Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. jun 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler - sammenskrivning

Hent printvenlig version

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelser

nr. 612 af 25. juni 2008, der trådte i kraft delvist den 1. januar 2009, den 29. december 2009 og den 1. januar 2012

nr. 654 af 16. juni 2011, der trådte i kraft den 15. december 2011

I medfør af § 35, stk. 1, §§ 46, 74, 84 og 86 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 og i medfør af §§ 7, 7 a, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, efter bemyndigelse fra miljøministeren i medfør af § 80, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Kapitel 1 Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter tekniske hjælpemidlers indretning, mærkning, brugsanvisning, afprøvning og markedsføring.

Stk. 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er, jf. § 3 i lov om arbejdsmiljø:

 1. Tekniske hjælpemidler inden for luftfart bortset fra dem, der anvendes i arbejdet på landjorden.
 2. Tekniske hjælpemidler om bord på skibe og fiskefartøjer, idet bekendtgørelsen dog gælder for
  a) de hjælpemidler, der anvendes ved lastning og losning, bortset fra skibets hejsemidler og øvrigt fastinstalleret udstyr, og
  b) de hjælpemidler, der anvendes til værftsarbejde om bord i skibe og til arbejde, der må ligestilles hermed.

§ 2. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse:

 1. maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der
  a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt,
  b) anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller
  c) tjener til udførelsen af en teknisk proces
 2. dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

Almindelige bestemmelser

§ 3. Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

§ 4. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fabrikanter og andre leverandører, projekterende, reparatører o.l. samt arbejdsgivere, ejere, virksomhedsledere, arbejdsledere, andre ansatte og brugere efter arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. § 2 og kapitel 4 i loven.

Kapitel 2 Ophævet

Kapitel 2 i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler er erstattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013

Kapitel 3 Andre maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning

§ 36. Reglerne i dette kapitel gælder for tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af kapitel 2.

Stk. 2. For tekniske hjælpemidlers konstruktion, fremstilling, udstyr, udformning samt brugsanvisning gælder de almindelige bestemmelser i §§ 37 – 63.

§ 37. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer under hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at blive udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn fornødne styrke og holdbarhed.

Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kan opstå tryk, temperaturer, materialespændinger eller andre påvirkninger, som kan forårsage farlige tilstande, skal være således konstrueret og udført eller være forsynet med sådant udstyr til begrænsning af påvirkningerne, at de forsvarlige og evt. fastsatte grænser herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr, der automatisk træder i funktion, hvis sådanne grænser overskrides.

§ 38. I konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at

 1. personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer
 2. værktøj, emner eller dele heraf, stænk o.l. ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed, og
 3. varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler.

Stk. 3. Afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger

 1. skal være solidt fremstillet,
 2. må ikke forårsage yderligere risici,
 3. må ikke let kunne flyttes eller sættes ud af drift,
 4. skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område,
 5. må ikke hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og
 6. skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning.

§ 39. Udrustning for energitilførsel skal være således konstrueret, udført og monteret, at den ikke frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 40. Et teknisk hjælpemiddel skal være konstrueret, udført og udstyret således, at betjening af det kan udføres uden fare for sikkerhed eller sundhed, og uden at andre udsættes for fare.

Stk. 2. For ethvert andet ved hjælpemidlet forekommende arbejde finder stk. 1 tilsvarende anvendelse i det omfang, det er muligt, under hensyn til hjælpemidlets art.

§ 41. Den måde, hvorpå indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser i dette sker, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige oversigts- og kontrolforhold, og om nødvendigt skal hjælpemidler være forsynet med udstyr, som automatisk giver signal forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger. Igangsætning må kun kunne ske ved en bevidst handling, udført på et styresystem, der er beregnet hertil.

Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsning være kombineret med en bremsning. Stopordre skal have højere prioritet end igangsætningsordre.

Stk. 3. Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning.

§ 42. Belysning, der er indbygget eller påmonteret et teknisk hjælpemiddel, skal være hensigtsmæssigt udformet, herunder blændfri.

§ 43. Betjeningsanordninger og styresystemer skal være således konstrueret, udført og udformet, at risiko for utilsigtet eller fejlagtig udløsning, ændring eller standsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, er forhindret eller imødegået.

Stk. 2. Styresystemer skal være sikre og skal være valgt under hensyn til de svigt, forstyrrelser og belastninger, som kan forudses i forbindelse med den påtænkte anvendelse.

Stk. 3. Betjeningsanordninger skal være let tilgængelige, tydelige, lette at få øje på, passende afmærket og være anbragt og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt samt være godt belyst.

Særligt udstyr

§ 44. Automatisk drevne, styrede eller overvågede tekniske hjælpemidler skal, i det omfang det kan have sikkerhedsmæssig betydning, være udstyret med anordninger til nedregulering af processerne, udkobling af den automatiske styring og udstyr til manuel betjening samt evt. nødstop.

Stk. 2. Et sådant hjælpemiddel skal desuden være forsynet med anvisninger, diagrammer, planer e.l. materiale, som i tilfælde af automatikkens svigt eller andre ekstraordinære situationer giver grundlag for fuldt ud at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning heraf og at gennemføre de foranstaltninger eller indgreb, som måtte være nødvendige til afværgelse af fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 3. Materialets tekst og de instruktioner, der knytter sig hertil, skal være på dansk, medmindre andet følger af særregler eller bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Materialet skal befinde sig på hjælpemidlet eller i tilknytning til dette på en måde, der er hensigtsmæssig for dets anvendelse.

§ 45. Tekniske hjælpemidler, hvis sikkerhed er afhængig af driftstilstanden, skal i nødvendigt omfang være forsynet med udstyr til overvågning, kontrol og styring heraf.

Stk. 2. Overvågnings- og kontroludstyr skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer, så de fungerer pålideligt på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Stk. 3. Overvågnings- og kontroludstyr skal være konstrueret og anbragt således, at de ikke uforsætligt kan bringes ud af indstilling. Deres visning skal være korrekt, tydelig og godt belyst. Aflæsning og indstilling skal kunne foretages fra et let tilgængeligt sted, og det skal være muligt at foretage nødvendige justeringer eller udskiftninger.

§ 46. Hvor der ved eller på et teknisk hjælpemiddel skal ske færdsel eller ophold af hensyn til betjening, vedligeholdelse, eftersyn eller anden pasning, skal der indrettes adgangs- og færdselsveje samt arbejdsplatforme i nødvendigt omfang. Disse skal være således udformet og udført, sikret og belyst, at deres benyttelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Udformning

§ 47. Hvor form eller farve af et teknisk hjælpemiddel eller dele heraf kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal der i videst muligt omfang være taget hensyn hertil.

§ 48. Markeringsfarver og -symboler skal være tydelige og holdbare, og af hensyn til synsopfattelsen skal der i det hele tilstræbes en hensigtsmæssig form- og farvegivning af hjælpemidlet.

§ 49. Tilgængelige dele af hjælpemidlet skal, i den udstrækning dets anvendelse efter bestemmelsen tillader det, være udformet således, at skarpe hjørner, kanter, ru over-flader o.l., som kan medføre personskade, ikke forekommer.

Stk. 2. Udformningen skal så vidt muligt sikre, at hjælpemidlet nemt kan renholdes, og at rengøringen af og ved det kan ske uden fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 50. Et teknisk hjælpemiddel, som må påregnes at kunne blive genstand for flytning, transport, opstilling og montage, skal udformes under hensyn hertil og om nødvendigt forsynes med anordninger, således at flytning mv. kan ske på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Brugsanvisning og mærkning

§ 51. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. Den skal være affattet på dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et andet sprog.

Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l., til opsætning ved dette.

Stk. 4. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal være forsynet med fremstillerens eller for importerede maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller med anden markering, som gør det let at identificere fremstilleren, henholdsvis importøren.

Mobile arbejdsredskaber, herunder selvkørende redskaber

§ 52. Hvis et mobilt arbejdsredskab er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på redskabet, skal redskabet være indrettet således, at risikoen for personerne mindskes mest muligt, når redskabet er i bevægelse. Dette gælder også ved risiko for, at personerne kommer i kontakt med hjul eller larvefødder, eller at de bliver fanget af disse.

§ 53. Hvis en utilsigtet blokering af kraftoverføringsdelene mellem et mobilt arbejdsredskab og dets tilbehør eller anhænger kan medføre særlige risici, skal redskabet være udstyret eller indrettet på en måde, der forhindrer blokering af kraftoverføringsdelene. Hvor sådanne blokeringer ikke kan forhindres, skal der træffes enhver tænkelig forholdsregel for at undgå personskade.

§ 54. Et mobilt arbejdsredskab skal være forsynet med fastgørelsesanordninger til kraftoverføringsdelene, hvis det er nødvendigt for at undgå, at delene slæber hen ad jorden og derved bliver tilsølet eller ødelagt.

§ 55 . Hvis et mobilt arbejdsredskab er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på redskabet, skal redskabet afhængigt af de faktiske anvendelsesforhold, være forsynet med en af nedennævnte sikkerhedsindretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning eller stejling:

 1. en indretning, der forhindrer redskabet i at hælde mere end 45 grader,
 2. en indretning, der sikrer tilstrækkelig fri afstand rundt om den eller de personer, der opholder sig på redskabet, hvis dette kan hælde mere end 45 grader, eller
 3. enhver anden indretning med tilsvarende formål.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsindretninger kan være integreret i arbejdsredskabet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsindretninger er ikke påkrævet, når arbejdsredskabet er stabiliseret under brugen, eller når selve redskabets konstruktion forhindrer, at det kan stejle eller vælte.

Stk. 4. Er der risiko for, at en person, der opholder sig på arbejdsredskabet, kan komme i klemme mellem dele af arbejdsredskabet og jorden, skal der være monteret et system, fx sikkerhedssele, til fastspænding af den eller de personer, der opholder sig på arbejdsredskabet.

§ 56. Hvis en gaffeltruck er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på gaffeltrucken, skal denne være indrettet eller udstyret med fx en af nedennævnte indretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning:

 1. en førerkabine,
 2. en indretning, der forhindrer gaffeltrucken i at vælte,
 3. en indretning, der sikrer, at der i tilfælde af væltning er tilstrækkelig plads mellem jorden og visse dele af gaffeltrucken til den eller de personer, der opholder sig på den, eller
 4. en konstruktion, fx sikkerhedssele, der fastspænder personen eller personerne til førersædet, således at de ikke fanges af dele af gaffeltrucken, hvis den vælter.

§ 57. Hvis kørsel med et selvkørende arbejdsredskab kan indebære risici for personer, skal det opfylde følgende krav:

 1. Redskabet skal være forsynet med en anordning, der forhindrer utilsigtet igangsætning.
 2. Hvis redskabet omfatter flere enheder, der kan bevæge sig samtidigt på samme skinnelegeme, skal redskabet være forsynet med passende anordninger til mindskelse af følgerne af en eventuel kollision.
 3. Redskabet skal være forsynet med en anordning til nedbremsning og standsning. I det omfang hensynet til sikkerheden kræver det, skal der være en let tilgængelig nødbetjeningsenhed med betjeningsorganer eller et automatisk system til nedbremsning og standsning af redskabet i tilfælde af, at hovedbetjeningsenheden svigter.
 4. Hvis førerens direkte synsfelt er utilstrækkeligt med henblik på sikkerheden, skal der installeres passende hjælpeanordninger til forbedring af udsynet.
 5. Hvis redskabet er beregnet til brug om natten eller på mørke steder, skal det være forsynet med en belysningsanordning, der er tilpasset det arbejde, der skal udføres, og som skal skabe tilstrækkelig sikre forhold.
 6. Hvis redskabet i sig selv indebærer en brandrisiko, eller hvis anhænger eller last indebærer en brandrisiko, som kan udsætte personer for fare, skal det være forsynet med passende udstyr til brandbekæmpelse, medmindre sådant udstyr allerede befinder sig i tilstrækkelig nærhed af anvendelsesstedet.
 7. Et fjernstyret arbejdsredskab skal standse automatisk, hvis det bevæger sig uden for fjernstyringens rækkevidde.
 8. Et fjernstyret arbejdsredskab, som under normale anvendelsesbetingelser kan indebære risici for påkørsel eller fastklemning, skal forsynes med anordninger, som beskytter mod sådanne risici, medmindre der allerede er andre passende anordninger til kontrol af risikoen for påkørsel.

Arbejdsredskaber, der anvendes til løft af byrder

§ 58. Hvis et redskab, der anvendes til løft af byrder, installeres fast, skal det sikres, at det er solidt og stabilt under brugen, især under hensyntagen til de byrder, der skal løftes, og til hvorledes udstyret er ophængt eller fastgjort.

§ 59. Et redskab, der anvendes til løft af byrder, skal være tydeligt mærket med den tilladelige belastning.

Stk. 2. Der skal ved redskabet foreligge en tabel, der viser de tilladelige belastninger i redskabets forskellige stillinger.

Stk. 3. Tilbehør til redskabet skal mærkes på en sådan måde, at de tekniske egenskaber, der har betydning for sikkerheden, fremgår tydeligt.

Stk. 4. Hvis et redskab ikke er beregnet til løft af personer, skal dette, hvis der er mulighed for at tage fejl, angives ved passende tydelig skiltning.

§ 60. Et fastinstalleret redskab, der anvendes til løft af byrder, skal være installeret således, at risikoen mindskes for, at byrderne:

 1. rammer personer,
 2. utilsigtet foretager farlige bevægelser eller falder ned, eller
 3. utilsigtet frigøres.

§ 61. Et redskab, der anvendes til løft eller flytning af personer, skal være konstrueret således,

 1. at man ved hjælp af passende anordninger forhindrer nedstyrtning af kabine, kurv eller lignende,
 2. at man undgår risiko for, at en person kan falde ud af kabine, kurv eller lignende,
 3. at man undgår risiko for, at en person kvæstes, fastklemmes eller stødes især som følge af utilsigtet kontakt med genstande, og
 4. at personer, der i tilfælde af uheld er lukket inde i kabine, kurv eller lignende kan frigøres og ikke udsættes for fare.

Stk. 2. Hvis det på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen ikke er muligt ved hjælp af en særlig anordning at undgå de i stk. 1, nr. 1, omhandlede risici, skal der anvendes et bæremiddel (ståltov eller kæde) med forhøjet sikkerhedsfaktor.

§ 62. (Træder i kraft 1. januar 2012, se dog § 70, stk. 3) Byggeelevatorer, som udelukkende er indrettet til materialetransport, og som er midlertidigt installeret til brug ved udførelsen af byggeopgaver, skal være indrettet således, at de har et sikkerhedsniveau der mindst svarer til kravene i standarden DS/EN 12158-1 af 28. december 2000.

§ 63 . Ikke-CE mærkede mekanisk drevne hejseredskaber, som med et bæremiddel løfter en byrde frithængende, og spil, som ved brug af et eller flere bæremidler løfter en byrde, der er helt eller delvis styret i sin bane, eller som ved brug af tov, kæde e.l. anvendes til træk eller bugsering, skal, ud over kravene i dette kapitel, opfylde de supplerende krav i bilag XII.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er:

 1. hejseredskaber og spil til brug for bevægelseshæmmede personer, og
 2. elevatorer m.v.

Kapitel 4 Detailregler

§ 64. Direktøren for Arbejdstilsynet kan for enkelte typer af tekniske hjælpemidler fastsætte detailregler i overensstemmelse med foranstående bestemmelser.

Stk. 2. Der kan i reglerne anvendes henvisninger til normer og standarder, når disse angives entydigt, herunder med datering.

§ 65. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udsende anvisninger, hvori der gives nærmere retningslinier for, hvorledes bestemmelser i bekendtgørelsen og detailregler kan opfyldes.

Kapitel 5 Dispensation og klage

§ 66. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i det enkelte tilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af hjælpemidlets særlige indretning og anvendelse eller særlige forhold i øvrigt skønnes rimeligt og forsvarligt. Dette gælder dog ikke for tekniske hjælpemidler omfattet af kapitel 2.

§ 67. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Klage over afgørelser truffet af prøvningsinstitutioner, jf. § 34, kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 6 Straf

§ 68. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år den, der

 1. overtræder § 3, §§ 19-20, §§ 22-32, § 34, stk. 2, og §§ 37-63
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 3, §§ 19 -20, §§ 22 -32, § 34, stk. 2 og §§ 37 - 63, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 69. I detailregler efter bekendtgørelsen kan der fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelser i disse efter § 84 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 70. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Kapitel 2 træder i kraft den 29. december 2009.

Stk. 3. § 62 træder i kraft 1. januar 2012. Byggeelevatorer, som udelukkende er indrettet til materialetransport, og som er midlertidigt installeret til brug ved udførelsen af byggeopgaver, skal dog med virkning fra 1. januar 2009 være sikret effektivt mod, at personer og gods kan styrte ned.

Stk. 4. Samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler, bortset fra kapitel 2, jf. §§ 5 – 18 herunder bilag I-VIII, der finder anvendelse for maskiner og sikkerhedskomponenter, der er markedsført eller ibrugtaget i perioden fra 1. januar 1995 til 29. december 2009.

Stk. 5. Den krævede dokumentation i bilag V i bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler, jf. stk. 2, skal være til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i mindst 10 år efter maskinens fremstillingsdato eller ved seriefremstilling den sidst producerede enheds fremstillingsdato.

Stk. 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fra den 29. juni 2008 udpege prøveinstitutioner jf. § 33.

§ 71. Bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretning og brugen af boltepistoler og deres tilbehør ophæves den 30. juni 2011. Boltepistoler og deres tilbehør, der opfylder indretningskravene i bekendtgørelsen, kan markedsføres og ibrugtages indtil den 29. juni 2011.

§ 72. Samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves kapitel 2 og kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om indretningen af hejseredskaber og spil.

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2006/42/EF (»Maskindirektivet«), EF-Tidende 2006, L157/24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF, EF-Tidende 2009, L 310/29, samt bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 2009/104/EF, EF-Tidende 2009, L 260/5.

Officielle noter

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsudstyr, EF-Tidende 2009, L 310/29.

Bilag

Ophævet (er erstattet af bekendtgørelse 693 af 10. juni 2013, bilag 1)

1 - Ikke-CE mærkede hejseredskaber og spil

Indhold

Indhold

Henter PDF