Gå til hovedindholdet

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for børn og unge under 18 år.

Unges arbejde med stoffer og materialer

Unge under 18 år

Der findes en række stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med. Det er bl.a. stoffer og materialer, der er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller forplantningsevne, er giftige, ætsende eller eksplosive, kan give allergi eller overfølsomhed eller er yderst brandfarlige.

Unge, der ikke går i skole

Unge, der ikke går i skole og er fyldt 15 år, må udføre visse typer af arbejde med stoffer og materialer. Det er fx påfyldning af brændstof på maskiner, som de må betjene og bruge.

Unges arbejde med tekniske hjælpemidler, maskiner og produktionsanlæg

Der gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge bl.a. med hensyn til de maskiner og tekniske hjælpemidler, som de unge må arbejde med.

Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder. Skoleelever under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver.

Unges ergonomiske arbejdsmiljø

Arbejdssituationer, som er særligt risikofyldte for unge, er bl.a. arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine, løft af byrder, som vejer mere end 12 kg, samt manuelle træk og skub.

Unges arbejdsopgaver skal tilrettelægges, så der tages hensyn til de unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici og til, at de unge endnu ikke er fuldt udviklede. Unge skal have en grundig oplæring og instruktion i deres arbejdsopgaver, og arbejdsgiveren skal effektivt og løbende føre tilsyn med, at de unge udfører arbejdet forsvarligt.

Unges arbejdstid, hviletid og fridøgn

Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder.

Arbejdstid:

  • Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.
  • 13-14-årige må højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på fridage. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri.
  • 15-17-årige, der stadig går i skole, må højst arbejde to timer på skoledage og otte timer på fridage. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 40 timer i uger, hvor der er helt skolefri.
  • Arbejdstiden for 15-17-årige, der ikke længere går i skole, må ikke overstige den sædvanlig arbejdstid for voksne, der arbejder i samme fag. Arbejdstiden må dog aldrig overstige otte timer om dagen og 40 timer om ugen.

Daglig hviletid:

  • 13-17-årige, der stadig går i skole, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20 til kl. 6.
  • 15-17-årige, der ikke længere går i skole, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet og må – som udgangspunkt – ikke arbejde fra kl. 20 til kl. 6. Undtagelser fra reglen er fx, at disse unge må arbejde med omdeling af dagblade fra kl. 5 om morgenen og i fx butikker og på tankstationer indtil kl. 22 om aftenen.
  • Alle unge skal have en pause på mindst 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer.

Ugentligt fridøgn:

  • 13-17-årige, der stadig går i skole, skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Heraf skal ét fridøgn normalt omfatte søndag.
  • 15-17-årige, der ikke længere går i skole, skal normalt have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Reglen kan dog – under bestemte betingelser – fraviges i landbruget og i sundhedssektoren.

Unges alenearbejde

Der gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge – bl.a. om alenearbejde. Formålet med reglerne er at sikre, at unge under 18 år ikke arbejder alene i situationer, der kan blive ubehagelige eller farlige for dem.

Hovedreglen er, at unge under 18 år skal være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Tilsynet skal være tilpasset det arbejde, den unge udfører. Det kan være nødvendigt, at den person, der fører tilsynet, står umiddelbart ved siden af den unge og overvåger denne. Hvis der er tale om arbejde med ingen eller få risikomomenter, eller hvis den unge er meget rutineret, kan tilsynet bestå af en periodevis kontakt.

Læs eventuelt også:

Om reglerne for unges arbejde, når de er mellem 18 og 24 år

Grænseværdier for stoffer og materialer - AT-vejledning C.0.1

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Få inspiration fra andre: Forventningsafstemning og introduktion giver en god jobstart

Særligt for underholdnings-branchen

Henter PDF