G� til hovedindholdet

Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære

Lovgivningen stiller en række krav til arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære på personer og udstyr.

Hvis der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, skal du som arbejdsgiver lave en særlig arbejdspladsvurdering, med kortlægning og vurdering af eksplosionsfaren. Ofte vil det være nødvendigt at træffe både tekniske og administrative foranstaltninger for at undgå eksplosionsfaren.


Metode til kortlægning og vurdering

Metoden til gennemførelse af APV’en er en anden end den generelle, hvor man fx interviewer de ansatte om arbejdsmiljøproblemerne. Når det drejer sig om kortlægning og vurdering af eksplosionsrisici, skal det være en eller flere personer med kompetence på eksplosionssikringsområdet, der gennemfører arbejdet, dog med inddragelse af de ansatte og sikkerhedsorganisationen.

De ansatte kan med fordel fx inddrages i vurderingen af behovet for udarbejdelse af skriftlige arbejdsinstrukser, samt systemer til tilladelse til arbejde med tændkilder i eksplosionsfarlige områder.

APV’en skal være skriftligt. Den særlige vurdering af eksplosionsrisici, udstrækning af farlig eksplosiv atmosfære mv. kan enten indgå direkte i virksomhedens samlede APV, eller den kan med fordel udarbejdes som et særskilt dokument, som der henvises til fra “hoved APV’en”.

Uanset formen skal følgende dokumenteres skriftligt:

  • Resultatet af kortlægningen og vurderingen
  • Hvilke foranstaltninger der er truffet eller skal iagttages til imødegåelse af faren fra eksplosiv atmosfære
  • Oversigt over, i hvilke områder de tekniske og administrative foranstaltninger gælder, herunder også foranstaltninger uden for zoneklassificerede områder Oversigt over zoneklassificerede områder.

Læs mere

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - AT-vejledning C.0.9

Henter PDF