, ikke kan anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer på baggrund af kontrol, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, og de væsentlige forskelle ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ, skal Arbejdstilsynet tilbyde anmelderen, at denne kan bevise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer ved at

 1. gennemgå en prøvetid, eller
 2. bestå en egnethedsprøve.

Stk. 2. Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter beslutningen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til prøvetid eller egnethedsprøven fastsættes af Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Arbejdstilsynet skal forud for sin beslutning, jf. stk. 1, kontrollere, om ansøgeren over for Arbejdstilsynet kan dokumentere, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence, jf. dog § 10.

Dokumentationskrav for anerkendelse af selvstændige og ledende medarbejdere

§ 10. Arbejdstilsynet anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer for en ansøger omfattet af § 3 og § 4, stk. 1, såfremt ansøgeren kan dokumentere at have udøvet sit erhverv i et andet EU-land, EØS-land eller et land, der har aftaler med EU

 1. i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2,
 2. i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,
 3. i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,
 4. i 3 på hinanden følgende år som selvstændig, og i mindst 5 år som arbejdstager, jf. dog stk. 2, eller
 5. i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 2. Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 5, stk. 2, nr. 1 og §§ 6-8 finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger indsendt efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Dokumentation efter stk. 1 skal være udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i hjemlandet eller i den medlemsstat, hvorfra den pågældende kommer.

Kapitel 4 Forhåndskontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer ved midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af arbejde

§ 11. Hvis udøvelsen af et erhverv kan have konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, og kan medføre fare for alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed, skal den, der, jf. § 4, stk. 1, midlertidigt og lejlighedsvist har til hensigt at udøve det pågældende erhverv omfattet af bilag 2, inden arbejdet påbegyndes første gang, indgive skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet til brug for Arbejdstilsynets kontrol med henblik på Arbejdstilsynets anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Med anmeldelse efter stk. 1 skal følgende dokumentation vedlægges:

 1. Bevis for anmelderens nationalitet.
 2. Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af
  1. kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve det pågældende erhverv omfattet af bilag 2, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land,
  2. bevis for at anmelderen har udøvet det pågældende erhverv omfattet af bilag 2 i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år, hvis erhvervet, eller uddannelsen, ikke er lovreguleret, eller
  3. kopi af relevante kvalifikationsbeviser, jf. § 10.

§ 12. Arbejdstilsynet bekræfter modtagelse af anmeldelse, jf. § 11, inden 1 måned fra modtagelsen og oplyser anmelderen om eventuelt manglende dokumentation.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 finder tilsvarende anvendelse ved midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af arbejde.

§ 13. Arbejdstilsynet træffer begrundet afgørelse om anerkendelse af anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer på baggrund af kontrol inden 1 måned efter, at Arbejdstilsynet har modtaget anmeldelse og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, meddeler Arbejdstilsynet inden 1 måned efter modtagelse af anmeldelse og dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes. Afgørelsen skal være truffet senest 2 måneder efter modtagelsen af fuldstændig dokumentation.

Stk. 3. Medfører resultatet af kontrollen krav om egnethedsprøve, jf. § 14, træffer Arbejdstilsynet afgørelse på baggrund af egnethedsprøven inden 1 måned efter, at krav om egnethedsprøve er meddelt anmelderen.

Stk. 4. Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse eller givet svar inden for de i stk. 1-3 fastsatte frister, kan anmelderen udføre arbejde omfattet af bilag 2 midlertidigt eller lejlighedsvist.

§ 14. Hvis Arbejdstilsynet, på grund af væsentlige forskelle mellem medbragte kvalifikationer og kvalifikationskravene til udøvelse af erhvervet her i landet, ikke kan anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer på baggrund af kontrol, jf. § 11, stk. 2, og de væsentlige forskelle ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ, skal Arbejdstilsynet tilbyde anmelderen, at denne via en egnethedsprøve kan bevise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer.

Stk. 2. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes af Arbejdstilsynet.

§ 15. Arbejdstilsynet udsteder et anerkendelsesbrev til en anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 11, stk. 2, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan anerkendes af Arbejdstilsynet på baggrund af kontrol eller egnethedsprøve, jf. § 13.

Kapitel 5 Dokumentation m.v.

§ 16. Personer, der udfører arbejde omfattet af § 1, stk. 1 og 2, skal på forlangende af Arbejdstilsynet kunne dokumentere, at betingelserne for at udføre arbejdet er opfyldt, jf. §§ 2-4.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre sig dokumentation for, at den ansatte opfylder kravene i §§ 2-4. Denne dokumentation skal efter anmodning kunne forevises for Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Bygherren skal sikre sig dokumentation for, at den, som udpeges som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, opfylder kravene i §§ 2-4. Denne dokumentation skal efter anmodning kunne forevises for Arbejdstilsynet.

§ 17. Arbejdstilsynet kan indhente nødvendige oplysninger hos de kompetente myndigheder i det land, den pågældende person kommer fra, eller har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i, vedrørende

 1. attestation for, at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes den pågældende person at udføre arbejdet i hjemlandet eller i det land, hvorfra personen kommer, heller ikke midlertidigt eller lejlighedsvist,
 2. attestation for, at den pågældende person ikke i stilling eller erhverv er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, eller ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at arbejdet med det pågældende erhverv ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde, og
 3. attestation for, at den pågældende person er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3 omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gamle.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i andre lande om samme forhold, som nævnt i stk. 1, i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Kapitel 6 Dispensation

§ 18. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, i enkelttilfælde tillade afvigelser fra §§ 2-4, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt og i det omfang, det er foreneligt med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«).

Kapitel 7 Klageadgang og straf

§ 19. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Arbejdsmiljøklagenævnet efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

 1. overtræder § 16,
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for anerkendelse, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 151 af 25. februar 2016 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet ophæves.

Arbejdstilsynet, den 11. juni 2021

Sine Frederiksen / Gro Iversen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.

Bilag

1 - Oversigt over gældende uddannelseskrav i arbejdsmiljølovgivningen, som omfattet af § 1

2 - Oversigt over områder, hvor der skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, da erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og fordi den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed, jf. § 4, stk. 1, jf. dog § 10 

3 - Oversigt over områder, hvor der ikke skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 4, stk. 2, for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark

Indhold

Indhold

Henter PDF