Gå til hovedindholdet

Nøgletal for aftaleforløb, dialog og vejledning samt gebyr for skærpet tilsyn - januar 2024

Denne afrapportering indeholder nøgletal vedr. følgende initiativer:

Aftaleforløb

Dialog og vejledning

Arbejdstilsynet offentliggør denne afrapportering månedligt som supplement til de data, der findes på siden ’Arbejdsmiljø i tal’ på at.dk. Afrapporteringen indeholder data for danske og udenlandske virksomheder

Aftaleforløb

Initiativet om aftaleforløb trådte i kraft 1. september 2020. Arbejdstilsynet kan tilbyde to typer af aftaleforløb; henholdsvis aftale om spredning og aftale ved mistanke.

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet om spredning, forpligter den sig til at løse et arbejdsmiljøproblem, som ellers ville have udløst et påbud, på det sted, hvor problemet er konstateret, og på forskellige andre arbejdssteder og -afdelinger i virksomheden efter eget valg. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Aftaleforløb om at løse et arbejdsmiljøproblem flere steder i virksomheden

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet ved mistanke, forpligter virksomheden sig til at få løst et arbejdsmiljøproblem, selvom det ikke er afdækket, om der er rent faktisk er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Aftaleforløb ved mistanke om et arbejdsmiljøproblem

Tabel 1. Nøgletal om aftaleforløb pr. 02.01.2024 (antal)
  Aftaler om spredning Aftaler om mistanke I alt
Tilbudte aftaler, der endnu ikke er indgåede eller afviste 1 3 78 81
Indgåede igangværende aftaler 2 12 964 976
Ikke-accepterede eller afbrudte aftaler 3 26 757 783
Opfyldte aftaler 4 30 2.253 2.283
Ikke-opfyldte aftaler 5 2 77 79
Sum, tilbud om aftaler 73 4.129 4.202

Kilde: Arbejdstilsynet. Tallene er trukket d. 2. januar 2024 og dækker perioden fra d. 1. september 2020 til og med d. 2. januar 2024.

Note: Virksomheden kan vælge ikke at acceptere Arbejdstilsynets tilbud om aftaleforløb. Beregning af nøgletallene viser, at virksomhederne accepterer ca. 80 % af de tilbudte aftaleforløb (beregnet som andelen af ”Indgående igangværende aftaler”, ”Opfyldte aftaler” og ”Ikke opfyldte aftaler” ud af summen af ”ikke-accepterede eller afbrudte aftaler”).

1 Ved tilbudte aftaler forstås de aftaleforløb, som er tilbudt, men endnu ikke indgået eller afvist.

2 Ved indgåede aftaler forstås aftaleforløb, som er i gang, men som endnu ikke er afsluttet.

3 Ved ikke-accepterede eller afbrudte aftaler forstås tilbudte aftaleforløb, hvor virksomhedens tidsfrist for at melde tilbage på tilbuddet er overskredet, hvor aftaleforløbet er blevet afvist eller afbrudt af enten AT eller virksomheden (fx fordi virksomheden er ophørt, efter at den har accepteret tilbuddet).

Ved opfyldte aftaler forstås aftaleforløb, hvor fristen for virksomhedens efterkommelse er udløbet, og Arbejdstilsynet på kontrolbesøget har vurderet, at arbejdsmiljøproblemet er løst. 

5  Ved ikke opfyldte aftaler forstås aftaler, hvor fristen for virksomhedens efterkommelse er udløbet, og Arbejdstilsynet på kontrolbesøget har givet et påbud, fordi arbejdsmiljøproblemet ikke var løst.

Til tabellen bemærkes:

  • For en stor del af de tilbudte aftaleforløb vil acceptfristen for, hvornår virksomhederne skal svare på tilbud om aftaleforløb, ikke være udløbet på opgørelsestidspunktet, hvilket betyder, at antallet af indgåede aftaler kan ændre sig ved senere opgørelser.
  • Opgørelserne af indgåede og ikke-accepterede aftaler sker ud fra et nyt sagssystem, hvor rapporteringsmodulet ikke er færdigudviklet. Datakvaliteten kan derfor være lavere end normalt.

Dialog og vejledning

Initiativet om dialog og vejledning trådte i kraft den 23. september 2020. Arbejdstilsynet kan tilbyde supplerende dialog og vejledning efter et tilsynsbesøg, hvor en virksomhed har fået enten et påbud eller et strakspåbud om et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Initiativet gennemføres som et forsøg, som skal give viden om bl.a. effekten af indsatsen og anvendelsen af dialogbaserede virkemidler. Derfor afgøres det ved lodtrækning, om en virksomhed får tilbudt dialog og vejledning, og i givet fald om dialog og vejledning foregår på et fysisk møde eller ved en telefonsamtale. Uanset om der er tale om fysisk møde eller telefonsamtale vil dialog og vejledning ligge et stykke tid efter, at virksomheden har fået påbuddet og er gået i gang med at løse arbejdsmiljøproblemet.

Bemærk: Dialog og vejledning er den 23. juni 2023 sat i bero, da forsøget er afsluttet. Nøgletallene opdateres fortsat, da tilbud, som virksomheder har accepteret, vil blive gennemført også efter juni 2023. Men Arbejdstilsynet udsender ikke nye tilbud om dialog og vejledning efter juni 2023.

Tilbud om dialog og vejledning

Tabel 2. Nøgletal om dialog og vejledning pr. 02.01.2024 (antal)
  Dialog og vejledning, fysisk Dialog og vejledning, telefonisk I alt
Afvist af AT1 865 821 1.686
Åbne tilbud2 0 0 0
Accepteret3 109 199 308
Afholdt4 381 243 624
Frist udløbet5 3.536 3.754 7.290
SUM, tilbud om dialog og vejledning

4.891

5.017

9.908

Kilde: Arbejdstilsynet. Tallene er trukket d. 2. januar 2024 og dækker perioden fra d. 23. september 2020 til og med d. 2. januar 2024.

Note: De accepterede og afholdte besøg omfatter ikke udenlandske virksomheder. Fra d. 23. september 2020 til d. 1. januar 2021 var dialog og vejledning ikke IT-understøttet i forbindelse med specialtilsyn, og indgår derfor ikke i opgørelsen.

Note: Virksomheden kan vælge ikke at acceptere Arbejdstilsynets tilbud om supplerende dialog og vejledning. Beregning af nøgletallene viser, at virksomhederne accepterer ca. 12 % af tilbud om supplerende dialog og vejledning (beregnet som andelen af ”accepteret” og ”afholdt” ud af summen af ”accepteret”, ”afholdt” og ”frist udløbet”).

1 Ved tilbud der er afvist af AT forstås de tilbud, som Arbejdstilsynet har annulleret, fx fordi virksomheden er ophørt.    

2 Ved åbne tilbud forstås de aktive tilbud, som endnu ikke er accepteret, og hvor fristen ikke er overskredet.

3 Ved accepterede tilbud forstås de tilbud, som virksomheden har accepteret, og som endnu ikke er afholdt.

Ved afholdt dialog og vejledning forstås de tilbud, som er accepteret, og hvor dialog og vejledning er blevet afholdt.

Ved frist udløbet forstås de tilbud, hvor virksomhedens tidsfrist for at melde tilbage på tilbuddet er overskredet, uden at virksomheden har taget imod tilbuddet.

Gebyr for skærpet tilsyn

Initiativet om gebyrbelagt skærpet tilsyn trådte i kraft 1. september 2020. Virksomheder, der får en afgørelse om forbud, får efterfølgende et gebyrbelagt skærpet tilsyn. Gebyret udgør for nuværende 10.000 kr., men vil blive justeret årligt, så det svarer til Arbejdstilsynets gennemsnitlige omkostninger til et tilsynsforløb.

Tabel 3. Nøgletal om gebyrbelagt skærpet tilsyn pr. 02.01.2024
Antal forbud afsendt 2.072
Antal gebyr opkrævet 783

Kilde: Arbejdstilsynet og Arbejdstilsynets hjemmeside. Tallene er trukket d. 2. januar 2024 og dækker perioden fra d. 1. september 2020 til og med 2. januar 2024. Antallet af opkrævede gebyrer dækker perioden fra 1. september 2020 til og med 2. januar 2024. 

Note: Hvis én virksomhed modtager flere forbud på ét besøg, bliver virksomheden kun pålagt ét gebyrbelagt skærpet tilsyn, og bliver således kun opkrævet ét gebyr for det skærpet tilsyn. Hvis en virksomhed, der har modtaget forbud, lukker ned inden det skærpet tilsyn, modtager virksomheden ikke et gebyrbelagt skærpet tilsyn, og der bliver ikke opkrævet et gebyr.

Det bemærkes, at Arbejdstilsynet pr. 1. januar 2022 opgør data efter en ny opgørelsesmetode.

Den nye metode viser antallet af gennemførte tilsyn og tilhørende reaktioner. Dette betyder, at nøgletallene viser tilsynsreaktioner, hvor tilsynet er afsluttet pr. 2. januar 2024. Det betyder også, at enkelte tilsynsreaktioner kan tælle dobbelt i overgangsperioden til den nye opgørelsesmetode. Læs mere om den nye opgørelsesmetode:

Arbejdstilsynet offentliggør ny opgørelse over gennemførte tilsyn

Nye tal er på vej

Nye tal for aftaleforløb, dialog og vejledning er på vej.

Henter PDF