Gå til hovedindholdet

Om Arbejdstilsynets reaktioner

Hvad sker der efter et tilsynsbesøg? - Hvis en virksomhed overtræder arbejdsmiljølovgivningen, kan Arbejdstilsynet efter et tilsyn fx reagere med et strakspåbud, påbud med frist, en påtale, en administrativ bøde eller en politianmeldelse.

Påbud med frist

Et påbud med frist indebærer, at I som virksomhed kan fortsætte arbejdet, men at I skal finde en permanent løsning på problemet, inden fristen på jeres påbud udløber. I Arbejdstilsynet vil vi fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at jeres virksomhed får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet.

Strakspåbud

Som virksomhed kan I få et strakspåbud, når der sker en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og I på baggrund af det påbydes at bringe forholdene i orden straks.

Det kan ske i følgende tre situationer:

Ved betydelig fare

Hvis der er betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men faren ikke er overhængende, kan I få et strakspåbud. Med dette menes, at de ansatte på konstateringstidspunktet ikke er i nærheden af faren, men der er risiko for, at de, fx ved en ulykke, kan pådrage sig en alvorlig personskade.

Påbuddet skal efterkommes straks.

Ved overhængende, betydelig fare

Hvis der er en overhængende, betydelig fare for jeres medarbejdere eller andres sikkerhed og sundhed, kan I få et strakspåbud. Et strakspåbud i denne situation kan betyde, at arbejde skal standses, og ikke må genoptages, før det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Uden betydelig fare

Hvis der sker lovovertrædelser, hvor der ikke foreligger betydelig fare, kan det også medføre et strakspåbud.

Det kan ske:

 1. Når årsagen til påbuddet ikke vil give mening, hvis problemet ikke løses med det samme. Det er fx tilfældet ved midlertidig arbejdspladser, der ophører, når arbejdet er udført, fx ved byggepladser.
 2. Når et påbud faktisk kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode. Det kan fx være tilfældet, hvor overtrædelsen skyldes, at virksomheden ikke bruger tilgængeligt sikkerhedsudstyr, uden at dette dog medfører, at der opstår betydelig fare.

Påbuddet skal efterkommes straks.

Påtale

Som virksomhed kan I få en påtale. En påtale fastslår, at I som virksomhed har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, uden at I har pligt til at handle på det.

Læs mere om, hvad det betyder for jer som virksomhed, at få en påtale.

Påbud med tilbud om dialog og vejledning

I forbindelse med, at I som virksomhed har fået enten et påbud med frist eller et strakspåbud om et konkret arbejdsmiljøproblem, kan Arbejdstilsynet tilbyde supplerende dialog og vejledning. Tilbuddet om dialog og vejledning kan handle om, hvordan I som virksomhed kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet.

Tilbud om dialog og vejledning

Undersøgelsespåbud

Som virksomhed kan I få et undersøgelsespåbud, hvis vi i Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som et led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i fx en branche.

Påbuddet indebærer, at I som virksomhed skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige. Undersøgelsen skal være efterkommet inden for en given frist.

Hvis I som virksomhed får et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på det psykosociale område.

Læs mere om krav til anvendelse af autoriseret arbejdsmiljørådgivning ved påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Se liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Aftaleforløb

Arbejdstilsynet kan i to situationer tilbyde jer som virksomhed et aftaleforløb, som giver jer mulighed at gøre en ekstra indsats for deres arbejdsmiljø og få hjælp til det fra Arbejdstilsynet.

Vi kan tilbyde et aftaleforløb:

 • Hvis vi på et tilsyn har konstateret, at I som virksomhed har et arbejdsmiljøproblem, og vi samtidig vurderer, at problemet også kan være i andre afdelinger eller lignende i jeres virksomhed.

  Læs mere om, hvad aftalen betyder for jer som virksomhed:

  Aftaleforløb om at løse et arbejdsmiljøproblem flere steder i virksomheden

 • Hvis vi på et tilsyn har fået mistanke om, at I som virksomhed har et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for det psykiske arbejdsmiljø. 

  Læs mere om, hvad aftalen betyder for jer som virksomhed:

  Aftaleforløb ved mistanke om et arbejdsmiljøproblem

Vi tilbyder ikke et aftaleforløb til de arbejdsmiljøproblemer, der skal løses med det samme.

Administrative bøder

Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder. Det indebærer, at modtageren kan betale bøden uden, at overtrædelsen af arbejdsmiljølovgivningen bliver anmeldt til politiet. 

Arbejdstilsynet kan udstede en administrativ bøde:

 • Når der er tale om klare og ukomplicerede sager, hvor der er en dokumenteret risiko for ulykker eller erhvervssygdomme.
 • Når der foreligger en klar retspraksis på området.
 • Når modtageren af bøden ikke har modsat sig, at sagen afgøres på denne måde.

Alle de nævnte betingelser skal være opfyldt, før vi kan udstede en bøde. Hvis det ikke er tilfældet, sender vi i stedet en anmeldelse til politiet. 

Arbejdstilsynet kan også udstede en administrativ bøde, hvis I som virksomhed ikke har efterkommet et påbud. 

Hvis modtageren af en administrativ bøde oplyser, at vedkommende ikke ønsker at betale bøden eller ikke reagerer på bøden, sender Arbejdstilsynet i stedet en anmeldelse til politiet.

Du kan læse mere om administrative bøder:

Straf for at overtræde arbejdsmiljøloven

Politianmeldelse

Som virksomhed kan I blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, eller hvis I vælger ikke at rette jer efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod jeres virksomhed. Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.

Overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen straffes normalt med bøde, men kan i særligt grove tilfælde medføre frihedsstraf.

Du kan læse mere om politianmeldelse:

Straf for at overtræde arbejdsmiljøloven

Efter tilsynsbesøget

 • Tilsyn: Bliver virksomheden hørt om Arbejdstilsynets afgørelse?

  Virksomheden bliver hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for den. Det gør vi for at sikre, at vi træffer så rigtige afgørelser som muligt.

  Virksomheden bliver som hovedregel hørt mundtligt om de problemer, vi konstaterer ved tilsynet. Det vil sige, at I får lejlighed til at komme med bemærkninger til de arbejdsmiljøproblemer, som vi vil reagere overfor.

  Virksomheden bliver hørt skriftligt, hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem.

 • Tilsyn: Kan I som virksomhed klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

  Som virksomheden kan I klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis I er uenige i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest 4 uger efter, at I har modtaget afgørelsen. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

  Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

  Klager over strakspåbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet, selv om I har klaget.

 • Tilsyn: Hvordan skal I som virksomhed melde tilbage på jeres afgørelse?

  Hvis I som virksomhed har fået et påbud med frist eller et strakspåbud, har I pligt til - inden fristens udløb - at meddele Arbejdstilsynet, hvordan I har løst de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst Arbejdstilsynet afgørelse.

  I kan melde tilbage til Arbejdstilsynet ved at logge på som virksomhed på at.dk, eller via det link I finder i jeres afgørelse i jeres digitale post.

  Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på jeres virksomhed for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende.

 • Tilsyn: Kan virksomheden få aktindsigt i sin egen sag?

  Virksomheden har ret til at få aktindsigt i en række af Arbejdstilsynets sager. Det gælder bl.a. sager om virksomheden selv, men også afgørelser, som vi har truffet om forhold på andre virksomheder.

  Arbejdstilsynet skal besvare en anmodning om aktindsigt inden syv dage.

  Vi skal naturligvis overholde reglerne i forvaltningsloven om fx fortrolig behandling af information og beskyttelse af personoplysninger - også i forbindelse med aktindsigt.

Henter PDF