G� til hovedindholdet

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø er et samspil mellem psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen og de enkelte medarbejdere. Det samspil kan påvirke medarbejdernes fysiske og psykiske helbred både positivt og negativt.

Psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen handler om det arbejde, som medarbejderne udfører, rammerne for arbejdet og de sociale relationer på arbejdspladsen.

Det kan fx være:

 • Arbejdets indhold og de psykologiske krav i arbejdet, fx krav til arbejdsmængde og til opmærksomhed og koncentration, krav om at håndtere og bearbejde følelser og krav, der er uklare eller modstridende.
 • Den måde, som arbejdet er planlagt og tilrettelagt. Det kan fx være muligheder for at have indflydelse på arbejdet.
 • Samarbejdet og relationen til kollegaer og ledelse, bl.a. muligheder for støtte i arbejdet.
 • Relationen til samarbejdspartnere, borgere, kunder eller andre eksterne, der samarbejdes med.
 • Arbejdstid og muligheder for at holde pauser.
 • Ledelsesmæssige forhold, bl.a. virksomhedsstrategi, kommunikation og politikker.
 • De fysiske rammer, der har betydning for fx muligheden for at koncentrere sig, kommunikere og udføre sine arbejdsopgaver.

Ud over de psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen handler samspillet også om de enkelte medarbejderes forudsætninger for at varetage arbejdet. Forudsætningerne kan fx være viden og erfaring og kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdet og levere de ønskede resultater.

Et godt psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er bl.a. kendetegnet ved:

 • En god balance mellem krav, rammer og forudsætninger.
 • En fælles forståelse af de opgaver, som ledelse og medarbejdere skal løse og samarbejde om.
 • At arbejdsopgaverne er meningsfulde.
 • Indflydelse og engagement i arbejdet.
 • Støtte og anerkendelse fra ledelse og kollegaer.
 • En tryg dialog, hvor medarbejderne kan være kritiske, komme med idéer og tale åbent om udfordringer og fejltrin uden frygt for at blive straffet eller ydmyget.
 • Fyldestgørende information om nødvendigheden af kommende forandringer og inddragelse i planlægning og gennemførelse af forandringerne.

Alle disse forhold bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til kvaliteten af arbejdet og medarbejdernes effektivitet.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan kan vi forbedre det psykiske arbejdsmiljø?

  Der er mange måder at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på. Hvordan I vil arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, afhænger bl.a. af jeres opgaver, jeres arbejdsmiljøproblemer og den kultur, I har på arbejdspladsen.

  Det er ledelsen, der har ansvaret for, at det psykiske arbejdsmiljø er i orden. Det er vigtigt, at den samlede ledelse løbende prioriterer opgaven med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen kan dog ikke skabe et godt psykisk arbejdsmiljø alene. Det er en fælles opgave på arbejdspladsen, som det er helt afgørende, at I samarbejder om.

  Et godt psykisk arbejdsmiljø forudsætter en indsats, som ledelse og medarbejdere løbende arbejder med og følger op på.

  Det er vigtigt, at der er systematik i indsatsen. Hvis der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø skal ledelsen sikre, at der bliver udarbejdet en handlingsplan til løsning af problemerne, og det skal fx være klart, hvem der har ansvaret for hvad , samt hvordan der vil blive fulgt op på løsningen. Den metode, I vælger, skal tage udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver på jeres arbejdsplads og i de særlige udfordringer, I har i jeres psykiske arbejdsmiljø. Der bør være en klar og vedholdende kommunikation til hele organisationen om handlingsplanerne, deres gennemførelse og hvordan der vil blive fulgt op på dem.

  Det er vigtigt, at samarbejdet om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø er præget af respekt for, at der kan være mange synspunkter på det psykiske arbejdsmiljø. Personers forskellige synspunkter kan bl.a. være påvirket af deres roller, funktion og erfaringer i forhold til psykisk arbejdsmiljø. I kan læse mere om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i disse publikationer:

  Et godt psykisk arbejdsmiljø - hver dag

  Publikationer af BFA Velfærd og Offentlig administration om social kapital (samarbejde og relationer på arbejdspladsen):

  Social Kapital: Samarbejde og relationer på arbejdspladsen - BFA Velfærd og Offentlig administration

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan bl.a. give stress, som kan føre til fysiske og psykiske helbredsproblemer, hvis det står på i længere tid. Det kan fx være angst, depression og hjertekarsygdomme, mens traumatiske hændelser kan føre til posttraumatisk stress (PTSD). Problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan også være årsag til dårligt samarbejde, ringe kvalitet i opgaveløsningen, øget sygefravær og arbejdsophør.

Læs om stress

Læs om nogle af de problemer, der kan være i det psykiske arbejdsmiljø:

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Høje krav til opmærksomhed og koncentration 

Jobusikkerhed

Konflikter i arbejdet

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Manglende belønning og anerkendelse

Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer

Manglende mening i arbejdet

Manglende udviklingsmuligheder

Natarbejde

Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback

Ringe indflydelse på eget arbejde

Stor arbejdsmængde og tidspres

Uklare krav eller modstridende krav i arbejdet

Vold og trusler

Henter PDF