Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1407 af 26. september 2020 om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

I medfør af § 65 d i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Formål og område

§ 1. Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø har til formål at sikre, at certificeringsorganer råder over de rette kompetencer til at auditere det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, herunder at auditorer har de nødvendige kompetencer til at afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i deres audit.

§ 2. Formålet med denne bekendtgørelse er at beskrive, hvornår certificeringsorganers auditorer skal have gennemført en uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø.

Stk. 2. Formålet er endvidere at beskrive den viden og de færdigheder, certificeringsorganers auditorer skal være i besiddelse af, efter at have gennemført uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø.

Stk. 3. Videre er det formålet at beskrive, hvornår kravet om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø kan fraviges.

§ 3. Virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, og som ønsker at få certificeret sit arbejdsmiljøledelsessystem og få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, skal anvende et certificeringsorgan, der opfylder kravene i § 4.

Kapitel 2 Krav om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø

§ 4. For at et certificeringsorgan kan udstede et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat til en virksomhed, skal certificeringsorganet sikre, at den eller de auditorer, der auditerer virksomhedens arbejdsmiljø-ledelsessystem, har gennemført uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø som beskrevet i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved auditorer forstås certificeringsorganets personale, som har til opgave at efterprøve, om virksomhederne lever op til de krav, der følger af regler og standarder.

§ 5. Uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø har fokus på de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, som fremgår af bilag 1.

§ 6. De kompetencer, som auditorerne skal være i besiddelse af efter at have gennemført uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø, fremgår af bilag 2.

Kapitel 3 Uddannelsens opbygning

§ 7. Uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø er modulopbygget og har en varighed af i alt fire dage.

Stk. 2. Det første modul består af to sammenhængende undervisningsdage om viden og færdigheder i forhold til vurdering af psykisk arbejdsmiljø, jf. bilag 2.

Stk. 3. Det andet og tredje modul består af enkeltstående undervisningsdage om konkrete erfaringer.

Kapitel 4 Dokumentation for gennemført uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

§ 8. Auditorer, der har gennemført uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø efter denne bekendtgørelse, får udstedt et bevis for gennemført uddannelse.

Stk. 2. Beviset kan udstedes i digital udgave.

Kapitel 5 Fravigelse af kravet om uddannelse og procedure for vurdering af kompetencer

§ 9. Kravet i § 4, stk. 1, finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor

  1. certificeringsorganet har og anvender en procedure til identifikation af auditorer, der ved anden uddannelse har tilegnet sig kompetencer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, jf. bilag 2,
  2. certificeringsorganet på baggrund af proceduren nævnt i nr. 1, i enkeltstående tilfælde konkret har identificeret en auditor, der har kompetence til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, jf. bilag 2, og
  3. proceduren nævnt i nr. 1, og identifikationen nævnt i nr. 2, opfylder betingelserne i henholdsvis § 10, stk. 1 og 2.

§ 10. Procedure til identifikation af auditorer, der ved anden uddannelse har tilegnet sig kompetencer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, skal være godkendt af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, inden anvendelse.

Stk. 2. Ved konkret identifikation på baggrund af proceduren nævnt i stk. 1, skal grundlaget for, at en auditor ved anden uddannelse har tilegnet sig alle de kompetencer, som er beskrevet i bilag 2, efterfølgende dokumenteres overfor DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

Stk. 3. Ved et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan forstås et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

Kapitel 6 Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1511 af 14. december 2018 om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anerkendte arbejdsmiljøcertifikater, der er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne certifikater finder de hidtil gældende regler anvendelse frem til førstkommende recertificering.

Arbejdstilsynet, den 26. september 2020

Sine Frederiksen / Inger Wesenberg Sandgrav

Bilag

1 - Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor psykosociale belastninger, jf. § 5

2 - Kompetencer, som auditorerne skal være i besiddelse af efter at have gennemført uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø, jf. § 6

Indhold

Indhold

Henter PDF