G� til hovedindholdet

Om Arbejdstilsynets reaktioner

Hvad sker der efter et tilsynsbesøg? - Hvis en virksomhed ikke følger arbejdsmiljøloven, vil Arbejdstilsynet efter et tilsyn reagere med fx et påbud med frist, et kompetencepåbud, et forbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse.

Administrative bøder

Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder. Det indebærer, at modtageren kan betale bøden uden, at overtrædelsen bliver anmeldt til politiet. 

Arbejdstilsynet kan udstede en administrativ bøde:

 • Når der er tale om klare og ukomplicerede sager, hvor der er en dokumenteret risiko for ulykker eller erhvervssygdomme.
 • Når der foreligger en klar retspraksis på området.
 • Når modtageren af bøden ikke har modsat sig, at sagen afgøres på denne måde.

Alle de nævnte betingelser skal være opfyldt, før vi kan udstede en bøde. Hvis det ikke er tilfældet, sender Arbejdstilsynet i stedet en anmeldelse til politiet. 

Arbejdstilsynet kan også udstede en administrativ bøde, hvis virksomheden ikke har efterkommet et påbud. 

Hvis modtageren af en administrativ bøde oplyser, at vedkommende ikke ønsker at betale bøden eller ikke reagerer på bøden, sender Arbejdstilsynet i stedet en anmeldelse til politiet.

Du kan læse mere om administrative bøder:

Straf for at overtræde arbejdsmiljøloven

Afgørelse uden handlepligt

En afgørelsen uden handlepligt fastslår, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men den pålægger ikke virksomheden en handlepligt.

Afgørelse uden handlepligt - om hvornår bruger Arbejdstilsynet denne form for reaktion

Aftaleforløb

Arbejdstilsynet kan i to situationer tilbyde virksomheder et aftaleforløb, som giver dem mulighed at gøre en ekstra indsats for deres arbejdsmiljø og få hjælp til det fra Arbejdstilsynet.

Vi kan tilbyde et aftaleforløb:

 • Hvis vi på et tilsyn har konstateret, at virksomheden har et arbejdsmiljøproblem, og vi samtidig vurderer, at problemet også kan være i andre afdelinger eller lignende i virksomheden. Læs mere om, hvad aftalen betyder for virksomheden:
  Aftaleforløb om at løse et arbejdsmiljøproblem flere steder i virksomheden
 • Hvis vi på et tilsyn har fået mistanke om, at virksomheden har et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om, hvad aftalen betyder for virksomheden:
  Aftaleforløb ved mistanke om et arbejdsmiljøproblem

Vi tilbyder ikke aftaler om problemer, som skal løses med det samme.

Se video om, hvad aftaleforløb betyder for virksomheden 

Forbud

Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Kompetencepåbud

Hvis en virksomhed får et påbud om at løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer, kan den sammen med påbuddene også få et kompetencepåbud. Kompetencepåbuddet skal sikre, at virksomheden bliver i stand til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer samt styrke arbejdsmiljøarbejdet.

Virksomheden vil kunne vælge mellem en eller flere af følgende muligheder, afhængig af type af påbud, som kompetencepåbud bliver givet sammen med:

 • Opbygning og brug af egne kompetencer
 • Brug af intern rådgivningsvirksomhed
 • Brug af ekstern rådgivningsvirksomhed.

En intern rådgivningsvirksomhed er en rådgivningsvirksomhed, der hører under den juridiske enhed, som har modtaget kompetencepåbuddet.

En ekstern rådgivningsvirksomhed er en rådgivningsvirksomhed, der ikke hører under den juridiske enhed, som har modtaget kompetencepåbuddet.

De forskellige typer kompetencepåbud

Politianmeldelse

Virksomheden kan blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen eller hvis den ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod virksomheden. Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.

Overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen straffes normalt med bøde, men kan i særligt grove tilfælde medføre frihedsstraf.

Du kan læse mere om politianmeldelse:

Straf for at overtræde arbejdsmiljøloven

Påbud med frist

Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet.

Påbud med tilbud om dialog og vejledning

I forbindelse med at virksomheder har fået enten et påbud med frist eller et strakspåbud om et konkret arbejdsmiljøproblem, kan Arbejdstilsynet tilbyde supplerende dialog og vejledning. Tilbuddet om dialog og vejledning kan handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet.

Tilbud om dialog og vejledning

Skærpet tilsyn

Skærpet tilsyn bliver udløst af forbud afgivet til virksomheden på et arbejdssted, uanset hvilken form for tilsyn Arbejdstilsynet har gennemført på arbejdsstedet og uanset, om virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret efter Arbejdstilsynets regler herom.

Skærpet tilsyn er et ekstra tilsyn, der vil blive gennemført med udgangspunkt i det eller de angivne forbud, virksomhedens arbejdsmiljøforhold og de arbejdsmiljøforhold, som er væsentlige for branchen.

Det skærpede tilsyn gennemføres på det arbejdssted, hvor forbuddet blev givet. Virksomheder, der er under skærpet tilsyn, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Virksomheden skal betale et gebyr på 10.000 kr. for skærpet tilsyn, svarende til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med et tilsynsforløb.

Skærpet tilsyn

Strakspåbud med betydelig fare

Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men faren ikke er overhængende. Faren er ikke overhængende, hvis de ansatte på konstateringstidspunktet ikke er i nærheden af faren. Faren er betydelig, hvis der er risiko for, at en person, fx ved en ulykke kan pådrage sig en alvorlig personskade.

Påbuddet skal efterkommes straks.

Strakspåbud uden betydelig fare

Strakspåbud kan også afgives ved lovovertrædelser, hvor der ikke foreligger betydelig fare.

Det kan ske:

 1. Når formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis problemet ikke bliver løst med det samme. Det er fx tilfældet ved midlertidig arbejdspladser, der ophører, når arbejdet er udført, fx ved byggepladser.
 2. Når et påbud faktisk kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode. Det kan fx være tilfældet, hvor overtrædelsen skyldes, at virksomheden ikke bruger tilgængeligt sikkerhedsudstyr, uden at dette dog medfører, at der opstår betydelig fare.

Påbuddet skal efterkommes straks.

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

Virksomheden kan få et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i fx en branche.

Påbuddet indebærer, at virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige. Undersøgelsen skal være efterkommet inden for en given frist.

Hvis virksomheden får et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø eller om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.
 
Undersøgelsespåbud kaldes også § 21-påbud, fordi reglerne om undersøgelsespåbud er fastsat i § 21 i arbejdsmiljøloven.

Vejledning

Virksomheden kan få en vejledning, hvis der er arbejdsmiljøforhold på virksomheden, som kan justeres, men hvor Arbejdstilsynet ikke finder, at der er grundlag for at træffe en afgørelse.

Vejledning sker fortrinsvis ved, at den tilsynsførende henviser til Arbejdstilsynets trykte vejledningsmateriale, men den kan også afgives mundtligt eller skriftligt i forbindelse med et tilsyn.

Vejledninger er ikke retligt bindende for virksomheden, men er alene information om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalinger til, hvordan et bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres.

Efter tilsynsbesøget

 • Tilsyn: Bliver virksomheden hørt om Arbejdstilsynets afgørelse?

  Virksomheden bliver hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for den. Det gør vi for at sikre, at vi træffer så rigtige afgørelser som muligt.

  Virksomheden bliver som hovedregel hørt mundtligt om de problemer, vi konstaterer ved tilsynet. Det vil sige, at I får lejlighed til at komme med bemærkninger til de arbejdsmiljøproblemer, som vi vil reagere overfor.

  Virksomheden bliver hørt skriftligt, hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem.

 • Tilsyn: Kan virksomheden klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

  Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis den er uenig i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest 4 uger efter, at I har modtaget afgørelsen. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

  Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

  Klager over strakspåbud og forbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.

 • Hvordan skal virksomheden melde tilbage, at den har løst problemerne?

  En virksomhed, der har fået et påbud med frist, et strakspåbud eller et forbud, har pligt til - inden fristens udløb - at meddele Arbejdstilsynet, hvordan den har løst de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst Arbejdstilsynet afgørelse.

  Virksomheden skal melde tilbage via Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI).

  Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende.

 • Tilsyn: Kan virksomheden få aktindsigt i sin egen sag?

  Virksomheden har ret til at få aktindsigt i en række af Arbejdstilsynets sager. Det gælder bl.a. sager om virksomheden selv, men også afgørelser, som vi har truffet om forhold på andre virksomheder.

  Arbejdstilsynet skal besvare en anmodning om aktindsigt inden syv dage.

  Vi skal naturligvis overholde reglerne i forvaltningsloven om fx fortrolig behandling af information og beskyttelse af personoplysninger - også i forbindelse med aktindsigt.

Henter PDF