G� til hovedindholdet

Krav til elevatorer

En elevator skal vedligeholdes og efterses korrekt for at være sikker at bruge. Samtidig skal de omkringværende forhold være i orden, så den er sikker at vedligeholde og efterse.

Som ejer af en elevator er det din pligt, at sikre at alle forhold vedrørende sikker drift og vedligehold er i orden. Det er typisk dig som ejer af den bygning, hvori elevatoren er opstillet, der også er ejer af elevatoren. Ansvaret kan ikke overdrages til en administrator eller anden person.

Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler for byggepladselevatorer, godselevatorer m.m.

Som ejer af en elevator skal du sikre:

 • Løbende kontrol ved et certificeret elevatorfirma
 • Periodisk inspektion ved et inspektionsorgan
 • Jævnligt opsyn med elevatoren, bl.a. skal det sikres at skakter, maskinrum m.m. er aflåste, rydelige og oplyste
 • At personer ansvarlige for den daglige drift af ejendommen er bekendt med, at elevatoren straks skal tages ud af drift, i de tilfælde hvor der konstateres fejl, mangler eller skader med betydning for sikkerheden.
 • En skriftlig betjeningsvejledning (herunder nedsænkningsprocedure), der er kendt af de personer, der er ansvarlig for den daglige drift
 • En opdateret journal, der er til rådighed ved reparation, vedligehold, kontrol og inspektion
 • Kendskab til indholdet i journalen (journalen er ejerens ejendom og dokumentation for elevatorens historik).

Ejendomsadministrator skal sikre

 • Jævnligt opsyn med, at skakter, maskinrum m.m. er aflåste, rydelige og oplyste
 • Elevatoren straks tages ud af drift, i de tilfælde hvor der konstateres fejl, mangler eller skader med betydning for sikkerheden
 • Informationer vedrørende elevatoren videregives til ejeren
 • Vedligehold og reparation udføres af certificeret elevatorfirma

Løbende kontrol og periodisk inspektion

Løbende kontrol (service)

Som ejer skal du sikre, at der løbende foretages kontrol af elevatorer. Kontrollen skal udføres af et certificeret elevatorfirma.

Læs mere om hvor ofte der skal gennemføres kontrol (du skal være opmærksom på at hvis fabrikanten foreskriver hyppigere kontrol skal du følge dette):

Anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016 - Bilag 2

Anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Ændringsbekendtgørelse 1852 - 2023 - Retsinformation

Periodisk inspektion

Periodisk inspektion skal udføres af akkrediterede inspektionsorganer. Den periodiske inspektion skal udføres minimum hver 36. måned. Dog skal periodisk inspektion for personførende og tovbårne elevatorer uden hastighedsstyret fangindretning samt paternosterelevatorer udføres minimum hver 24. måned.

Ved den periodiske inspektion afprøves og kontrolleres de sikkerhedsbærende elementer i elevatoren.

Efter en periodisk inspektion skal inspektionsfirmaet notere resultatet i journalen og opsætte en inspektionsattest i elevatoren, hvis elevatoren godkendes.

Hvis elevatoren ikke godkendes skal ejeren have information om resultatet, og elevatoren må ikke sættes i drift.

Inspektionsorganet har pligt til at informere Arbejdstilsynet, hvis elevatoren sættes i drift, uden den er godkendt ved en periodisk inspektion. 

Ombygning og væsentlig reparation

Hvis en elevator er blevet væsentlig ændret eller ombygget, skal den godkendes af et inspektionsorgan inden den må tages i brug igen.

Ved væsentlig ændring eller ombygget skal forstås en ændring med betydning for sikkerheden f.eks. elevatorens vægt, afgrænsninger, hastighed, sikkerhedsudstyr m.m.

Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE mærket - Bekendtgørelse 1448 - 2021 - Kapitel 10

Ombygning og ændring af elevatorer skal foretages af certificerede elevatorfirmaer hvor de reparatøren har bestået den arbejdsmiljøfaglige uddannelse vedrørende elevatorer.

Særlige regler for historiske og bevaringsværdige elevatorer

Med ændringen af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende ikke CE-mærkede elevatorer i juni 2015 blev der indført en overgangsperiode frem til 1. januar 2020, hvorefter ældre ikke CE-mærkede elevatorer opstillet før 1. februar 1981 skulle opfylde samme krav til tæthed af skaktinddækning som nye elevatorer.  Dette betød bl.a., at ældre historiske elevatorer kunne miste deres arkitektoniske herlighedsværdi.

Arbejdstilsynet ændrede derfor reglerne efter enighed blandt arbejdsmarkedets parter pr. 1. juli 2021, så det er muligt at anvende fx en glasplade eller en perforeret plade med mindre huller.

Inden for de gældende regler er det nu muligt at ansøge Arbejdstilsynet om dispensation, som gives på baggrund af en konkret vurdering.

Henter PDF