Gå til hovedindholdet

Til dig som er arbejdsgiver eller leder

Hvad du skal og kan gøre som arbejdsgiver eller leder for at forebygge og håndtere krænkende handlinger mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere, og hvor du kan finde hjælp til det.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Du har som arbejdsgiver en række pligter i forhold til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. De vigtigste pligter er beskrevet her.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre, at arbejdet i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til krænkende handlinger, herunder seksuel chikane (sexchikane) og mobning. Det betyder, at du som arbejdsgiver skal iværksætte effektive forebyggende tiltag, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade pga. af krænkende handlinger.

Hvis du som arbejdsgiver ikke råder over den viden og kunnen, der er nødvendig for at forebygge krænkende handlinger, der kan indebære en risiko for sikkerhed eller sundhed, skal du sørge for at indhente den fornødne eksterne bistand.

Du skal også sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en afdækning og vurdering  af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og der skal udarbejdes en skriftlig handlingsplan, hvori problemerne bliver beskrevet, og der tages stilling til, hvordan problemerne løses. Hvis der er konstateret problemer med krænkende handlinger på arbejdspladsen, har arbejdsgiveren ansvaret for at håndtere sager om krænkende handlinger. Derudover skal information om planlagte og trufne foranstaltninger skrives ind i arbejdspladsvurderingens (APV’ens) handlingsplan, som skal være tilgængelig for ledere og ansatte.

Det kan du gøre som arbejdsgiver og leder

Signalér, at krænkende handlinger er uacceptable

 • Det er helt centralt, at ledelsen sender et klart signal til alle på arbejdspladsen om, at krænkende handlinger er uacceptable.

Hav klare retningslinjer

 • Hav klare retningslinjer eller en politik for, hvordan I vil identificere og forebygge krænkende handlinger, hvordan I vil håndtere et opstået problem, hvordan I vil tage hånd om alle involverede parter, og hvordan de kommer godt videre.
 • Sørg for, at alle på arbejdspladsen (også nyansatte, studerende og vikarer) kender retningslinjerne og ved, hvad de skal gøre, hvis de oplever krænkende handlinger, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er.

Lav retningslinjer eller en politik om krænkende handlinger

”Du skal da bare sige fra!”

Medarbejdere kan være bange for at sætte trivslen og dét at føle sig som en del af fællesskabet på spil ved at sige fra. Hvis det er en leder, der udøver de krænkende handlinger, kan det som medarbejder være særligt svært at sige fra, fordi man kan være bekymret for repressalier som fx at blive afskediget.

Det er vigtigt, at medarbejdere ikke er i tvivl om, hvad der sker, hvis de siger fra, og at det ikke vil have negative konsekvenser for en. 

Derudover kan I gøre det nemmere at sige fra ved at tale om, hvordan man kan sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller at man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser.

Brug dialog

 • Det er vigtigt at tale åbent og fordomsfrit om, hvad der bliver opfattet som krænkende handlinger, selvom det er tabubelagt og kan være svært at tale om.
 • Derfor er det en god ide at tage udgangspunkt i hverdagen og tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone hos jer, og hvor jeres grænser går. På den måde kan I få en fælles forståelse af, hvornår der er tale om krænkende handlinger på jeres arbejdsplads.
  Start evt. snakken med dialogkortene om seksuel chikane
  Hvor går grænsen?

Klarlæg roller og ansvar

 • Drøft og tag stilling til, hvem der har hvilke roller og opgaver ift. forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.
 • Find ud af, om I har de nødvendige kompetencer på arbejdspladsen til at forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemet.

Bevar fokus på forebyggelse

 • Lav aftaler og planer for, hvordan I kan have en løbende opmærksomhed på forebyggelsen af krænkende handlinger. I kan fx gøre det til et tilbagevendende punkt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, på personalemøder samt på møder i AMO eller i SU- og MED-udvalg. Husk også at inddrage retningslinjerne som en del af oplæring og instruktion af nyansatte.
 • Følg løbende op på, om jeres retningslinjer virker.

Krænkende handlinger i arbejdspladsvurderingen (APV) eller i trivselsmålinger

Det kan være svært at tale om krænkende handlinger, og måske bliver virksomheden opmærksom på sådanne sager via virksomhedens APV-proces eller trivselsmåling.

Hvis der ikke er nogen, der ønsker at stå åbent frem om, at de oplever krænkende handlinger, så er det stadig vigtigt og værdifuldt at arbejde med at forebygge krænkende handlinger.

Det er et stærkt signal, når man som virksomhed sætter fokus på, hvilken adfærd der er acceptabel og ikke acceptabel.

Sørg for, at alle involverede får en ordentlig behandling

 • Alle involverede – også dem, der bliver beskyldt for at udøve krænkende handlinger – bør inddrages i en upartisk undersøgelse af, hvad der faktisk er foregået, og have mulighed for, at deres version bliver hørt og taget alvorligt.
 • Undgå at drage forhastede konklusioner, og udvis diskretion over for alle implicerede personer.
 • Sørg for, at de involverede har mulighed for, at de kan tale om oplevelserne med kompetente personer, som de har tillid til.
 • Vær opmærksom på, at både personer, der har oplevet sig krænket, og personer, der har været beskyldt for at have krænket andre, kan have brug for en særlig indsats og social støtte for at genetablere forholdet til kolleger og ledelse.

Håndtér krænkende handlinger

Her kan du få hjælp

 

Arbejdsgiver eller leder, Ledelseskolleger, Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, Arbejdsgiverorganisationer, Branche-fællesskaberne for Arbejdsmiljø, Kommunerne, Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, HR eller arbejdsmiljøafdeling

Du kan få hjælp til at håndtere og forebygge krænkende handlinger

 • Ledelseskollegaer kan fx hjælpe dig med at styrke kommunikationen om krænkende handlinger, afklare roller i de forskellige ledelsesniveauer, prioritere ressourcer til at opbygge relevante kompetencer og være sparringspartner om håndtering af konkrete sager med krænkende handlinger.
 • Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten kan fx bidrage med viden om fx omfang og årsager til krænkende handlinger på arbejdspladsen og gøre opmærksom på evt. mangler i forebyggelsen.
 • HR eller arbejdsmiljøafdelingen kan fx hjælpe dig med at styrke den generelle og systematiske forebyggelse i virksomheden og udarbejde formelle retningslinjer om krænkende handlinger.
 • Arbejdsgiverorganisationer kan i nogle tilfælde tilbyde konsulenthjælp. Tag kontakt til din arbejdsgiverorganisation, hvis hele virksomheden eller en gruppe på virksomheden er omfattet af en partsaftale om krænkende handlinger.
 • Autoriserede arbejdsmiljørådgivere kan fx hjælpe med at løse komplekse sager.
 • Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø støtter arbejdspladser med information og vejledning om arbejdsmiljø:  BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø
 • Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger kan hjælpe dig med generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger samt vejledning om, hvordan du kan håndtere en konkret situation med krænkende handlinger. Alle, både dem, der har oplevet krænkende handlinger eller som er vidner eller pårørende, kan ringe. Ring anonymt på 70 12 12 88
  Du kan læse mere om Arbejdstilsynets Hotline
  Hotline om krænkende handlinger

Du kan få hjælp til at få sygemeldte godt tilbage på jobbet

 • Kommunerne har tilbud som fx delvis raskmelding, rundbordssamtaler og fast track-ordning.

Du kan få hjælp, hvis du selv oplever/har oplevet krænkende handlinger

Til dig som oplever/har oplevet krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane)

Henter PDF