G� til hovedindholdet

Til dig som er arbejdsgiver eller leder

Hvad du skal og kan gøre som arbejdsgiver eller leder for at forebygge og håndtere krænkende handlinger, og hvor du kan finde hjælp til det.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Du har som arbejdsgiver en række pligter i forhold til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. De vigtigste pligter er beskrevet her.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre, at arbejdet i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til krænkende handlinger, herunder seksuel chikane (sexchikane) og mobning. Det betyder, at du som arbejdsgiver skal iværksætte effektive forebyggende tiltag, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade pga. af krænkende handlinger.

Hvis du som arbejdsgiver ikke råder over den viden og kunnen, der er nødvendig for at forebygge krænkende handlinger, der kan indebære en risiko for sikkerhed eller sundhed, skal du sørge for at indhente den fornødne eksterne bistand.

Du skal også sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og der skal tages stilling til, hvordan problemerne løses.

Hvis der er konstateret problemer med krænkende handlinger på arbejdspladsen, har arbejdsgiveren ansvaret for at håndtere sager om krænkende handlinger. Derudover skal information om planlagte og trufne foranstaltninger skrives ind i arbejdspladsvurderingen (APV’en), som skal være tilgængelig for ledere og ansatte.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Læs de gode råd til, hvordan du som arbejdsgiver kan håndtere og forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen:

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra kolleger, ledere eller andre medarbejdere

Det skal du gøre som leder

Du skal som leder medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for dit område.

Hvis der er forekommet problemer med krænkende handlinger på arbejdspladsen, skal ledelsen og de ansatte eller arbejdsmiljøorganisationen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser.

Det kan du gøre som leder

De gode råd til arbejdsgivere er også relevante for dig inden for dit område. Derudover er det vigtigt, at du som leder er opmærksom på at:

 • Være en god rollemodel.
 • Italesætte arbejdspladsens holdning og retningslinjer om krænkende handlinger og tydeligøre forventningerne til medarbejderne.
 • Løbende drøfte krænkende handlinger ved fx MUS-samtaler og personalemøder.
 • Være åben i medarbejdersamtaler og medvirke til at medarbejdere føler sig trygge ved at kunne henvende sig til dig med deres evt. oplevelser med krænkende handlinger.
 • Være opmærksom på tegn på mistrivsel hos medarbejdere fx oplevelse af magtesløshed, lavt selvværd, anspændthed, angst, vrede, oplysninger om søvnproblemer, uro, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, oplevelse af skyld og skam og chok.

Her kan du få hjælp

Arbejdsgiver eller leder, Ledelseskolleger, Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, Arbejdsgiverorganisationer, Branche-fællesskaberne for Arbejdsmiljø, Kommunerne, Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, HR eller arbejdsmiljøafdeling

Du kan få hjælp til at håndtere og forebygge krænkende handlinger

 • Ledelseskollegaer, kan fx hjælpe dig med at styrke kommunikationen om krænkende handlinger, afklare roller i de forskellige ledelsesniveauer, prioritere ressourcer til at opbygge relevante kompetencer og være sparringspartner om håndtering af konkrete sager med krænkende handlinger.
 • Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, kan fx bidrage med viden om fx omfang og årsager til krænkende handlinger på arbejdspladsen og gøre opmærksom på evt. mangler i forebyggelsen. Til dig som arbejder med arbejdsmiljø
 • HR eller arbejdsmiljøafdeling, kan fx hjælpe dig med at styrke den generelle og systematiske forebyggelse i virksomheden og udarbejde formelle retningslinjer om krænkende handlinger. Til dig som arbejder med arbejdsmiljø
 • Arbejdsgiverorganisationer, kan i nogle tilfælde tilbyde konsulenthjælp. Tag kontakt til din arbejdsgiverorganisation, hvis hele virksomheden eller en gruppe på virksomheden er omfattet af en partsaftale om krænkende handlinger.
 • Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, kan fx hjælpe med at løse komplekse sager.
 • Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, støtter arbejdspladser med information og vejledning om arbejdsmiljø: BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø

Du kan få hjælp til at få sygemeldte godt tilbage på jobbet

 • Kommunerne, har tilbud som fx delvis raskmelding, rundbordssamtaler og fast track-ordning.

Du kan få hjælp, hvis du oplever/har oplevet krænkende handlinger

Til dig som oplever/har oplevet krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane)

Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger

Arbejdstilsynets Hotline kan hjælpe dig med:

 • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
 • Vejledning om, hvordan du – sammen med andre – kan håndtere en konkret situation med krænkende handlinger

Ring 70 22 12 80

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets Hotline:

Hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

 

 

Henter PDF