Gå til hovedindholdet

Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX)

Hvordan kan du som arbejdsgiver forebygge, at dine ansatte bliver udsat for fare fra eksplosiv atmosfære? Hvilke foranstaltninger skal du træffe? Og hvordan sikrer du, at varmt arbejde kun udføres efter forudgående tilladelse?

Hvis dine ansatte kan blive udsat for fare fra eksplosiv atmosfære enten i deres daglige arbejde, eller når de udfører service på andre virksomheder, skal du som arbejdsgiver træffe forebyggende foranstaltninger. Det vil som regel være nødvendigt at træffe både tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Eksplosiv atmosfære forekommer, hvor der arbejdes med eller kan dannes antændelige stoffer i form af gasser, dampe eller støv, fx fra træ, kul eller levnedsmidler. Faren opstår, når mængden af sammenhængende eksplosiv atmosfære overstiger 10 liter. Denne mængde er tilstrækkelig til, at personer i nærheden kan komme slemt til skade som følge af en eksplosion.

Når det gælder gasser og dampe skal der kun 5 gram pr. 100 liter til at danne eksplosionsfarlig atmosfære. Ved støv skal tågen som regel være så tæt, at man ikke kan se 2 til 3 meter frem i lokalet.

Ved arbejde i eksplosiv atmosfære, skal der gennemføres en arbejdspladsvurdering, der indeholder en afdækning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, en såkaldt ATEX-APV. ATEX-APV’en danner grundlag for den vurdering, du som arbejdsgiver skal foretage af, hvilke foranstaltninger der skal træffes, inden arbejdet sættes i gang.

Tekniske foranstaltninger

Foranstaltningerne skal træffes i prioriteret rækkefølge og ud fra de generelle forebyggelsesprincipper.

For at sikre effektiv forebyggelse skal du som arbejdsgiver

 1. forhindre, at der dannes farlige eksplosive atmosfærer
 2. forebygge tændkilder, fx statisk elektricitet, varme overflader, mekaniske gnister mv.
 3. begrænse de skadelige virkninger af en eventuel eksplosion.

Om nødvendigt skal du supplere med foranstaltninger, der forhindrer, at eksplosionen breder sig.

Anlæg, materiel og sikringssystemer mv. må kun tages i brug, hvis det fremgår af ATEX-APV’en, at de kan bruges på en sikker måde i farlig eksplosiv atmosfære.

Organisatoriske foranstaltninger

På det organisatoriske eller administrative område er der også en række foranstaltninger, du skal træffe.

For at sikre effektiv forebyggelse, skal du som arbejdsgiver:

 • Zoneklassificere eksplosionsfarlige områder
 • Sørge for, at områderne bliver afmærket med advarselsskilte for eksplosionsfare (EX-skilt).
 • Oplære og instruere de ansatte
 • Udarbejde skriftlige instrukser, fx om brug af værnemidler og udstyr
 • Sikre at der bliver givet tilladelse til varmt arbejde
 • Sørge for løbende rengøring, eftersyn og vedligeholdelse
 • Koordinere med andre, fx hvis der er flere arbejdsgivere på arbejdsstedet
 • Udarbejde beredskab-, evakuerings- og øvelsesplaner
 • Sørge for kontrol af anlæg mv., inden de bliver taget i brug.

Tilladelse til varmt arbejde

Hvis der udføres varmt arbejde, dvs. arbejde, hvor der kan opstå gnister, flammer eller brandfarlig opvarmning, skal arbejdet vurderes og planlægges efter en forudbestemt producere. Arbejdet må kun udføres, hvis der er givet en særlig tilladelse, og der skal derfor etableres et system til godkendelse af arbejde med tændkilder.

Systemet skal bruges i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt arbejde på fx sikringssystemer. Det skal både gælde for virksomhedens egne medarbejdere og eksterne.

Tilladelsen skal være godkendt af den person i virksomheden, der har ansvaret for området.

Tilladelsessystemet skal sikre, at kompetente, udpegede personer har vurderet, hvilke risici der kan forudsiges og hvordan de kan undgås gennem passende forholdsregler. Systemet skal desuden sikre, at de personer, der skal udføre arbejdet, er oplært og instrueret i, hvilke forholdsregler det er nødvendigt at tage, og hvordan de udfører arbejdet på en sikker måde.

Hvad skal den særlige tilladelse indeholde?

En tilladelse til arbejde med tændkilder, skal som minimum give svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad består arbejdsopgaven i? Og præcis hvor i virksomheden skal den udføres?
 • Hvilke farer kan identificeres? Og hvad er fareområdets udstrækning?
 • Hvilke beskyttelsesforanstaltninger, skal der træffes inden og under arbejdet?
 • Hvilke personlige værnemidler skal der bruges?
 • Hvornår er der behov for brandvagt? Og hvilket slukningsmateriel skal bruges?

Eksempel på tilladelse til varmt arbejde

Se et eksempel på, hvordan en tilladelse til varmt arbejde i eksplosionsfarlige områder kan se ud.

Tilladelse til arbejde med tændkilder (varmt arbejde)

Kontrol af anlæg efter varmt arbejde

Ved afslutning af varmt arbejde skal det kontrolleres, at anlægget fortsat er sikkert.

Nye installationer og ændringer skal gennemgå en ibrugtagningskontrol. Alle involverede skal orienteres om arbejdets afslutning, og eventuelle uregelmæssigheder skal udbedres inden anlægget igen sættes i drift.

Henter PDF