Gå til hovedindholdet

Retningslinjer for anmeldelser til Produktregistret

Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Se her hvilke stoffer og materialer, der er omfattet af pligten til at anmelde.

Virksomheder, som fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske produkter til erhvervsmæssig brug i Danmark, har pligt til at anmelde dem, hvis mængderne overstiger 100 kg årligt.

Rene stoffer skal anmeldes til Produktregistret, hvis mængderne er mellem 100 kg og 1000 kg om året. Hvis mængderne er større end 1000 kg årligt, er stofferne omfattet af reglerne i REACH-forordningen.

Følgende stoffer og materialer betragtes som farlige, og skal derfor anmeldes til Produktregistret, hvis mængdekravet er opfyldt:

  • Stoffer og materialer, der er klassificeret som farlige efter CLP-forordningen.
  • Stoffer og materialer, der har en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet
  • Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af et stof, der har en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet. For gasformige materialer er grænsen 0,2 pct.
  • Stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablad i REACH-forordningen.

I kan anmelde stoffer og materialer, som ligner hinanden i en samlet rammeanmeldelse og få tildelt et fælles PR-nummer for produkterne. Det kan fx være, hvis I producerer en maling i forskellige nuancer, hvor der kun er mindre variationer i den kemiske sammensætning.

Produkter, som bruges offshore, biocider og råvarer skal også anmeldes til Produktregistret. Læs om de særlige krav til disse anmeldelser her:

Oplysninger om den kemiske sammensætning

Produkter med biocider

Produkter til brug ved offshore olie- og gasaktiviteter

Produkter, som er undtaget fra kravet om anmeldelse

En række produkter skal ikke anmeldes, selv om de opfylder et eller flere af kriterierne. Det gælder bl.a. for:

• Nærings- og nydelsesmidler, der er klar til indtagelse
• Lægemidler, der er gjort klar til indtagelse
• Foderstoffer
• Kosmetiske produkter
• Affald
• Materialer, der indeholder radioaktive stoffer
• Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringe i eller at bruge direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er regler herom i anden lovgivning
• Produkter, der fremstilles eller importeres mindre af end 1.000 kg om året, og som skal anvendes af få personer til forskningsformål. Ved forskning forstås afprøvning, udvikling og forsøg i begrænset omfang
• Artikler, som fx termometre og plastspande
• Produkter, der kun er i transit i Danmark
• Produkter, som kun er anmeldepligtige, fordi de kan afgive organisk støv eller inert mineralsk støv (det vil sige, at de er omfattet af de uspecifikke grænseværdier i grænseværdibekendtgørelsen)
• Produkter i flydende form, som udelukkende anses for at være anmeldepligtige, fordi de indeholder et eller flere af følgende stoffer fra bekendtgørelse om grænseværdier:

o Titandioxid, Chemical Abstract Service No (CAS-nr.), 13463-67-7, 1317-70-0, 1317-80-2
o Jernoxid, CAS-nr. 13463-40-6
o Kaolin, respirabel, CAS-nr. 1332-58-7
o Kiselsyre, SiO2, amorf, CAS-nr. 1343-98-2
o Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel, CAS-nr. 1343-98-2.

Ud over de nævnte stoffer er også plantebeskyttelsesmidler undtaget fra anmeldelsespligten til Produktregistret.

PR-nummeret skal oplyses på emballage og sikkerhedsdatablad

Når et produkt er anmeldt, får det tildelt et PR-nummer. I skal påføre PR-nummeret på stoffets eller materialets emballage senest et år efter, det er blevet tildelt.

PR-nummeret skal desuden angives i produktets sikkerhedsdatablad.

Et PR-nummer er ikke en godkendelse af stoffet eller materialet, men alene et bevis på, at stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret.

Opdatering af anmeldelser

I skal opdatere jeres produktanmeldelse, hvis de oplysninger, I har indsendt, ændrer sig væsentligt.

Det kan fx være, at sammensætningen af stoffer og materialer bliver ændret, at import eller fremstilling stopper eller at der kommer en ny importør. Det betragtes også som en væsentlig ændring, hvis produktets mærkning ændrer sig. I skal også opdatere anmeldelsen, hvis ændringen betyder, at produktet ikke længere er mærkningspligtigt.

Hvis virksomhedens juridiske forhold ændrer sig, fx hvis den flytter eller får nyt CVR-nummer, skal I opdatere disse oplysninger.

Oplysninger om mængder skal indberettes hvert andet år

Når I har anmeldt et produkt til Produktregistret, vil I hvert andet år blive bedt om at indsende oplysninger om de faktisk producerede eller importerede mængder. I vil modtage et brev, når det er tid til at foretage indberetningen.

Udenlandske virksomheder kan også anmelde

Forpligtelsen til at anmelde farlige produkter til Produktregistret ligger hos den danske producent eller importør, men udenlandske virksomheder kan vælge at foretage anmeldelsen på den danske virksomheds vegne, fx hvis de ønsker at holde den nøjagtige sammensætning af produktet fortrolig.

Den udenlandske virksomhed skal i anmeldelsen oplyse CVR-nummeret på den danske importør, da denne som juridisk ansvarlig for produktet, skal bekræfte importen.

Det er den udenlandske virksomhed, der skal opdatere de indsendte oplysninger.

En udenlandsk virksomhed har desuden mulighed for at anmelde en råvare, hvis den indgår i et produkt, som en anden virksomhed importerer eller producerer.

Om Produktregistret

Produktregistret er Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens fælles register til registrering af farlige kemiske stoffer og materialer. Registret indeholder oplysninger om produkternes handelsnavne, sammensætning, faremærkning, den producerede eller importerede mængde samt anvendelse, dvs. hvad produkterne bruges til og i hvilke brancher.

Oplysningerne bruges bl.a. til at overvåge udviklingen i brugen af farlige stoffer og materialer, herunder udviklingen i forbruget af kræftfremkaldende stoffer i bestemte brancher.
Produktregistret har registreret ca. 40.000 produkter.

Sikkerheden i Produktregistret

Oplysningerne i Produktregistret er beskyttet af høj sikkerhed efter reglerne i bekendtgørelse om registret for stoffer og materialer. Virksomhederne kan kun få adgang til deres egne fortrolige oplysninger. Denne adgang kræver to-faktor login, og al kommunikation til og fra systemet bliver krypteret.

Produktregistret opbevarer oplysningerne fysisk i særligt overvågede arkiver i Arbejdstilsynet samt digitalt i databasen Probas. Kun få, særligt godkendte medarbejdere har adgang til de fortrolige oplysninger.

Henter PDF