G� til hovedindholdet

Oplysninger samt branche- og funktionskoder til anmeldelsen

En produktanmeldelse består af en række oplysninger om bl.a. produktets kemiske sammensætning og funktion samt hvilke brancher det anvendes i.

En produktanmeldelse består af en række punkter, der alle skal udfyldes i forbindelse med en anmeldelse. Herunder kan du læse mere om emnerne.

Oplysninger til sammensætningen

Når I udfylder en anmeldelse til Produktregisteret, skal I oplyse stoffets eller materialets kemiske sammensætning. Det er vigtigt, at oplysningerne er præcise, entydige og fuldstændige, og at den kemiske sammensætning er 100 pct. oplyst.

For at opnå præcise og entydige sammensætningsoplysninger, skal I følge nedenstående retningslinjer, når I identificerer stofferne og råvarerne/materialerne i anmeldelsen:

 • Når det gælder rene stoffer, skal I finde deres entydige kemiske navn og CAS-nr. Dette gælder også for materialer, hvor der er tildelt et enkelt CAS-nr.
 • Når der er taler om polymerer, som ikke har fået tildelt et CAS-nr., kan der angives et generisk CAS-nr. og der oplyses om de underliggende CAS-nr. for monomererne i bemærkninger til sammensætningen. Se brugervejledningen for Produktregistret.
 • Hvis der er tale om råvarer, kan I fremsøge råvaren på handelsnavnet eller et råvare-PR-nummer i systemet og tilføje dem til sammensætningen. 
 • Hvis den udenlandske producent ikke ønsker at oplyse jer om sammensætningen af stoffet eller materialet, skal I bede producenten om at oprette en råvare i systemet. Producenten får et råvare-PR-nummer, som man som anmeldervirksomhed herefter kan bruge i systemet.
 • Oplysningskravene for råvarernes sammensætning og mærkning er de samme som for det anmeldte produkt.
 • Det skal oplyses, om produktet indeholder et teknisk fremstillet nanostof. Hvis det gør, er det muligt i sammensætningen at angive, hvilket stof der er på nanoform. 
 • Ved indgående komponenter, som indgår med mindre end 1 pct., kan der oplyses en almen teknisk betegnelse som fx parfume, fyldstof eller farvestof. Dog højst 2 pct. af den samlede sammensætning.

Se listen over generiske stoffer sidst i vores brugervejledning

Brugervejledning til Produktregistret - pdf

Oplysninger om råvarer – producentens oplysninger om sammensætningen

Oplysninger om sammensætningen i en anmeldelse kan bestå af forskellige råvarer. Disse råvarer kan også bestå af andre råvarer.

Råvareanmeldelser

Udenlandske producenter af råvarer, som indgår i et stof eller materiale - men som ikke bliver importeret til Danmark som et selvstændigt produkt - kan registrere deres råvarer i Produktregistret og få tildelt et råvare PR-nummer.

Ved en råvareanmeldelse skal råvarens fuldstændige sammensætning samt mærkning indsendes. Derefter kan råvare-PR-nummeret bruges som identifikation af råvaren i en produktanmeldelse. Det kan gøre det nemmere og hurtigere at anmelde produkter.

Rammeanmeldelser

I kan anmelde stoffer og materialer, som ligner hinanden, fx en maling, der produceres i 20 forskellige farver, i en rammeanmeldelse under samme PR-nummer.

Der er særlige kriterier for, hvornår I kan anmelde stoffer og materialer i en ramme og få tildelt et fælles PR-nummer for stofferne og materialerne.

Kriterier for rammeanmeldelse

Stofferne eller materialerne skal:

 • tilhøre en sammenhørende gruppe eller produktserie, fx en maling i forskellige nuancer i en farveserie
 • have samme anvendelse og funktion
 • kemisk ligne hinanden. Det vil sige, at de kun adskiller sig:
  - ved få alternative komponenter, fx pigmenter, eller/og
  - ved variationer i koncentrationen af de enkelte indholdsstoffer, eller/og
  - ved variation i de fysiske egenskaber
 • have samme faremærkning
 • have samme kodenummer, hvis der er tildelt kodenummer
 • have samme kemisk-toksikologiske egenskaber.

Funktionskoder og branchekoder

Når I anmelder et stof eller et materiale, skal I oplyse, hvad stoffet eller materialet skal anvendes til, samt hvilken branche der anvender stoffet eller materialet. 

Hvis stoffet eller materialet anvendes i flere funktioner eller brancher, skal den procentvise fordeling mellem funktionerne eller brancherne oplyses. Er der kun en funktion eller branche er fordelingen 100%

Funktionskoder 

Når I anmelder skal I oplyse, hvad det bruges til ved at beskrive stoffet eller materialets funktion ved hjælp af en funktionskode eller i tekst. Det kan fx være lim, maling eller pH-regulerende middel. 

En funktionskode er på i alt seks tegn, ét bogstav og fem tal. Funktionskoderne er fælles for de nordiske produktregistre og kaldes UCN, Use Categories Nordic.

Sådan er funktionskoderne er opbygget:

 • De tre første tegn i koden - ét bogstav og to tal - fx M05 - angiver hovedgruppen af stof- eller materialetypen fx et rengøringsmiddel eller et loddemiddel.
 • De tre sidste tegn i koden - angiver den specifikke stof- eller materialetype. Denne del af koden består af tre tal. Fx for loddemidler findes der tre forskellige typer, hvor de sidste 3 tegn adskiller stof- eller materialetyperne: L15100 Flusmidler; L15200 Loddemetal og L15990 Andre loddemidler.

For maling og lakprodukter har de sidste tre tegn i funktionskoden deres egen specifikke betydning, der angiver malingens kemiske basis, funktion og funktionsområde. Denne kombination skal bruges for at fastsætte, om funktionskoden fx er en vandfortyndbar maling med dekorativ funktion.

I denne tabel kan du se, hvad de sidste tre tal i funktionskoden dækker over.

Sammensætning af funktionskoder for maling/lak
M05 Hovedgruppe (M05=Maling/lak)
1 Angiver den kemiske basis af malingen/lakken 1=vandfortyndbar, 2=flygtig organisk opløsningsmiddel, 3 = ikke flygtig organisk opløsningmiddel, 4 = opløsningsmiddelfri, 5 = pulverlak, 6 = hærdere til maling og lak
2 Angiver en særlig funktion af malingen/lakken 1=Aktiv biologisk effekt, 2=Brandhæmmende, 3 = aktiv korrosionsbeskyttende effekt, 4 = dekorativ/beskyttelse
3 Angiver malings brugsområde 1=Interiør, 2=Eksteriør, 3=Industriel brug, 4 = bundmaling, 9 = andre (inkl. Skibs-, vej-, kunstner-, møbel-, transportmiddelmaling)

Koden M05123 betyder altså, at der er tale om en vandfortyndbar, brandhæmmende maling/lak til industrielt brug.

Oversigt over funktionskoder - xls

Branchekoder

Når I anmelder et stof eller materiale, skal I også oplyse, hvilke brancher eller faggrupper, der bruger stoffet eller materialet ved hjælp af en branchekode eller i tekst.

Hvis fødevareindustrien fx bruger en gulvmaling, som specialiserede malere påfører, skal I oplyse, at stoffet eller materialet bruges af branchen "malere" med branchekode F433410 - ikke "fødevareindustri".

I skal oplyse branchen så specifikt som muligt. Branchen ”fremstilling af kemiske produkter” eller ”engroshandel” er fx ikke tilstrækkelig specifik.

Hvis private også bruger stoffet eller materialet, skal I oplyse om det med branchekode T980000 (Private husholdninger).

Oversigt over branchekoder - Danmarks Statistik

Henter PDF