Aktører på arbejdsmiljøområdet

Aktørerne på arbejdsmiljøområdet har hver deres rolle i forhold til fx at overvåge, regulere, forske eller formidle viden inden for området. Herunder er en oversigt over nogle af de forskellige aktører listet alfabetisk:

Arbejdsmiljøklagenævnet er et uafhængigt klagenævn, som behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser.

Arbejdsmiljøforskningsfonden giver støtte og uddeler midler til arbejdsmiljøforskning i Danmark inden for nogle prioriterede temaer.

Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

Arbejdstilsynet har givet en række arbejdsmiljørådgivere autorisation til at rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en neutral myndighed, der afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Det er også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der beslutter, hvor stor en eventuel erstatning skal være.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Beskæftigelsesministeriet er den øverste administrative myndighed på arbejdsmiljøområdet.

De 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Branchefællesskaberne kortlægger branchernes arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.

De arbejdsmedicinske klinikker er specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur er EU-landenes fælles informationscenter for arbejdsmiljø. Agenturets formål er at fremme sikre, sunde og produktive arbejdspladser i Europa ved at indsamle og udvikle viden og værktøj om arbejdsmiljø.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet.